Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 2015 - 2016

Skapad 2015-10-27 09:55 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundläggande arbete med läs-, språk- och skrivutveckling i svenska, klass F-1D läsåret 14-15.
Grundskola 1 Svenska
Vi deltar i projektet "Vi skriver och lär oss läsa med datorn - JätteKUL", där läsandet och skrivandet går hand i hand. All skrivträning görs på datorn med stöd av ljudande tangentbord och talsyntes. Handstilsträning påbörjas i åk 2, då finmotoriken är mer utvecklad. Vi tränar också olika läs-strategier med barnen och samtalar regelbundet om vad och hur vi läser. Mycket av den muntliga träningen i att prata och lyssna, vävs in i det dagliga arbetet med att lära sig skriva och läsa. Svenskan kopplas mycket ihop med övriga skolämnen då vi bland annat samtalar, resonerar, ritar, läser eller skriver faktatexter och räknesagor.

Innehåll

Syfte utifrån Lgr11

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att läsa och skriva. De ska få möjlighet att möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Våra mål för år 1 utifrån kunskapskraven för år 3 LGR 11

 • Du utvecklar din läsning och skrivning utifrån din förmåga.
 • Du visar säkerhet i sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Du börjar utveckla fungerande lässtrategier.
 • Du läser texter på din nivå med flyt, läsförståelse och inlevelse
 • Du kommenterar och återger några delar ur texten när du läser, eller då någon läser högt för dig
 • Du hittar de flesta bokstäverna på tangentbordet och kan skriva meningar och mycket enkla texter med stöd av talande tangentbord och talsyntes.Med skrivkamratens hjälp prövar du dig fram hur ord stavas.
 • Du tränar på att skriva hela meningar och använda dig av stor bokstav, mellanrum mellan ord samt punkt.
 • Du läser, skriver och lyssnar på olika texter såsom sagor, berättande texter, faktatexter, instruktioner och dikter.
 • Att du skriver så att någon annan kan läsa och förstå.
 • Du ritar bilder till dina texter, eller på annat sätt kombinerar bild och text.
 • Du berättar om händelser och upplevelser i grupp och lyssnar på andra.
 • Du beskriver enkelt hur något ser ut eller fungerar sig så att andra förstår.
 • Du har fått möjlighet att i olika sammanhang träna på att återberätta och förklara liksom att ge och ta muntliga instruktioner 
 • Du har genom  högläsningfått bekanta dig med några skönlitterära författare och illustratörer
 • Du visar att du vill läsa skriva samt tror på din förmåga att uttrycka dig.
 • Du visar förståelse för att man söka information på olika sätt.

Se nedan kunskapskraven för skolår 3:

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Centralt innehåll från Lgr11, åk 1-3

 • sambandet mellan ljud och bokstav
 • skriva på dator
 • alfabetet
 • lässtrategier för att förstå och tolka texter
 • strategier för att skriva olika typer av texter.
 • skapande av texter där ord och bild samspelar
 • berättande och beskrivande texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, faktatexter m.m.
 • några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer
 • språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel skriva ner något man talat om 
 • språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken
 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
 • informationssökning i böcker, tidskrifter och websidor för barn
 • enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden
 • att lyssna och återberätta i olika sammanhang
 • muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagliga händelser

Så här arbetar vi

 • Högläsning av olika typer av skönlitteratur. 
 • Vid högläsning samtalar vi om ord och handling och visar olika lässtrategier. Ibland målar vi egna bilder kopplade till bokens handling.
 • Vi går till skolans bibliotek varje vecka. Tipsar varandra om böcker.
 • Vi färdighetstränar med hjälp av olika appar på ipad.
 • Individuell lästräning i skolan och hemma som läxa. Vi tränar sk. "upprepad läsning".
 • Skriva gemensamma texter på dator via projektorn. Läsa texterna efteråt och ofta rita bilder till.
 • Skrivövningar på datorn, oftast parvis. Vi använder ljudande tangentbord och talsyntes. Texterna redigeras med stöd av pedagog innan de skrivs ut. Man rita till det man skrivit och lästränar med sin text. 
 • Skriva till "vokis" på datorn.
 • Tangentbordsträning med programmet ABC på PC och talande tangentbord.
 • Finmotorikövningar: genom tex måla mandala m.m.
 • Rita och skriva fritt i berättelseboken..
 • Berätta och diskutera om händelser och upplevelser.
 • Bekanta oss med några författare och deras böcker.
 • Vi letar efter fakta på nätet samt i böcker och film.
 • Dagligen i samlingen tränar vi presenterar dagens datum och namnsdag.
 • tränar vi att lyssna på varandra och ställa frågor.
 • Tränar i att uttrycka en åsikt..
 • Muntliga presentationer.
 • Uppträder inför en större publik ex.vis lucia framträdande eller annat.

   

 

Så här visar du vad du lärt dig

Du lyssnar när någon läser högt och är med och samtalar om vad vi läst.

Du läser högt för en vuxen, både texter du tränat i läxa och nya texter. Du samtalar om texten, bilder och ord i texten.

Du skriver texter på datorn och ritar bilder till. Du läser upp ord och texter du skrivit för en vuxen eller för klassen.

Du deltar aktivt när vi läser, skriver och samtalar tillsammans.

Du deltar aktivt när vi har olika muntliga övningar i stor och liten grupp; berättar, lyssnar, beskriver och frågar.

Detta bedömer vi

Hur långt du kommit i din språkutveckling med att läsa, skriva, tala och lyssna. Vi använder då Skolverkets observationsschema "Nya språket lyfter".

Vi använder Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling från Skolverket.

Fonologisk medvetenhet med fonolek testas vid skolstarten.

Vilka bokstavsljud och bokstavsnamn du är säker på.

Avsnitt 7

Tidsperiod HT2015-VT2016

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: