Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project Australia

Skapad 2015-09-24 15:16 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Engelska
Nu ska vi jobba med Australien och lära oss mer om deras kultur, traditioner och natur.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Syftet är att du ska kunna reflektera och förstå livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Du ska också kunna förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt kunna använda modern teknik som ett verktyg.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Det som kommer att bedömas är:

 • Resultat på läxförhör.
 • Det fullständiga arbetet när det är färdigt, huruvida alla de uppsatta delarna finns med; arbete med övningshäfte och "resedagbok".Inlämning v. 47
 • Det egna ansvaret för sitt projekt och att få det färdigt i tid (muntlig redovisning vecka 47)
 • Resedagbok (med fakta om Australien) bedöms utifrån grammatik, flyt i språket och hur mycket texten är egenproducerad.
 • Diskussioner. Det som bedöms är delaktighet och att man uttrycker sig med flyt och språkligt korrekt.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att jobba med detta projekt i cirka sju veckor. Vi jobbar med ett kapitel i textboken "Happy 2". Det berör Australien, kartkunskap samt faktafilm om Australien och dess historia. Vi avslutar med att eleverna arbetar självständigt med en "resedagbok" som skall lämnas in, men även presenteras muntligt.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.

Matriser

En
English year 7-9

E
C
A
Läxor
Jag gör merparten av läxor men jag använder inte mina kunskaper fullt ut.
Jag gör alla läxor, jag kan dem men jag använder inte alltid kunskapen.
Jag gör alla läxor, och använder alltid kunskaperna vid mitt skolarbete.
Talförmåga/diskussion
Jag håller mig till uppgiften och pratar på engelska med de andra i gruppen/klassen. Jag formulerar mig enkelt och begripligt, och använder några av de nya orden från området när jag pratar. Jag kan berätta om och motivera mina åsikter och uttrycker mig med korta meningar. Jag gör en del grammatiska fel, men det går att förstå vad jag menar.
Utöver E försöker jag hjälpa de andra i gruppen genom att ställa frågor. Jag försöker att med hjälp av flera av de nya orden från området variera mitt språk och förklara mina åsikter. Jag pratar tydligt och med visst flyt och jag gör det med lite längre meningar. Jag kan uttrycka mig grammatiskt korrekt, men jag gör det inte alltid.
Utöver E och C tar jag initiativ till att hjälpa de andra i min grupp genom att ställa frågor, förklara och ge exempel. När jag berättar om mina åsikter kan jag motivera, diskutera och argumentera för dem. Jag formulerar mig varierat med tydlighet och flyt genom att använda många av de nya orden från området när jag pratar. Det mesta som jag säger är grammatiskt korrekt.
Skriftlig förmåga
Jag håller mig till ämnet och skriver enkla texter med sammanhang där jag använder vardagliga ord och fraser. Texterna är ganska kortfattade, men kan genom bearbetning bli intresseväckande, personliga och delvis utvecklade. Jag har ett enkelt ordförråd och använder några av de nya orden från området men försöker variera mig. Jag gör stavfel eller grammatikfel som kan störa förståelsen.
Utöver E skriver jag texter om specifika ämnen med detaljer. Texterna är intressanta och informativa, jag förklarar och ger exempel. Jag använder mig av ett ganska varierat ordförråd och använder mig av flera nya ord från området. Jag väljer ord som gör texterna lätta att läsa och förstå och strävar efter en varierad meningsbyggnad. Jag gör få stav- och grammatikfel och de stör inte förståelsen av texten.
Utöver E och C skriver jag texter som är innehållsrika och intressanta. Texterna visar att jag har ett stort ordförråd. Jag uttrycker mig varierat när jag beskriver, förklarar, diskuterar och ger exempel. Jag skriver med varierad och korrekt meningsbyggnad och använder många av de nya orden från området när jag skriver. Jag gör få eller inga stav- och grammatikfel.
Läsförmåga
Jag läser olika typer av texter och förstår till stor del sammanhanget men kan missa detaljer. Jag kan på ett enkelt sätt använda mig av det jag läser i min egna produktion.
Utöver E läser jag olika typer av texter och förstår såväl sammanhang som de flesta detaljerna i texterna. Jag använder mig av informationen i texterna och drar egna slutsatser som jag till viss del använder i min egna produktion.
Utöver E och C läser jag olika typer av texter och förstår dem till fullo, såväl helhet som detaljer. Jag använder mig av den information jag fått genom texterna till att dra egna slutsatser och använder detta i min egna produktion.
Hörförmåga
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer. Jag använder mig av detta på ett enkelt sätt i min egna produktion.
Utöver E förstår jag det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer. Jag använder mig av detta på ett relativt utvecklat sätt i min egna produktion.
Utöver E och C förstår jag såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer. Jag använder mig av detta i min egna produktion.
Arbete under lektion
Jag hinner med alla obligatoriska texter och de uppgifter som hör till. Jag är aktiv under lektionen och deltar i undervisningen.
Utöver E-nivå hinner jag med några svårare texter, till exempel C-texter ur läroboken och övningar som hör till. Jag förstår vad jag arbetar med och använder mig av de kunskaperna i arbetsområdet.
Utöver E och C-nivå väljer jag självständigt extra material som kompletterar det skolan erbjuder. Dessutom väljer jag att arbeta med uppgifter som utmanar mig och utvecklar mina kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: