Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blå avdelning läsåret 2018

Skapad 2015-11-13 10:43 i Myran Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola

Välkommen till blå avdelning. Blå avdelning är en av Myrans småbarnsavdelningar. Barngruppen består av barn i åldrarna 1-4 år. Arbetslaget på blå avdelning består av en förskollärare och två barnskötare, och en resurs till verksamheten. Alla med lång erfarenhet av att arbeta i förskola. Avdelningen består av fyra olika rum varav ett är hallen där vi hänger av oss våra ytterkläder. Utifrån hallen kommer vi in i skötrummet/toaletten där vi byter blöja, toalettbesök och tvättar händerna efter utevistelse, toalettbesök samt före och efter måltid. Efter det kommer vi in i lekrum/matrummet där vi äter frukost, lunch och mellanmål. Vi har även lek, pyssel, skapande, samling , högläsning och andra aktiviteter i detta rum. I vårat sista rum erbjuds barnen olika aktiviteter vid olika stationer, såsom byggkonstruktion, tågbana/bilbana, hemvrå samt upplevelsehörna. Syftet med olika vrår är att tydliggöra för barnen vad och hur de kan arbeta med olika material och hur de använder varje utrymme i den pedagogiska miljö vi erbjuder barnen. I bygg och konstruktions vrån får barnen möjlighet att skapa miljöer utifrån sin fantasi med hjälp av lego i olika storlekar, djur, tågbanan och kartongklossar osv. Hemvrån ger barnen möjlighet att utveckla sin rolleks förmåga. Barnen utvecklas mycket i leken så vi ser till att material och miljön i hemvrån främjar leken. Vi använder upplevelsevrån när vi arbetar med " drömmen om det goda" just nu. Vi på blå avdelning strävar efter att få en lugn och harmonisk barngrupp där gemenskap, kamratskap, glädje, trygghet och lärande ska genomsyras i den dagliga verksamheten.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet

På blå avdelning arbetar vi pedagoger med ett pedagogiskt förhållningssätt där vi ser att alla barn har ett lika värde, vi sätter barnen främst och ser till deras behov. Vår verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Att arbeta med barn kräver tydliga ramar, struktur och en fungerande organisation så att vi lägger även stor vikt vid att få en lugn och harmonisk barngrupp genom att arbeta mycket kring våra regler och rutiner. Vi pedagoger strävar även efter att den dagliga verksamheten genomsyras av ett situationsanpassat lärande där barnens egna tankar och idéer främjas. Detta är för att våra barn kan påverka och ha inflytande över verksamhetens innehåll.

Rutiner

06.30 förskolan myran öppnar

08.00 frukost

08.30. Barnens egna val/ stillasittande aktiviteter för en lugn stund för dagen

09.05 Vår planerade verksamhet/aktiviteter startar

10.00/10:20 Fruktstund

10.20. Blöjbyte samt toalettbesök

10.40. Samling

11.00. Lunch

11.40. Vila

13.40. Blöjbyte samt toalettbesök

Mellan kl 13:00- 14:00 har barnen som inte sover eller vaknat tidigt möjlighet att välja aktiviteter utifrån sina intresse.

14.00. Mellanmål

14.30. Drömmen om det goda

14:50. Barnens val av aktiviteter/ lekar 

16.20 ihopslagningen  med de andra avdelningarna

17.00 Fruktstund

17.30. Förskolan stänger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler

På avdelningen lägger vi stort fokus på våra gemensamma regler och rutiner samt att kunna följa dom tillsammans med barnen. Vi har ett pedagogisk förhållningssätt till barnen och våra kollegor. För att få en lugn och harmonisk barngrupp och arbetsmiljö arbetar vi med Quintus och drömmen om det goda pedagogiken och Tio små kompisböcker kontinuerligt. Vi samtalar med varandra i en normal samtalston där alla får komma till tals. Vi arbetar stationsvis i mindre barngrupper. Vi jobbar för att barnen skall kunna känna empati, gemenskap, kamratskap och glädje för själva och för varandra. Vi arbetar med barns självständighet, att alla barn får den tid som de behöver i olika situationer och sammanhang.

Vi tar hand om vår avdelning tillsammans genom att vara rädda om varandra, vår miljö samt vårt material.

 

 

 

Barns inflytande

Vi arbetarsituationsanpassat för att barnen ska få ett inflytande i vår daglig verksamhet. Vi följer därför barnens egna intressen och idéer samt tar till vara på allt vad vår närmiljö har att erbjuda. Vi erbjuder barnen olika val möjligheter under dagen när det gäller lek/ aktiviteter förutom den planerade aktiviteter. Vi lyssnar in varje enskilt barns intresse och arbetar därför flexibelt med våra grupper. Detta gör att barnen på avdelningen blandas i olika aktiviteter med olika pedagoger. Vi har även startat ett projekt som utgår från barnens intresse och nyfikenhet vilket ger barnen möjlighet till att påverka verksamhetens innehåll. Vi har ansvars barn när det gäller utvecklingssamtal men annars har varje pedagog ansvar för alla barn när det gäller att se deras behov, intresse osv. Alla pedagoger ansvarar för varje enskilts barns utveckling och lärande.

Utveckling och lärande

Genom att fokusera på arbetet kring våra regler och rutiner samt genom ett flexibelt och situationsanpassat lärande vill vi att barnen ska utveckla sin förmåga att fungera och känna sig trygg i sin roll både enskilt och i barngruppen. Vi kommer därför att lägga mycket fokus på att samtala om hur man är en bra kompis i samlingar, läsa böcker som behandlar funderingar och frågor kring känslor, turtagning, samarbete, dela med sig, Sprida glädje, säga förlåt samt att kunna säga stopp. Vi kommer att arbeta med detta genom vårt verktyg "Tillsammans" för att nå dessa mål. Tillsammans är ett värdegrunds material där vi har hjälp utav en nalle Björn som heter Quintus samt tio små kompis böcker som är ett arbetsmaterial som bygger på värdegrundsfrågor. Vi har även vävt in " drömmen om det goda" i vår dagliga verksamhet då barnen tränar på stillhetsövningar, beröring och rörelseövningar. Pedagogiken är ett fungerande verktyg för att ge barnen en harmonisk arbetsmiljö där de kan få nya kunskaper och färdigheter. Barnen har hundra språk så vi därför erbjuder dem olika uttrycksformer så som bygg och konstruktion, skapa, berätta/ återberätta, måla, rita, högläsning, filmvisning/ media, leka osv. Vi kommer att ha nätvärk om att använda sig av pedagogiska filmer och dessa kunskap/ filmer kommer vi använda som underlag vid våra reflektioner när det gäller organisation av verksamheten eller barnens utveckling och lärande.

Inre och yttre miljön

Inre miljön

Vi arbetar mycket med den inre miljön på vår avdelning, vi har iordningställt rum i rum, det är små stationer tex upplevelsehörna, dockvrån, bygg/tåg hörna, bilhörna, djurhörna och rita/bygga pussel. Miljö och material ska stimulera barnens utveckling och lärande så vi går igenom det pedagogiska materialet som vi har på avdelningen kontinuerligt och ser till att vi beställer variationsrikt pedagogiskt material som utmanar barnen i olika utvecklings område mot läroplanens intentioner både språk- och kunskapsmässigt. Det flesta material är tillgängligt och är på barnens nivå. Det material som  inte är tillgängligt för barnen är på grund av barnens säkerhet som tex. Färg, saxar, små pärlor, små lego osv. Vi pedagoger tar fram det materialet när vi själv är närvarande.

 

Yttre Miljön

Vi nyttjar vår närmiljö som skogen, andra lekparker, stranden, biblioteksbesök. Vi går ofta på promenader i vår närmiljö där vi samtalar med barnen om olika saker som barnen ser, upplever och intresserar sig för. Vi på Blå avdelning har  möjlighet att vara på förskolans stora gård tre dagar i veckan, måndagar, onsdagar och fredagar. Vår stora gård stimulerar barnen till fysiska aktiviteter och ger barnen möjlighet att utvecklas i sin grovmotorik. Barnen får gunga, åka rutchkana, cykla, springa, rulla, balansera, spela boll osv.

 

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Att ha en god kommunikation och ett gott samarbete mellan förskola och hem är något som vi pedagoger på blå avdelning tycker är mycket viktigt. Introduktionen till förskolan bygger på att föräldrarna är delaktiga och får en god insyn i vår avdelnings verksamhet. Detta sker bland annat genom inskolning, föräldramöten, föräldrafika, vårfester, luciafirande samt med hjälp utav föräldraenkäterna som skickas ut en gång per läsår.  Med hjälp av unikum, månadsblad, utvecklingssamtal samt  föregående aktiviter tydliggör vi vår verksamhet för föräldrar och lyfter fram hur det är viktigt med deras synpunkter/ åsikter osv.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi utvärderar vår verksamhet genom avdelningsplaneringar, Apk, planeringsdagar. Barnens lärande och inflytande utvärderas genom pedagogisk dokumentation vilket ger oss möjlighet att reflektera kring och tillsammans med våra barn.Även resultatet av föräldraenkäten används som underlag när vi gör en utvärdering av vår verksamhet. Vi analyserar enkäten i arbetslaget och diskuterar hur vi ligger till, vad vi är bra på och vad vi kan förbättra. Vi diskuterar också hur vi kan åtgärda för att höja resultaten. 

Den pedagogiska dokumentationen synliggörs genom projektarbeten, dokumentation, unikum och olika bildprojekt. Detta kommer att ge oss möjligheten att följa både det enskilda barnets utveckling och gruppens utveckling kring deras lärande, inflytande, delaktighet, tankar, idéer och dess egna intressen.Vi synliggör vår verksamhet med hjälp av dokumentation på väggar och på unikum. Vi kommer även att göra PowerPoint presentationer till föräldramöte när möjlighet finns.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: