Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2015-11-02 15:49 i Äppelgårdens förskola Ale
Arbete med läroplanen med hjälp av Babblarna.
Förskola

Med hjälp av Babblarna kommer vi arbeta med Skapande, Språk, Rörelselek, Matematik, Natur och teknik samt Värdegrunden.

Innehåll

Varför?

Vi valde att starta upp detta projekt då vi såg att barnen hade ett stort intresse av Babblarna. Vi vill skapa nyfikenhet och lust att lära på ett roligt och inspirerande sätt. Vi tänker att vi med hjälp av babblarna får in flera läroplansmål på ett lustfyllt och enkelt sätt för våra barn. Vi vill "fånga" barnen och få dem intresserade av de sex olika områdena.  

Skapande, Språk, Rörelselek, Matematik, Natur och teknik, Värdegrunden.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Vad?

 • Vi har skapat Babblarlådor som ska användas i samlingen. En låda per Babblare. Dessa lådor representerar de sex områdena och det finns material i lådorna kopplat till respektive Babblares område.
 • Vi läser böcker.
 • Vi gör rörelsesånger.
 • Vi använder grodorna för att träna på färger och antal samt lägesord.
 • Vi sjunger sånger.
 • Vi ska börja gå på promenader för att utforska närområde och miljö.
 • Vi pratar mycket om hur man ska vara mot varandra.
 • Vi samtalar med barnen om vikten av att göra förlåt.
 • Vi ställer mycket frågor till barnen för att de själva ska få reflektera kring olika saker.
 • Vi skapar med olika material och olika tekniker.
 • Vi använder lärplattan.
 • Vi tar reda på olika saker tillsammans.

Hur?

 • Vi använder Babblarlådorna i samlingen och då kommer även respektive Babblare och hälsar på. Barnen får se vad babblaren har med sig och utgår ifrån det.
 • Vi lånar böcker på biblioteket som vi läser tillsammans med barnen.
 • Grodorna är populära bland barnen och ibland kommer de till samlingen för att barnen ska få träna på färger och antal samt lägesord. Barnen får hjälpa oss att berätta färgen på grodan och sedan berätta vilken babblare som har samma färg. Därefter räknar vi de grodor som är med.
 • Vi sjunger sånger i samlingen. Där utgår vi ifrån olika fiskar som fiskas upp med hjälp av ett fiskespö. På respektive fisk står en sång samt en bild för att barnen ska se vilken sång det är. Vi använder oss även av en påse där det bor olika djur och saker.
 • På våra promenader kommer vi prata med barnen om det vi ser och hör.
 • Vi vill skapa ett reflekterande tänk hos våra barn genom att samtala och diskutera med dem vid t.ex. konfliktlösning.
 • Vi skapar Babblarna med olika material. Vi ska måla med fingerfärg med yoghurt och karamellfärg.
 • Barnen får utforska lärplattan tillsammans med varandra och en pedagog.
 • Vi tar reda på olika saker genom att ta hjälp av lärplattan, fråga någon annan och prova själv.

 

Reflektion

Babblarlådorna: Arbetet med de olika områdena som Babblarna representerar har vi arbetat med men inte utifrån perspektivet att ha med de olika lådorna. Vi har arbetat med de olika områdena men inte kopplat det till Babblarna. Vi hitta inte något bra och intressant sätt att koppla Babblarna till de olika områdena. Vi hittade andra ingångar till de olika områdena och arbetat med dem på andra sätt.

Barnen har alla idag kunskap om va de olika Babblarna heter och många kan deras färger också.

Ett exempel på hur vi har arbetat med matematik är att vi har börjat med grodorna och sedan kopplat ihop det med Babblarna, t.ex. färger och antal. Vi har arbetat med Natur och Teknik i vårt vindtema men där har vi inte kopplat ihop det med den Babblare som har det som sitt område. Det har vi gjort utifrån att få andra infallsvinklar än enbart Babblarna, för att barnen ska ges många olika möjligheter till lärande.

Grodorna: Med hjälp av grodorna har vi arbetat med matematik framför allt i samlingen,  men även i leken. Vi har arbetat med antalsuppfattning, färger och lägesord. För att variera lärandet har vi arbetat med både grodorna och Babblarna när vi har arbetat med färger. Vi upplever att det har utvecklat barnen och vi kan se att barnen har fått ökade kunskaper om färgerna. Vi har även tagit vara på det i olika vardagssituationer. Vi har kopplat ihop färgerna på grodorna, Babblarna och andra föremål.

Sång samling: Vi har i samlingen fokuserat på språkutveckling, det har vi gjort genom att sjunga sånger och ramsor. Vi har arbetat med Babbas språklåda, i lådan har de legat olika kort med sånger eller ramsor. Vi har även utgått från våra sångfiskar och en påse med olika saker i som representerar olika sånger. Detta för att främja barnens språkutveckling. Vi har även gjort flera rörelselekar  så som Honky Tonk. Barnen har varit delaktiga och vi kan se en utveckling i barnens språk och motorik. Det vi kan se är att det har varit uppskattat av barnen och vi upplever att barnen gillar sång och musik, det kan vi se genom att de är engagerade på samlingen.

Övrigt: Vi har inte varit på så många promenader som vi önskat. Vi har varit på några promenader, t.ex. gick vi och kollade på grodyngel. Vi har vi några tillfällen gått i mindre grupper på promenad till gläntan och andra ställen. Vi upplever att det varit uppskattat av barnen när vi gått på promenader för att se hur vår närmiljö ser ut. Vi tar med oss detta och kommer arbeta vidare med att öka antalet på våra promenader utanför gården.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: