Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vår miljö genom barnens ögon" Avd Humlan Falkenbergs förskolor 2015

Skapad 2015-10-23 09:55 i Solhagens förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2015.
Förskola
...

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Vi vill att barnen ska få känna möjlighet till eget ansvar, delaktighet och medinflytande.

Föräldrarnas delaktighet

  1. På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Genom att vi kontinuerligt använder oss utav bloggen i Unikum. Vi skickar också ut informationsblad till föräldrar om vårt projekt och försöker nå ut till dem på så vis Vi försöker också göra dom delaktiga genom att ställa en öppen fråga till föräldrarna om vad dom tycker skulle kunna förbättras i bostadsområdet/närmiljön genom att de får fylla i en blankett ( gärna i samtal med barnet). Föräldrarna får ta del av vår dokumentationsvägg.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Syftet är att barnen ska upptäcka, utforska och värna om sin närmiljö. Med detta vill vi att barnen ska känna sig stolta över Falkagård samt att få barnen att känna sig delaktiga i sin vardag.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.


Främja samverkan mellan förskolans avdelningar och främja samarbetet mellan hemmen och förskolan.

Utveckla sin kommunikativa förmåga och se nyttan med att uttrycka sig i skrift, tal och bild

Kompetensutveckling

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

  • påverka sin egen vardag?
  • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
  • utveckla förståelse för allas lika värde?

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Vi utgår ifrån ett gemensamt förhållningssätt som tar avstamp i barnens möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi lyssnar in och tar vara på barnens intressen och önskemål. Vi har under en lång tid varit i en process som möjliggjort för barnen att ta till sig  det här förhållningssättet och vi ser nu att barnen är trygga i att vi ser ett värde i deras idéer och att de får möjlighet att fullfölja sin idé. Vi ser att detta skapar lugn och kontinuitet i barnens arbete och vi ser också att detta förhållningssätt skapar nya gruppkonstellationer med utgångspunkt i intresse och aktivitet. Vi finns med i gruppen "som garant för trygghet" och vi utmanar med och tillför material allteftersom vi ser att det behövs. Vårt gemensamma förhållningssätt  tillika barnsyn handlar också om att vi lyfter olika barns förmågor och kompetenser som en tillfång för gruppen. Här ser vi en tydlig utveckling och barnen uppsöker gärna varandra för att få hjälp med det som just det barnet är bra på. Ansvar?     Vi tänker också att barnen lär i meningsfulla sammanhang  och när det är roligt och  är öppna för och nyfikna på barnens kultur/ lekar. Vi har en tydlig styrka i just det: att vi ser ett stort värde i det vi ser att barnen är upptagna av och vi tänker att vi kan lära oss mycket av barnen och vara nyfikna tillsammans. Just lekar som tar avstamp i barnens egen populärkultur ser vi fångar / förenar många barn samtidigt. Här ser vi tydligt att barnen kommer i ett fördjupat samspel.Vi tänker att det här är något som vi också kan använda i projektet. 

Mål i projektet.

Främja samverkan mellan förskolans avdelningar och främja samarbetet mellan hemmen och förskolan.

Utveckla sin kommunikativa förmåga och se nyttan med att uttrycka sig i skrift, tal och bild.

De inlägg  vi under hösten gjort i vår avdelningsblogg ger en tydlig bild av hur vi möjliggjort för barnen att utvecklas mot de mål vi just nu prioriterar. Barnen har haft ett stort intresse för skriftspråk och de har själva  till stor del varit delaktiga i kommunikationen mellan förskola och hem. I olika sammanhang har de i skrift  formulerat information och upplevelser i syfte att delge  sina och varandras föräldrar. Barnens uttalade intresse smittar i gruppen och vi ser att barnen verkligen har vuxit i den här processen. 

Vi har arbetat i tvärgrupper med Trollsländan och på så sätt har vi tillsammans främjat och utvecklat ett samarbete mellan våra avdelningar. Även här ser vi bevis på att barnen har vuxit. Vi tänker mycket på hur vi sätter samman grupperna för att ge bästa förutsättningar för goda relationer och för att ge barnen möjlighet " att bli sina bästa jag". Vi är hela tiden medvetna om att det är våra  tankar, vårt förhållningssätt och den barnsyn vi har som kan "hjälpa eller stjälpa " och vi lägger stor vikt vid den kontinuerliga och gemensamma  dialogen med utgångspunkt i detta.

 

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

  • påverka sin egen vardag?
  • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
  • utveckla förståelse för allas lika värde?

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: