Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensam läsning av boken "Sandor/Slash/Ida" 7C

Skapad 2015-10-05 12:45 i Rödsleskolan Oskarshamn
Det här är en LPP om läsning av boken Sandor/Slash/Ida i helklass. Det handlar om läsförståelse och hur eleverna ska visa mig att de har förstått boken.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Läsning av boken "Sandor/Slash/Ida". I det här området ska du visa mig hur väl du har har förstått innehållet i boken.

Innehåll

Vad ska vi göra?

I läsoplanen för svenska finns många punkter som berör läsning och läsförståelse. Många av dessa täcks in när man läser skönlitteratur. För att visa mig att ni har förstått innehållet kommer ni varje vecka får ett läxförhör med några frågor som är kopplade till det ni har läst ur den skönlitterära boken som är aktuell. Ert jobb blir att besvara frågorna så bra ni kan och därmed visa mig att ni har förstått innehållet i boken. Till vissa fredagar ska ni ha gjort sammanfattningar och prata i par/grupper om frågor, detta för att ni ska bli bra på att prata om texter med varandra. 

Nedan finns kopplingarna till kursplanen och det centrala innehållet. LPP:n är kopplad till både svenska och svenska som andraspråk.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser

Sv SvA
SVENSKA år 7-9 LÄSA

På en årskursanpassad nivå läsa med flyt.
Kan med stöd läsa olika texter.
Kan läsa olika slags texter med flyt och i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika slags texters särdrag.
Kan läsa olika slags texter med gott flyt och på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Kan läsa olika slags texter med mycket gott flyt och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen.
Uppfattar delar av innehållet eller tydligt framhävda detaljer i texten. Hittar endast ”precis där”-frågor.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser.
Läsa och analysera skönlitteratur anpassad för årskursen.
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om budskap i skönlitteratur
Gör analyser genom att tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till egna erfarenheter, livsfrågor, omvärldsfrågor och kopplingar till upphovsman. Drar till viss del underbyggda slutsatser om påverkan av de historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Gör analyser genom att tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till egna erfarenheter, livsfrågor, omvärldsfrågor och kopplingar till upphovsman. Drar relativt väl underbyggda slutsatser om påverkan av de historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Gör analyser genom att tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter, livsfrågor, omvärldsfrågor och kopplingen till upphovsman. Drar väl underbyggda slutsatser om påverkan av det historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Tala på en årskursanpassad nivå:
-samtala -diskutera -argumentera
Behöver stöd för att samtala och diskutera, argumentera.
Kan delta i samtal med enkla och till viss del underbyggda argument.
Kan delta aktivt i samtal med underbyggda argument.
Kan föra samtal med bredd och fördjupning med underbyggda argument.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: