Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att bli en bra kompis, arbetet med känslor på Humlan

Skapad 2015-11-09 10:18 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: Förskolan Lekhagen avd Humlan 2,5-5 år Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på? Vi jobbar utifrån vår likabehandlingsplan med känslor, konflikthantering, att bli en bra kompis.
Förskola
Vi har uppdaterat vår likabehandlingsplan och i samråd med föräldraenkäten fokuserar vi på frågan "mitt barn lär sig lösa konflikter i förskolan".

Vi beslutar att arbeta med känslor.

Innehåll

Varför konflikthantering?

Varför valde vi detta projekt?

 • Vi vill erbjuda barnen möjligheter att på bästa sätt hantera meningsskiljaktigheter och ev konflikter med/mellan kamrater.
 • Kunna säga ifrån om något känns fel, sätta gränser.
 • Arbeta med begreppet känslor

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

I vardagen. Genom samtal, samlingar, sagostunder mm

 • Om hur ska en bra kompis vara,  
 • Hjälpa barn att sätta gränser, lösa konflikter under lekar.  
 • Bjuda andra kamrater till olika lekar, skydda barnens lekar  
 • Kompissånger (länk till texten?) till samlingar, sång-samlingar?
 • intervjua barnen   
 • samtal med de berörda barn när det händer något,   
 • hjälpa, utmana barnen att kunna säga ifrån om något känns fel  
 • rätt att säga ja/nej/stopp  
 • som pedagoger skydda lekar, där ibland kan leka själva eller bjuda andra i lekar (vi som pedagoger ska vara lyhörda, vara med i leken, handleda och stödja barn)  
 • intervjua barnen  "Vad är en bra kompis? Vad gör en bra kompis? Är du en bra kompis?  
 • tydliggöra vårt arbetssätt via blogg, veckobrev mm 
 • utvärdera arbete tillsammans med barnen

Länkar, tips mm 

Sagostunden, "Måndags bio": läsa Stina Wirsén böcker:

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Samlingen, barnintervjuer, när konflikter uppstår i vardagssituationer

Fördjupningsveckor, tex barnrättsvecka, fördjupa oss i en känsla i taget ( glad, ledsen, arg, osv )

 

Känslor

Vi arbetar med känslor, en känsla i taget.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

 • samlingar, vi intervjuar barnen och antecknar i det stora block
 • vi intervjuar barnen enskilt, filmar och publicerar i deras resp. lärloggar kring projektet

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Fyrspaltsdokumentation (pedagoger) och utvärdering av aktivitet (pedagoger och barn) på OneNote Office 365

Hur ofta? Med vilken frekvens?

På PUT. En gång i månad eller när vi introducerar en ny känsla

När ska det ske?

Januari 2016 och framåt

Vem ansvarar för dokumentationen?

Alla pedagoger på avd.

https://barnrattforalla.se/

material att beställa

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: