Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA, ÅR 5

Skapad 2015-09-26 12:37 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Denna LPP är övergripande med sådant vi kommer att jobba med i svenskan i år 5.
Grundskola 5 Svenska
Ämnet svenska är viktigt genom hela din skolgång. Här kommer du att få veta vad vi kommer att jobba med under höstterminen i år fem.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Utveckla din förmåga att:

- läsa och förstå olika typer av texter ( olika genrer )
- söka information

- att analysera/kritiserar texter
- göra jämförelser
- delta i samtal och diskussioner
- skriva kortare och längre texter med fokus på person-och miljöbeskrivningar samt tydlig början-handling-slut (struktur)
- skriva målande uttryck i  texter
- skriva olika typer av texter
- förstå hur språket är uppbyggt och hur byggstenarna hänger ihop (grammatik)
- återberätta och redogöra

 

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Du läser texter från olika genrer med fokus på läsförståelse.

Du tränar på att läsa och förstå olika typer av texter: artiklar, faktatexter, So/No-läromedel, texter på internet och NE samt skönlitteratur.

Du för samtal i grupp, samt gör små framföranden i en grupp.

Du arbetar med att utveckla dina egna texter själv samt med kamratrespons.

Du skriver egna bokrecensioner.

Du tränar på att skriva olika typer av texter (olika genrer) tex berättelser, faktatexter, recensioner, annonser, insändare

Du deltar i reflekterande boksamtal där dina och dina klasskamraters olika upplevelser, åsikter och värderingar möts i en bokcirkel

Du arbetar med svensk grammatik ex, skiljetecken, talstreck,  styckeindelning och ordklasser

Du arbetar med rättstavning

Du har alltid en skönlitterär bok att läsa i skolan


 

 

3. Bedömning- elevdel

Vi kommer att bedöma:

Din förmåga att söka information och förmedla den skriftligt och/eller muntligt.

Din förmåga att läsa en skönlitterär bok och skriva en recension samt presentera boken muntligt

Din förmåga att förstå innehållet i en text. Du visar det genom samtal och/eller genom att skriva.

Din förmåga att delta i samtal och framföra dina åsikter och tankar. Du visar det i gruppsamtal i klassrummet.

Din förmåga att skriva en berättelse med tydlig struktur där du beskriver personer och miljöer.

Din förmåga att skriva olika slags texter

Din förmåga att använda rätt skiljetecken, styckeindelning samt talstreck i dina berättelser.

Din stavningsförmåga när du skriver texter..

Din förmåga att beskriva hur språket är uppbyggt.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

5. Syfte- LGR 11

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
- söka information från olika källor och värdera dessa

6. Centralt innehåll- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: