Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känner ni Pettson och Findus? - Munkedal

Skapad 2015-10-14 08:00 i Hedekas förskola Munkedal
Följande kvalitetsarbete är en beskrivning av hur vi arbetet med språk, matematik, teknik och IKT med Gubben Pettson och katten Findus som utgångspunkt. Följ med oss under arbetes gång och se hur barnens idéer och initiativ gör att vi tar oss an ovannämnda ämnen på ett för vår barngrupp lustfyllt sätt.
Förskola
...

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Under vårterminen började många av barnen att intressera sig för sagor och läsning av böcker, ett intresse som kvarstod när höstterminen började. Vi började diskutera om vi hade kunnat utforma vårt temaarbete utifrån detta. Vi diskuterade om vi hade kunnat använda oss av någon sagofigur som sedan kunde möjliggöra arbetet med flertalet läroplansmål. Vi kom fram till att Gubben Pettson och hans katt Findus hittar på mycket saker som barnen på avdelningen har visat intresse för/ skulle kunna vara intresserade av. Barnen sitter på många frågor om hur saker fungerar, var de kommer ifrån och vi beslutade där med att vi genom Gubben Pettson och katten Findus skulle få möjlighet att utforska mycket. Med dem som utgångspunkt för vårt temaarbete har vi möjlighet att arbeta med flertalet utvecklingsmål från vår läroplan.

Eftersom vi ser att man skulle kunna arbeta med detta temaarbete under en längre tid, både under höst och vårtermin, kommer vi att datera våra mål så att läsaren tydligt kan följa arbetets gång och hur det förändras under hösten, vintern och våren.  

Mål

Barnens erfarenheter

Innan vi startade upp vårt arbete valde vi att kartlägga om alla visste vem gubben Pettson och katten Findus var, de flesta visste detta men några barn hade inte hört talas om dem så valde att läsa; Känner du Pettson och Findus? Så att alla skulle få en liten erfarenhet om vilka Pettson och Findus är. I samband med att vi läste boken ställde vi även följande frågor;

Vad är Pettson?

 • En Gubbe!

 

Vad är Findus?

  • En katt!

 • Pettsons katt!
 • Vi har en katt hemma!
 • Ett husdjur

 

Vad har gubben Pettson?

 

 • Ett hus!
 • En katt!
 • Hönor!

 

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Nedan följer en beskrivning om arbetsgången för kommande temaarbete. arbetsgången är framtagen av oss pedagoger men innehållet och arbetsmomenten kommer att växa fram i samspel med barnen allt eftersom temaarbetet fortgår. vi ger därför en beskrivning om hur vi kommer att arbeta med de olika ämnesområdena för vårt valda temaarbete i kommande stycke.

För att uppnå de mål vi valt att arbete med under kommande temaarbete kommer vi att göra följande;

Anpassa miljön på avdelningen genom att;

 • Ställa i ordning en Pettsonstuga på avdelningen där barnen erbjuds en lekmiljö som påminner dem om Pettson och Findus och förhoppningsvis kommer inspirera till mycket lek där barnen ges möjlighet att använda sin fantasi.
 • Fylla på avdelningen med mer materiel. Det finns redan gott om pysselmaterial att tillgå på förskolan, både i vårt målarrum och i förskolans pysselförråd vilket ger oss stora möjligheter att ta hänsyn till barnens eventuella önskemål kring både skapade verksamhet och teknik. Vi kommer även att fylla på med brädor, småspik med mera med hjälp av våra egna förråd som vi har hemma samt fråga om barnen och dess familjer har material hemma som de kan tänka sig att skänka till oss.

Arbeta med följande arbetsområden;

Språk;

Vi kommer i första hand låta oss inspireras av Pettson och Findus genom att läsa böckerna om dem. Eftersom det finns både längre och några få kortare böcker om Pettson och Findus kommer samtliga barn i barngruppen få erfarenheter av sagostunder med de båda karaktärerna.

Teknik;  

Barnen kommer att få prova på olika bygg och konstruktionsövningar under arbetes gång. Tillsammans skall de få erfarenhet av att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och utforska olika tekniker

IKT;

Vi kommer att arbeta med Pettson och Findus appar som erbjuder barnen problemlösning samt få erfarenhet och kunskap om olika uppfinningar.

Vi kommer även att låta oss inspireras av Pettson och Findus påhitt med hjälp av korta snuttar på Youtube.

Matematik;

Vi kommer att arbeta med matematik på två olika sätt under arbetes gång; vi kommer att baka eller laga mat, något Pettson och Findus gör ofta. Detta ger barnen erfarenheter av antal, mängd och volym. Vi kommer även att möta olika matematiska begrepp och diskussioner i samband med våra teknik övningar/moment.

Skapande verksamhet;

Vi kommer att arbeta med olika skapande moment utefter vårt valda temaområde.

Ansvarsområden;

Samtliga i arbetslaget ansvarar för att arbetet skall fortlöpa och vi delar upp de olika arbetsmomenten mellan oss under arbetets gång samt genomför uppgifterna tillsammans med barnen.

Hur målet ska utvärderas

Eftersom våra mål handlar om att ge barnen erfarenheter av, i första hand teknik och matematik kommer vi att utvärdera temaarbetet genom att i arbetslaget analysera i vilken utsträckning vi har arbetat med uppsatta mål.

Eftersom vi även bestämt att barnens initiativ skall leda innehållet i teamarbetet kommer vi ha löpande "utvärderingar" främst genom att dokumentera barnens tankar, idéer och kunskapsutveckling med hjälp av tankekartor. Tillsammans med barnen kommer vi att diskutera och ställa frågor som berör vårt temaarbete. Vi kommer även att använda oss av barnens svar och initiativ som fortgår löpande under arbetes gång.

 

Teoretisk bakgrund

När vi startade upp höstterminen och stod vi inför uppgiften att välja temaarbete. Vi baserade valet av temaarbete utifrån att barnen visat ett stort intresse för sagor. Vi beslutade att Gubben Pettson och katten Findus skulle utgöra ramarna för vårt temaarbete. Dewey (2004) anser att det är lärarens ansvar att fånga upp barnens intressen eftersom att dessa intressen är ett tecken på en ny förmåga som barnet håller på att lära sig.

Den främsta utgångspunkten i vårt temaarbete är teknik;

En av ambitionerna med vårt temaarbete är att barnen skall få erfarenheter av att bygga och konstruera med hjälp av olika material. För att uppnå detta har vi fyllt på vårt målarrum med byggmaterial samt ser till att vara lyhörda och införskaffa sådant som barnen efterfrågar. Sheridan (2010) poängterar vikten av att pedagogerna är närvarande i barnens aktiviteter och försörjer dem med god materialtillgång samt visar dem olika sätt att skapa, bygga och konstruera på. Trageton (2009) menar att god materialtillgång inom konstruktion är en förutsättning för att utmana och främjar barns fantasi. Först när barn får tillgång till ett stort utbud av material har de möjlighet att utveckla sin fantasi och konstruktionsförmåga.

Sheridan (2010) poängterar även viktien av att pedagogerna städigt ökar svaårihhetsgraden i de olika arbetsmomenten. Eftersom de flesta barnen i barngruppen redan besitter erfarenheter av teknik stod vi pedagoger vid uppstarten av detta teamarbete inför en utmaning, hur utmanar vi barnen och arbetet med teknik i vår förskolegrupp vidare? Vi beslutade att vi måste fylla på material i vårt målarrum så att barnen har mycket material att tillgå, och vi måste låta barnen styra innehållet och finnas till hands med frågor vid behov så att vi utvecklar nya erfarenheter och kunskaper under temaarbetets gång. Harlen (1996) menar att barnen får sina förmågor att ställa frågor ifrån sina pedagoger. Om lärare uppmuntrar barn att ställa frågor leder detta till nya undersökningar och en utvecklad arbetsgång.

En annan ambition med vårt temaarbete är att vi vill att barnen skall få erfarenhet av vardagsmatematik med hjälp av bakning och matlagning. Emanuelsson (red;Doverborg, Emanuelsson, 2006) diskuterar vikten av att pedagoger tillsammans med barn ser till att upptäcka vardagsmatematik som finns runt om oss. Genom bakning och matlagning kan barn få erfarenheter av både storlek, längd, form och antal. Enligt Persson (red;Doverborg, Emanuelsson, 2006) får barn erfarenheter av samt utvecklar förståelse kring grundläggm äande rumsuppfattning genom lärares utmaningar i bygg och konstruktionslek med hjälp av olika material. Ju äldre barnen är desto viktigare blir det för barnen att form, avstånd och vinklar stämmer överens med verkligheten.  Vår ambition med vårt bakningsmoment i temaarbetet är att ge barnen både erfarenheter av vardagsmatematik samt ge dem en möjlighet att uppleva mätning, siffror och olika volymer ett resonemang som kan styrkas med Solem och Kristi Lei Reikerås (2004) utvecklar barn sin matematiska förmåga och utmanas i matematik genom att få erfara matematiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar vårt arbete med hjälp av vår I-pad, vi tar bilder och gör pic-collage tillsammans med barnen så att de på så vis får se sitt arbete och se sin kunskapsutveckling och vad de lyckats genomföra och uppnå.

Barnens arbete och alster kommer att placeras inne på avdelningen och i hallen så att de som är nyfikna kan beskåda deras verk, detta gäller både andra barn, personal och barnens föräldrar. Vi för dialoger med barnen så att de blir delaktiga i dokumentationen och de olika utställningarna och de får även inflytande över hur vi skall göra med deras arbeten, vart de skall placeras, hur vi skall informera deras föräldrar om vad de gjort osv.  

När temaarbetet är avslutat kommer barnen att få sitt material samlat i respektive portfoliepärm. Vi kommer även att delge delar av barnens material på Unikum, både under Smörblommans gemensamma mapp samt i respektive barns mapp. Formen för detta arbete kommer vi att arbeta fram under arbetes gång.  

Samverkan med vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare;

Vi skickar kontinuerligt ut månadsbrev till föräldrarna där vi informerar föräldrarna om vad vi arbetar med. Vi har presenterat vårt temaarbete för dem i ett av höstens första brev.  Vi skriver också så gott som dagligen i vår almanacka i hallen så att föräldrarna kan följa arbetet i detalj om så önskas. Föräldrarna får även ta del av de pic-collage som vi tillverkar, dessa hängs upp i hallen och byts ut när nya tillverkats.

Vårdnadshavares delaktighet;

Eftersom vi under arbetes gång har upptäckt att vi behöver komplettera avdelningen med olika material som barnen önskar sig så har vi valt att vända oss till föräldrarna. Vi har bett dem om brädbitar, småspik, lite vedkubbar och så vidare så vi på så vis kan tillgodose barnens önskemål om en egen snickarbod.

Vi har även turen att ha en förälder i barngruppen som kan virka. Föräldern fick i uppdrag att virka ägg och små pannkakor till vår Pettsonstuga. Dessa var mycket uppskattade acosserarer i leken både hos barnen i barngruppen och hos oss pedagoger.

Kommunikation med vårdnadshavare;

Vi berättar för färäldrarna om barnens önskemål och initativ samt kunskapsutveckling, både under i hallen i samband med lämningar och hämtningar samt erbjuder utvecklingssamtal.

Vi uppmuntrar föräldrarna att kommunicera med oss om så önskas och hoppas att de tar initiativ till detta vid behov.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: