👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och hörsellära

Skapad 2015-09-28 12:54 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering för undervisning om ljud och hörsellära med utgångspunkt från Eva Wests evidensbaserade Idéguide (ur hennes doktorsavhandling från 2008).
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik
Du ska lära dig om ljud och hur ljud kan påverka både dig och skeenden i samhället.

Innehåll

VISA LÄRANDE

 • Diskussion kring tidningsartiklar om ljud och hörsel. Du ska leda och bidra i en diskussion där du för underbyggda resonemang (använder faktabegrepp) och argumenterar om det som artikeln handlar om. Du skiljer på fakta och tyckande.
 • Skriftlig redovisning. Du ska resonera kring vardagsföreställningar, värderingar och vardagssituationer som handlar om ljud och hörsel. Du ska använda faktabegrepp och –modeller för att förklara om de är rätt eller fel och koppla företeelsen till (jämföra med) andra fenomen och situationer.
 • Muntligt deltagande (ställa och svara på frågor) vid genomgångar och gemensamma diskussioner om laborationsresultaten, textläsning och bearbetning av träningsuppgifterna.

UNDERVISNING

Allt material som hänvisas till nedan finns i Fronter.Genomgångar

 • Bildspel med de fakta begrepp och naturvetenskapliga modeller som du ska lära dig och förstå under denna lär-period. Jämförelser med ljus som fysikaliskt fenomen.
 • Diskussion kring resultat från de laborationer som du ska göra inom detta område.
 • Sammanfattning av era diskussioner kring vardagsföreställningar, värderingar och vardagssituationer.

Laborationer och uppgifter

 • Arbeta med följande laborationer och OH-bilder för att befästa faktagenomgången: Du får uppleva flera av de olika fenomen som vi lär oss om i detta arbetsområde om ljud och hörsel.
  • 4 En stämgaffel vibrerar
  • 5 Strängar som vibrerar
  • 6 Luft som vibrerar
  • 7 Plattor som vibrerar
 • Arbeta med följande OH-bilder och förklara dem för en klasskamrat:
  • OH1
  • OH2
  • OH3

Diskussioner

 • Se separat dokument som heter Diskussionsuppgift i NO och sv Modell NP. Du kommer att arbeta med diskussionsmodellen även på svenskalektionerna. Ni ska läsa tidningsartiklar, som tar upp frågor kring ljud och hörsel från vardagen, och sedan leda och delta i diskussioner kring dessa artiklar i grupp. Du förbereder själv din diskussion och får formativ bedömning på din förberedelse. Under diskussionerna ska du träna dig på att använda NO-fakta, -begrepp och modeller för att föra samtalet vidare, för att underbygga eventuella åsikter som du har och/eller för att argumentera mot något som någon annan säger.
 • Se separat dokument som heter Träning på provuppgifter. Du ska diskutera med dina klasskamrater för att lära av dem och för att hjälpa dem att lära om
  • Vardagsföreställningar
  • Värderingar
  • Vardagssituationer

Du ska då träna på att skilja tyckande från vetenskap (faktabegrepp och –modeller) och att använda dina faktakunskaper för att lösa uppgifterna och resonera kring dem.

Källor

 • Läroboken i fysik sidorna 74 - 81
 • Läroboken i fysik sidorna 82 - 86
 • Läroboken i fysik sidorna 87 - 97
 • Läroboken i biologi sidorna 293 - 295
 • Utdrag ur Idéguide för Ljud och Hörsel (från doktorsavhandling av Eva West, 2008)
 • Hörsellära Arbetslivsinstitutet
 • Tidningsartiklar från GP

MÅL och BEDÖMNING

Långsiktiga mål

Genom undervisningen i ämnet fysik ska du ges förutsätt­ningar att utveckla din förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt.
 • Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.
 • Kunskapskrav

Uppgifter

 • Akustik Laborationer Modeller

 • LÄXA onsd 3/10: Faktatexter om ljud

 • Träning inför redovisning om ljud och hörsel

 • Sammanfattande bildspel inför "prov"

 • PROV Ljud och hörsellära

 • Förberedelse för diskussionsprov

Matriser

Fy Bi
Diskussionsuppgift inklusive förberedelse

Akustik och hörsellära

Det kan vara så att Du under diskussionens gång har visat belägg för enbart någon del av ett kunskapskrav. Eftersom jag inte kan färgmarkera delar av ett kunskapskrav provar jag här att dela upp kunskapskraven i mindre delar. Bedömningen är gjord under diskussionens gång, vilket gör att jag inte har någon dokumentation som konkret underlag för bedömningen. Observera att Du kan bidra i mycket stor omfattning till dessa kunskapskrav även på lektionstid. Nedanstående bedömning avser ENDAST själva diskussionen.
 • Fy  7-9   Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9   Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
E
C
A
1 Diskussioner
Själva diskussionen
 • Fy
 • Fy
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
2 Söka och använda information
Förberedelsen
 • Fy
 • Fy
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka natur-vetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
5 Fakta Modeller och Vardag/Samhälle
 • Fy
 • Fy
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.

Fy Bi
Laborationerna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
3A Genomföra undersökningar
Du har laborerat för att pröva och förankra faktainnehållet.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar… I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar… I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar… I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
3B Dra slutsatser från resultat. Koppling till fakta.
Du har fått redogöra för dina resultat och slutsatser i våra gemensamma genomgångar.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Fy Bi
Vardagsföreställningar, värderingar och vardagssituationer

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1 Diskussioner
Du diskuterar skriftligt på provet och kan då resonera för och emot ex värderingar.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
5 Fakta Modeller och Vardag/Samhälle
Du ska förklara med faktaord och –modeller I alla uppgifterna.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.