Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Fjärilen

Skapad 2015-11-02 10:15 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Fjärilen är en 1-3 års avdelning. Matematikfokus.
Förskola
Vi vill synliggöra vårt arbete med matematik.

Innehåll

Varför?

Vi såg att i föräldraenkäten fick vi lågt betyg på matematik.
Då insåg vi att föräldrarna ej visste hur vi arbetade.
Vi vill synliggöra hur vi arbetar och vad vi gör när det gäller matematik.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.

Hur?

Matematik finns med oss i allt vi gör med barnen i vardagen. I de flesta situationer och lekar kan man arbeta medvetet med sortering, taluppfattning, att se mönster, jämföra, se skillnader, bilda par osv. Denna tidiga matematik utan att många ha språkliga begrepp eller termer, och dessa tidiga erfarenheter utvecklas så småningom till en förståelse för matematik.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

Vad?

I skogen och på gården kan barnen utforska perspektiv som att klättra högt, hasa ner, krypa under en gren och åla fram igenom terrängen.

Vi sorterar pinnar efter längd, tyngd eller tjocklek. Stenar kan jämnföras i storlek, tyngd och form.

Vi benämner vad barnen gör och använder ord som högt, lågt, framför, bakom, bredvid och långt bort.

Vi använder begreppen hel, halv och en fjärdedel när vi tex delar äpplen.

Vid samlingen räknar vi hur många barn som är här och vilka som är sjuka el lediga.

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Matematik finns i vår dagliga verksamhet tex, påklädning, matsituation och den fria leken.

En gång i veckan går vi till skogen där samlar vi på oss naturmaterial som vi använder i verksamheten.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:
Vi fotograferar barnen och verksamheten. Vi skriver ut och sätter upp fotona så att barnen kan se dem. Vi bloggar för att göra föräldrar delaktiga.

Vilket reflektionsunderlag använder vi? Fyrspaltsdokument, Utvärdering.

Hur ofta? Med vilken frekvens? Regelbundet under vår PUT

Vem ansvarar för dokumentationen? Alla pedagoger på fjärilen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: