👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Åk 3

Skapad 2015-10-08 21:23 i Magra skola Alingsås
Grundskola 3 Musik
Det här är en övergripande beskrivning av vilka områden vi kommer att jobba med under åk 3 i musikämnet. Vilka sånger vi jobbar med kommer att variera efter årstid och med ev koppling till teman som barnen jobbar med i andra ämnen.

Innehåll

Syfte

Att fortsätta utveckla vår musikaliska nyfikenhet och förmåga

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.

Centralt innehåll


Så här arbetar vi med det centrala innehållet

Vi ska träna våra röster i sång. Vi tränar oss dessutom mer medvetet än tidigare i att anpassa tonhöjden efter andra så att sången blir "unison"

I området "spel på instrument" tränar vi oss i att spela puls och rytm på rytminstrument men vi kommer också att börja träna oss i att spela enkla melodislingor på klangspel. Även här är det ju viktigt att kunna hålla sig till en gemensam puls och att anpassa spelet efter en given rytm.

Vi lyssnar på musik från olika genrer och delar av världen och kommer även in på olika instrument och hur de sorteras i "familjer"

Bedömning

När vi har sång kommer jag att bedöma

 • att du kan härma när jag sjunger före,
 • att du kan sjunga tillsammans med gruppen.

När vi spelar på olika instrument kommer jag att bedöma

 • att du kan härma när jag spelar före,
 • att du kan hålla en puls till musik
 • att du kan hålla en enkel rytm tillsammans med gruppen.
 • att du kan spela en enkel melodislinga på klangspel/piano/blockflöjt

När vi jobbar med rörelse kommer jag att bedöma

 • att du deltar

När vi lyssnar på musik  bedömer jag 

 • att du deltar i samtalet efter lyssningen
 • att du kan känna igen hur olika instrument låter
 • att du kan dela in instrumenten vi diskuterar i rätt familj

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
MUSIK bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
SPELA
T.ex. enkla anpassade stämmor och rytmer.
 • Mu
Spelar i enkla former utifrån tydliga instruktioner.
Spelar och följer till viss del rytm och takt.
Spelar med flyt och följer rytm och takt.
Spelar med gott flyt och följer rytm och takt. Spelar med passande karaktär och anpassar utifrån situation.
SJUNGA
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång med viss säkerhet.
Sjunger i olika former av gemensam sång med säkerhet.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassar efter situation.
SKAPA MED MUSIK
Skapande av musik, samt musik i kombination med andra uttrycksformer såsom t.ex. text, bild, rörelse och drama. Gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.
 • Mu
Skapar med hjälp i olika former. Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Prövar olika idéer utifrån tydliga instruktioner.
Skapar i olika former. Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Prövar olika idéer.
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Prövar och omprövar egna idéer till en till viss del fungerande form.
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar på ett medvetet sätt olika sätt att uttrycka sig på. Prövar och omprövar egna idéer till en fungerande form.
SAMTALA OCH ANALYSERA
Resonera kring musikens sammanhang och funktion (t.ex. genre, epoker och musikens påverkan).
 • Mu
Deltar i samtal kring musik och musikens påverkan. Beskriver och gör, med hjälp, enkla jämförelser. Ger exempel på likheter och/eller skillnader.
Deltar i samtal kring musik och musikens påverkan. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar på ett enkelt och konkret sätt vad likheter och skillnader beror på.
Samtalar och resonerar kring musik och musikens påverkan. Beskriver och förklarar sambandet mellan t.ex. musikstil och en viss tidsperiod (epok). Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna.
Samtalar och resonerar kring musik och musikens påverkan. Beskriver och förklarar samband mellan t.ex. musikstil och viss tidsperiod (epok). Sätter även in det i andra sammanhang. Gör jämförelser. Förklarar vad likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna.
Beskriva instrument och instrumentgrupper.
Ger med hjälp exempel på något instrument från några instrumentgrupper.
Ger exempel på några instrument från olika instrumentgrupper.
Ger exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Ger med god säkerhet exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Lyssna och ge omdöme/feedback om eget och andras musicerande.
Lyssnar och ger med hjälp omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger enkla omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger omdömen som leder till utveckling av det fortsatta musicerandet.
Lyssnar och ger väl utvecklade omdömen som leder till utveckling av det fortsatta musicerandet.