Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samer

Skapad 2015-11-12 15:56 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
Vi kommer att arbeta med minoritetsfolket samerna, deras historia, förutsättningar och deras nutida plats i det svenska samhället.
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska Religionskunskap Geografi

I norra Sverige finns fjäll, myrar och urskogar, klara små fjällbäckar, sjöar och mäktiga vattenfall. Där lever och bor en folkgrupp i minoritet - samerna. Vilka är samerna? Hur har deras liv förändrats de senaste hundra åren? Har deras trosuppfattning förändrats och/eller påverkats av övriga befolkningen i norden? Och vad har renskötseln för betydelse för samernas kultur? Hur gör man om man skriver en beskrivande text, som till exempel en samisk saga. Eller hur gör man för att skriva en bra fakta text om samerna själva? Och hur gör man för att på ett bra sätt argumentera för sin åsikt, till exempel samernas rättigheter.

Innehåll

I ditt arbete om samer ska du utveckla din förmåga att:

 

 • Förstå innebörden av ord och begrepp som samiska, renskötsel, bete, inhägnad, kåta, rovdjur, nomad, minoritet, vandringsled, väsen, nåjd, siare, seitar, jojk och samiska trummor.
 • Kunna använda dig av olika böcker, häften och material som du får av din lärare för att få historisk kunskap om samer.
 • Jämföra och se skillnader/likheter med hur samerna lever idag jämfört med för hundra år sedan.
 • Jämföra och se skillnader/likheter mellan samisk förkristen religion, fornnordisk religion samt nutida samisk trosuppfattning. 
 • Skriva olika typer av texter på ett fungerande sätt.
 • Debattera för och emot en given åsikt.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Hur ska vi lära oss detta?

 

 • Du kommer att få titta på film, samtala, diskutera och söka fakta.
 • Du kommer att få arbeta med läsförståelseuppgifter om samer.
 • Du kommer att få träna ord och begrepp.
 • Du kommer att få skriva en kortare faktatext. Där tränar du att använda tankekarta.
 • För att sammanfatta det du lärt dig kommer du att få visa dina kunskaper i ett kort förhör.
 • Avslutningsvis kommer du att visa dina kunskaper om samernas situation och deras rättigheter genom en debatt.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Din kunskap om ord och begrepp som hör till området samt er förmåga att använda orden på rätt sätt. (Samhällskunskap)
 • Din kunskap om sociala och rättsliga strukturer i samhället som finns för att skydda samers rättigheter. (Samhällskunskap)
 • Din kunskap om samernas religion. (Religion)
 • Din kunskap on Norra Nordens namngeografi. (Geografi)
 • Du kan skriva olika typer av texter så som berättande, beskrivande och faktatexter. (Svenska)
 • Du kan ge exempel på olika minoritetsspråk, så som Samiska och Jiddish. (Svenska)
 • Debattera och föra fram en given åsikt.

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att du arbetar och deltar under arbetspassen.
 • Genom din faktatext.
 • Genom provet.
 • Genom den muntliga debatten.

Matriser

Re Sv Sh Ge
Samer

Religion

E
C
A
Samisk Religion
Du kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion
Du kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion
Du kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du kan också föra enkla resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Samhällskunskap

E
C
A
Använda begrepp
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka strukturer i samhället
Du undersöker hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du undersöker hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Du undersöker hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

Geografi

E
C
A
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och var samerna finns.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och var samerna finns.
I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och var samerna finns
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Du har goda kunskaper om Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Svenska

E
C
A
Skriva Texter
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt välfungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Samtala/Diskutera
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Minoritetsspråk
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: