Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt, åk 7 ht 2018

Skapad 2015-10-14 16:28 i Tanumskolan 7-9 Tanum
När du fyller 15 år blir du straffmyndig. Från och med den dagen är du ansvarig för dina egna handlingar och måste ta ansvar. Det betyder att samhället ställer krav på att du ska känna till och följa de svenska lagarna. För att klara detta så måste du skaffa dig kunskap och det är vad denna kurs handlar om. Att hjälpa dig att bli redo för vuxenlivet.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Kursen i samhällskunskap kommer att handla om lag och rätt, brott och straff. Orsaker till och konsekvenser av brottslighet samt mänskliga rättigheter. Under hela kursens gång kommer vi även jobba med nyhetsbevakning på olika sätt, bland annat genom nyhetsläxan.

Innehåll

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

v.43 Introduktion av temat. Genomgång av LPP och kunskapskraven. Gemensam diskussion kring två autentiska fall "Bara på skoj... och "Skadeståndsskyldig i unga år" Därefter genomgång av lagar, regler och brott, med diskussioner i smågrupper. 

v.45 Korta filmer om vanliga ungdomsbrott samt diskussioner och skriftliga reflektionsuppgifter utifrån filmerna. Genomgång om polis, åklagare och domstolar. Eventuellt en egen liten teater om en rättegång.

v. 46 Eventuellt besök av polisen! Eleverna förbereder frågor och funderingar de vill ta upp vid polisbesöket. Genomgång om påföljder. Diskussioner i grupp kring olika "fall". Vi övar på begrepp. 

v.47. Vi jobbar med olika typer av uppgifter kring det vi hittills arbetat, t ex med hjälp av olika sidor på nätet som behandlar ämnet och där man kan göra interaktiva uppgifter/övningar. Skriftlig inlämningsuppgift, tillsammans med svenskan, "Novell om brottet". 

v.48 Repetition. Skriftlig bedömningsuppgift. 

v.49-51 Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. 

 

Bedömning

Under kursen kommer du på olika sätt kunna visa vilka förmågor du utvecklar och vilka kunskaper du fått, t ex när du jobbar med uppgifter enskilt eller i grupp, genom diskussioner enskilt, i mindre grupp eller i helklass. Vi kommer också att ha en inlämningsuppgift , Brottet, och en skriftlig bedömningsuppgift.

Följande förmågor kommer du att ha möjlighet att utveckla inom ämnesområdet:

Begreppslig förmåga dvs att förstå betydelsen av begrepp och använda dem i olika sammanhang.

Analysförmåga dvs att kunna beskriva orsaker och konsekvenser. Kunna föreslå lösningar. Kunna se och förklara samband. Kunna se saker utifrån olika perspektiv. Jämföra tex likheter och skillnader, för och nackdelar.

Kommunikativ förmåga dvs samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Procedurförmåga dvs kunna samla och kritiskt granska information samt kunna avgöra källors trovärdighet.

Metakognitiv förmåga dvs kunna lösa problem, välja mellan olika strategier, prova och ompröva. 

 

Konkretiserade mål

Efter kursen ska du visa dina kunskaper om följande:

Rättskedjan dvs vad som händer steg för steg från att ett brott anmäls till dom och påföljd.

Det svenska rättssystemet, dess lagar och påföljder.

Vad de olika personerna i rättssystemet ansvarar för.

Orsaker till, konsekvenser av och olika lösningar på brottslighet.

Vad rättssäkerhet innebär.

Vad mänskliga rättigheter är och hur de kränks och främjas i olika delar av världen

Kunna redogöra för nationella minoriteterna och deras rättigheter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Kunskapskrav i samhällskunskap åk 7-9

2.
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
4.
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
3.
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Ny aspekt
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. .
Ny aspekt
begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
6.
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Ny aspekt
nationella minoriteter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: