Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prioriterade språkmål avd 2018/2019

Skapad 2015-09-29 07:26 i Magnetens förskola Ludvika
Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
Förskola
Under läsåret 2018/2019 kommer ludvika kommuns alla förskolor att arbeta språkmedvetande.

Innehåll

MÅLKRITERIER

Vårt mål och vår förväntan är att barnen lättare ska kunna uttrycka sig, berätta för andra, få ett bredare ordförråd, att barnen förstår olika begrepp samt att kunna lyssna på varandra.

Att de väntar på sin tur då någon pratar.

Att de tar för sig mer i samtalet och kan uttrycka sig med fler ord.

Att barnen kan återberätta och beskriva händelser, upplevelser och något de har hört som t.ex. en saga eller berättelse.

 

ARBETSSÄTT/FÖRHÅLLNINGSSÄTT

- Dela in barnen i mindre grupper. Skapa lugna lärmiljöer.

- Genom dagliga dialoger och samtal tillsammans med barnen.

- Att vi i alla vardagliga situationer, benämner allt och använder rätt begrepp.

- Upprepar hela och korrekta meningar.

- Använda tecken som stöd ( att vi tränar några tecken per vecka).

- Använder bilder att förtydliga språket (in- print).

- Vi har dagliga läs/sagostunder där barnen får lyssna och samtala kring sagan.

- Ramsa innan maten

- Att vi sjunger, använder oss av rim och ramsor, läser sagor och berättar flanosagor. Vi använder oss också av musik, rörelse, rytmik och mungymnastik för att utveckla barnens språk

- Att barnen får utrymme till lek då språket utvecklas i leken. 

- Vi vuxna är med i vardagen och hjälper barnen i samspelet mellan dem både i leken och i vardagliga situationer.

- Vi kommer att jobba med arbetsro i förskolan (Ljudit) under läsåret.

DOKUMENTATION

Vi observerar om barnen breddar sitt språk med fler ord, om de t ex rimmar och leker med ord själva.

Vi observerar om barnen lyssnar på varandra och om de får intresse för språket genom sagor, sånger, ramsor m.m

UPPFÖLJNING

Vi observerar och kartlägger barngruppen fortlöpande på vår reflektionstid för att se om det sker någon språklig  förändring.

Vi gör utvärdering av vårt arbete på utvärderingsdagarna den 7 januari och 23 maj. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: