👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKAPANDE VERKSAMHET - FRITIDSHEM. "Tuna skolans äppeltavla"

Skapad 2015-10-16 12:46 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Lära eleverna något nytt. "Kiviks äppeltavla och konstnären Emma Karp Lundström. Skapa Tunna skolans äppeltavla tillsammans med eleverna.
Grundskola 3 Bild Slöjd

Du kommer att lära dig historiken bakom Kiviks äppeltavla och om konstnärinnan Emma Karp Lundström.

Du kommer att få möjligheter att lära dig något nytt och tillsammans med andra elever skapa Tunna skolans äppeltavla med hjälp av olika material och teknik. 

Innehåll

Vad: Fritidsverksamhet 1. Hur arbetar jag för att skapa ett fritids; Jag planerar pedagogiska aktiviteterna utifrån observationer i det formella och informella rummet. Exempel på min planering: ”Tuna skolans äppeltavla”. Inkludera elever från alla klasser på fritids och testar olika uttryckssätt. Arbeta ”över gränserna”.

Fritidsverksamhet - Skapande verksamhet

Tuna skolans äppeltavla

Hur arbetar jag för att skapa ett fritids?

 

 • Jag planerar pedagogiska aktiviteterna utifrån observationer i det formella och informella rummet.
 • Exempel på min planering:
 • ”Tuna skolans äppeltavla”. Inkludera utifrån ett genus perspektiv alla elever på fritids och får möjligheter att testa olika arbetsformer och uttryckssätt.
 • Vi kommer att arbeta ”över gränserna”.

 

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.

Hur?

Jag kommer först att prata om Kiviks äppeltavla och om konstnärinnan Emma Karp Lundström. 

Jag kommer att visa en bildspel med Äppeltavlor genom åren.

Jak kommer att berätta för barnen hur vi tillsammans utifrån ett genus perspektiv ska gå tillväga för att skapa Tuna skolans äppeltavla och vilken material vi kommer att använda. 

Vi kommer att dokumentera processen med foto.

Vi kommer att skriva ut bilder som blir tagna under processens gång och sätta upp bilderna tillsammans med Tunna skolans äppeltavla.

 

 

 

Varför?

 

 • Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. likvärdig utbildning
 • Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.
 • I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Utvärdering

 

 • Eleverna tyckte att det var en rolig aktivitet och hade bra samarbete.
 • Eleverna tyckte även att det var bra att jag berättade historien bakom Kiviks äppeltavla och om konstnärinnan Emma Karp Lundström.
 • Eleverna uppskattade  att jag visade en bildspel med Kiviks äppeltavlor genom åren. 
 • Eleverna fick använda Ipad för att dokumentera med foto under arbetens gång och för att visa för varandra om Kiviks äppeltavlan. 
 • Jag tyckte själv att det var ett mycket bra tillfälle för mig att lära känna eleverna som är på fritids och kunna bygga upp relationerna över gränserna medan vi skapade äppeltavlan.
 • Det var viktigt för mig att alla elever skulle känna sig inkluderade utifrån genusperspektiv och att de hjälpte varandra. De spikade och valde äpplena med omsorg utifrån färg och form. 
 • Det var glädjande för mig att se att både flickor och pojkar blev inspirerade av äppeltavlans aktivitet. 

Kopplingar till läroplanen

 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3