Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i svenska åk1

Skapad 2015-10-27 09:55 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundläggande arbete med läs-, språk- och skrivutveckling i svenska, klass F-1E, 2015/2016.
Grundskola 1 Svenska

Innehåll

Syfte utifrån Lgr11

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att läsa och skriva. De ska få möjlighet att möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

Förmågor vi tränar

¤ läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

¤ formulera sig och kommunicera i tal och skrift

¤ skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra

¤ urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll från Lgr11, åk 1-3

 • sambandet mellan ljud och bokstav
 • skriva på dator
 • alfabetet
 • lässtrategier för att förstå och tolka texter
 • strategier för att skriva olika typer av texter.
 • skapande av texter där ord och bild samspelar
 • berättande och beskrivande texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor, faktatexter, m.m.
 • några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer
 • språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel skriva ner något man talat om 
 • språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken
 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
 • enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden
 • att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagliga händelser

Våra mål för åk 1 utifrån kunskapskraven för åk 3 LGR 11

 • Du visar att du vill läsa och skriva samt tror på din förmåga att uttrycka dig på olika sätt
 • Du utvecklar din läsning och skrivning utifrån din förmåga
 • Du visar säkerhet i sambandet mellan ljud och bokstav
 • Du börjar utveckla fungerande lässtrategier
 • Du läser texter på din nivå med flyt och förstår det du läser
 • Du läser, skriver och lyssnar på olika texter såsom faktatexter, instruktioner, sagor, dikter och andra berättelser för barn.
 • Du kommenterar och kan återge några delar ur texten när du läser, eller då någon läser högt för dig
 • Du hittar de flesta bokstäverna på tangentbordet och kan skriva meningar och mycket enkla texter med stöd av talande tangentbord och talsyntes.
  Du skriver så att andra kan läsa och förstå
 • Du tränar på att skriva hela meningar och använda dig av stor bokstav, mellanrum samt punkt
 • Du ritar bilder till dina texter, eller på annat sätt kombinerar bild och text.
 • Du berättar om händelser och upplevelser i grupp och lyssnar på när andra talar.
 • Du beskriver enkelt hur något ser ut eller fungerar så att andra förstår
 • Du har fått möjlighet att i olika sammanhang träna på att återberätta och förklara liksom att ge och ta muntliga instruktioner 

Se nedan kunskapskraven för skolår 3:

Så här arbetar vi

 • Högläsning av olika typer av skönlitteratur. 
 • Vid högläsning samtalar vi om ord och handling och visar olika lässtrategier. Ibland målar vi egna bilder kopplade till bokens handling.
 • Presentera och börja jobba med läsförståelsestrategier som "läsfixare", utifrån materialet En läsande klass.
 • Regelbundet gå till biblioteket (var tredje vecka).
 • Träna fonologisk medvetenhet på olika sätt, bland annat repetera språkövningar från förskoleklass enligt Bornholmsmodellen. 
 • Bygga ord och laborera med ord  .
 • Färdighetsträna med rimspel, ordspel, stavelsespel och bokstavsspel
 • Individuell lästräning i skolan och hemma som läxa. Vi tränar sk. "upprepad läsning" och olika läsförståelsestrategier.
 • Skriva gemensamma texter på dator/projektorn. Läsa texterna efteråt och rita bilder till.
 • Skrivövningar på datorn, oftast parvis. Vi använder ljudande tangentbord och talsyntes. Texterna redigeras med stöd av pedagog innan de skrivs ut. Man ritar till det man skrivit.
 • Skriva till "vokis" på datorn.
 • Tangentbordsträning med programmet ABC på PC och talande tangentbord.
 • Finmotorikövningar: t.ex. pärla, klippa, måla mandala, knyta, sy, bygga mönster   m.m.
 • Berätta en historia med stöd av färdiga bild-kort ("Globi).
 • Berätta om händelser och upplevelser. Intervjua varandra i grupp och parvis.
 • Beskriva föremål och personer, så att andra kan gissa vad/vem det är. Beskriva enkelt hur något fungerar.
 • Bekanta oss med några författare och deras böcker.

 

Detta bedömer vi

Hur långt du kommit i din språkutveckling med att läsa, skriva, tala och lyssna. Vi använder då Skolverkets observationsschema "Bedömningsstöd i läs - och skrivutveckling för åk1".

Fonologisk medvetenhet  samt vilka bokstäver och bokstavsljud du är säker på testas vid skolstarten (ht).

Så här visar du vad du lärt dig

Du lyssnar när någon läser högt och är med och samtalar om vad vi läst.

Du läser högt för en vuxen, både texter du tränat i läxa och nya texter. Du samtalar om texten, bilder och ord i texten. Den vuxne skriver i din läslogg hur det går.

Du skriver texter på datorn och ritar bilder till. Du läser upp texter du skrivit för en vuxen eller för klassen.

Du deltar aktivt när vi läser, skriver och samtalar tillsammans, liksom när vi har olika språkövningar i grupp och parvis.

Du deltar aktivt när vi har olika muntliga övningar i stor och liten grupp; berättar, lyssnar, beskriver, frågar samt övar på att ge dina kamrater respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: