Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Nya språket lyfter", åk 2-4,Toltorpsskolan

Skapad 2015-11-12 00:03 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
följer din läs-och skrivutveckling.
Grundskola 1 – 3 Svenska

"Läsa, skriva, tala, lyssna"

Innehåll

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Se bedömningsmatris från "Nya Språket Lyfter" nedan

Undervisning/arbetssätt

Läsa och skriva
Arbeta med lässtrategier. Vi lär känna spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen som hjälper oss att bättre förstå texternas innehåll.
Läsa enklare texter, både skönlitterära och faktatexter, samt visa att du förstått genom att svara på frågor eller återberätta.

Samtala om och diskutera texter.  
Skriva med både stora och små bokstäver för hand och på iPad.
Använda de enklaste skrivreglerna.
Skriva texter med rubrik, inledning, handling och avslutning.

Enskilt arbete, pararbete och arbete i grupp. 

Ha genomgångar och se på film för att lära.


Tala, lyssna och samtala

Du ska få samtala och berätta om vardagliga händelser enskilt och i grupp.

Du ska träna på att redogöra muntligt för fakta som du hämtat från olika media.                   

Du ska få lyssna på olika texter. Det kan vara rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, sagor med mera.
Du ska återberätta texter för att träna på att hålla en röd tråd i ditt berättande.
Du ska få träna på att lyssna på andra i olika samtal.
Du ska få träna på att  ge och ta enklare muntliga instruktioner.

Språkbruk
Du ska få arbeta med språket och lära dig att använda olika röstlägen och kroppsspråk.
Kommer att bedöma/dokumentation

Se bedömningsmatris från "Nya Språket Lyfter" och kommentarrutan.

Matriser

Sv
Läsa - "Nya Språket Lyfter"

1
2
3
4
Läsa B
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. Du använder både enkel och avancerad ljudningsstrategi men helordsläsningen ökar successivt. Du tar eget inititativ och visar intresse för läsning. Du visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta, ställa och besvara frågor.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. Du skapar dig inre bilder under läsningen. Du funderar och reflekterar över olika texters innehåll och anknyter till egna erfarenheter. Du läser på egen hand med förståelse texter som är lite längre och med något mer komplexa sammanhang.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. Du tar hjälp av bokens framsida, bilder och kända ord. Du använder dina tidigare kunskaper och drar slutsatser om både det som är uttalat och outtalat i texten. Du gör förutsägelser. Helordsläsningen ökar successivt. Du rättar dig själv vid läsning och reagerar när ett ord läses fel om sammanhanget går förlorat.
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel. Du tar eget initiativ till läsning och skrivning. Du har börjat läsa något längre texter. Du använder dig av olika förståelsestrategier. Du ställer frågor till texten för att förstå. Du är fortfarande beroende av ljundningsstrategin men läsningen automatiseras allt mer med helordsläsning. Du läser om och rättar dig själv om behov uppstår.
Läsa C
mål år3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag läser för att uppleva och lära. Visar förståelse och reflekterar över olika texters innehåll enskilt och tillsammans med andra. Gör förutsägelser under läsningen.
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet, både korta och längre texter av olika slag. Du tar eget intiativ till läsning av olika genrer. Drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen. Läser och förstår enkla instruktioner.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. Du kan dra slutsatser och gör förutsägelser med hjälp av ledtrådar och information som både uttrycks och inte direkt uttrycks i texten. Du samtalar om och diskuterar lästa texter.
Jag kan läsa flytande: Jag känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och förståelse. Har insikt om: att helordsläsning underlättar flyt i läsningen. att ord består av stam och ändelser. att ord böjs på olika sätt beroende på sammanhang. att ändelser förändrar ords betydelse och tar hjälp av den kunskapen vid avancerad ljudning och helordsläsning.
Eleven använder varierade sätt beroende på syftet med läsningen. Läser på olika sätt, t ex sökläser, översiktsläser, upplevelseläser eller närläser och sammanfattar viktig information..
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse. Läser för olika syften, för nöje, för att lära, för att finna fakta. Börjar anpassa läsningen till olika slags texter och deras syften. Tar hjälp av olika förståelsestrategier, ex koppla text till erfarenheter, förkunskaper, bilder ochnsammanhang, drar slutsatser, gör förutsägelser och jämför med annat som läst/upplevts.
Eleven läser obehindrat med förståelse. Avstämning

Sv
Skriva - "Nya Språket Lyfter"

1
2
3
4
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter. Du visar förmåga att få fram budskap med text. Du skriver texter till bilder. Du förstår att text kan delas upp i ord och meningar.
Jag använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa. Du skriver texter med enkel handling. Din text är läslig för dig själv och för andra. Du stavar vanliga ord med större säkerhet.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. Du gör mellanrum mellan orden. Du skriver meningar med stor bokstav och punkt. Du använder andra skiljetecken ibland.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. Du planerar ditt skrivande genom t ex tankekartor. Du diskuterar med andra om hur man kan skriva. Du använder andra texter som stöd och förebild. Du kan använda datorn för att skriva och bearbeta text. Du visar intresse för att bearbeta din text.
Skriva C
mål år 3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan skriva en berättande text med tydlig handling. Du skriver lite längre texter för hand eller på dator så andra kan läsa och förstå. Du skriver berättelsen med inledning, handling och avslutning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. Du kan stava många ord och tar ibland intiativ till att få texten rättstavad. Du använder dig av alfabetisk ordning.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår. Du kan skriva en text utifrån det du lärt dig där innehållet klart framgår. Du kan söka och inhämta information från olika källor.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre. Du planerar och skriver en text t.ex. med hjälp av en tankekarta. Du läser igenom texten själv, rådfrågar andra och ändrar vid behov. Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
Skriva D
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande. Du stavar vanliga dubbeltecknade och ljudstridiga ord rätt. Du är på god väg att följa reglerna för ord och meningsbyggnad. Du använder de vanligaste skiljetecknen. Du använder ordböcker och andra hjälpmedel i skrivandet. Du redigerar texter för hand och med hjälp av datorn.
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd. Skriver för att berätta instruera och förklara. Skriver för att argumentera för sina åsikter. prövar att använda dialog och styckeindelning i berättande text. Skriver faktatexter utifrån enstaka källor och prövar att skapa begripliga texter. Prövar att använda ämnesspecifika ord. prövar att på egen hand bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare. Skriver längre texter ofta och regelbundet. Skriver för att klargöra hur något är eller ser ut. Skriver för att uttrycka sina egna tankar och åsikter. förstår att texten ska anpassas till mottagare. Prövar att använda bilder och ljud för att förstärka och levandegöra den skrivna texten.
Tala/lyssna C
mål år3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: