Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2015-09-23 16:16 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Under några veckors tid kommer vi att arbeta undersökande och du kommer att få lära dig mer om väder, värme och kyla.
Grundskola 4 Fysik Teknik
Hur kan det blåsa? Vilka ämnen isolerar? Hur uppkommer olika väderfenomen?

Innehåll

Målet med undervisningen är att

Du ska lära dig grundläggande kunskaper om värme, kyla och väder och att göra undersökningar.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Såhär ska vi arbeta

 • göra egna undersökningar
 • dokumentera undersökningarna
 • förbättra undersökningarna
 • läsa texter
 • se på film
 • arbeta med frågor och problem

Dessa förmågor kommer att bedömas genom övningar och skriftligt prov

 • att kunna genomföra undersökningar
 • att kunna planera en undersökning
 • att kunna diskutera och jämföra resultat från undersökningar
 • att ha grundläggande kunskaper i ämnet
 • att kunna beskriva och ge exempel

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Matriser

Fy Tk
DINO Bedömningsmatris för de naturvetenskapliga ämnena i åk 1-6, Lgr11

FÖRMÅGAN ATT BESKRIVA OCH FÖRKLARA

1
2
3
Beskriva och förklara
Denna apekt handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara fenomen och samband i omvärlden.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett - med hänsyn till årskursen - lämpligt sätt.

FÖRMÅGAN ATT GRANSKA, TA STÄLLNING OCH KOMMUNICERA

1
2
3
Ta ställning och motivera
Denna aspekt handlar om att ta ställning med ett naturvetsnskapligt innehåll och kunna motivera ditt ställningstagande med olika argument.
Du kan göra egna ställningstaganden.
Du kan göra egna ställningstaganden.
Du kan göra egna ställningstaganden.
Du kan motivera ditt ställningstagande.
Du kan motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument. Du kan utveckla och beskriva dina argument.
Du kan motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument, både för och emot. Du kan skilja på argument som bygger på fakta respektive värderingar. Du kan utveckla och beskriva dina argument och de är naturvetenskapligt relevanta och korrekta. Du kan beskriva vilka tänkbara konsekvenser det kan bli utifrån olika ställningstaganden.

FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

1
2
3
Planera en undersökning
Denna aspekt handlar om att planera en undersökning för att testa en hypotes. Planeringen omfattar både att identifiera lämplig utrustning som att designa en fungarnde försöksuppställning.
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men bara i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende (tex att någon av punkterna till höger saknas). Förslaget går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan planera för en undersökning där planeringen innehåller: * Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta. * I vilken ordning momenten ska genomföras * Vilken materiel som ska användas.
Du kan föra anteckningar med ord och bild men de är sporadiska.
Du kan föra anteckningar om din undersökning men kan brista i nogrannhet eller fullständighet.
Du kan föra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.
Dokumentera och diskutera
Denna aspekt handlar om att dokumentera din undersökning i text och bild. Här innefattas även hur du utnyttjar grafer, tabeller, bilder och symboler i dokumentationen samt hur du kan utnyttja dokumentationen i diskussioner kring resultat och slutsatser.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av olika utttrycksformer, som vardagligt språk och kontextnära bilder, teckningar mm.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bild och tar stöd av exempelvis tabeller, bilder och symboler.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av , med hänsyn till årskursen, korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och begrepp.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring alla delar av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts och vilka slutsatser som dragits samt hur undersökningen kan förbättras.
Du kan diskutera din undersökning, men använder främst vardagligt språk.
Du kan diskutera din undersökning och vilka resultat som har uppnåtts, men blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp.
Du kan diskutera din undersökning och använder naturvetenskapliga begrepp.
Observera
Denna aspekt handlar om att genom observationer identifiera egenskaper, hitta likheter och skillnader och beskriva olika objekt med bild och ord.
Du kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras.
Du kan identifiera även mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras. Du kan använda flera olika egenskaper för att beskriva ett objekt.
Du kan använda flera väsentliga egenskaper för att beskriva ett objekt och kan ta hjälp av olika sinnen eller hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: