Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intresseklubben

Skapad 2015-11-17 13:38 i Björklövens förskola Ale
Förskola

Barnen visar stor nyfikenhet och kunskapstörst om olika ämnen de stöter på i sin vardag. Vi försöker fånga upp deras intressen och utforskar tillsammans.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barnen på Björken visar att de gärna vill få tid till att leka och hittar på mycket lekar i miljön som vi försökt förbättra på stora delar av avdelningen. Flera av barnen leker gärna sådant de har sett på tv och I-pad men vi upplever att särskilt den äldre delen av gruppen har svårt att finna de utmaningar de behöver i den nuvarande miljön. Vi tar reda på vad som fångar deras intresse genom att fråga dem och vara med i deras lekar. När vi hittar vad som fångar deras intressen utmanar vi dem att lära sig mer i ämnet.

Mål

Barnens intressen ska få styra verksamhetens innehåll så att barnen på ett lustfyllt sätt kan utveckla sina förmågor inom matematik, naturvetenskap och konstruktion. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Nedbrytning av valda läroplansmål

När barnen själva kommer med idéer till matematiska lösningar på problem och drar slutsatser tillsammans med andra ser vi att de reflekterar över olika problemställningar som de finner intressanta, om de t.ex. vill skapa ett föremål till en speciell lek och beskriver hur de vill genomföra uppgiften.

När barnen visar upptäckarlust och utforskar för dem nya naturvetenskapliga områden, visar de på sin nyfikenhet och problemlösning inom ämnet. Med hjälp av varandra och oss pedagoger utför de olika experiment och drar slutsatser därefter. När barnen kan förklara för varandra om sina tankar, argumenterar och jämför varandras resultat vid problemlösning, finner vi att barnen tillgodoser sig nya förmågor att reflektera.

När barnen använder sig av olika material och tekniker, för att t.ex. skapa något de behöver i sin lek, och kan beskriva och reflektera över resultatet, utvecklar de sin förmåga att konstruera och bygga.

Utveckling sker hos barnen då de utvecklar sin förmåga att ställa frågor om naturvetenskapliga problemställningar och när de själva kan anknyta till och beskriva nya lärdomar de tillägnat sig i verksamheten.

Genomförande/Arbetsmetoder

I nuläget visar många av de äldre barnen på Björken ett stort intresse för TV-programmet "Labyrint". De leker Labyrint både ute och inne där det förekommer bland annat barn, robotar, labyrinter och grönt slime. Vi är med i leken för att visa barnen vårt intresse och för att lära oss hur det går till. Många har sett på "Labyrint" hemma. Då vi upplever att det är de äldre barnen som behöver nya utmaningar och inspiration till sin lek, riktar vi oss därför medvetet till dem. De äldre barnens intresse låter vi smitta av sig till de yngre och de får vara med på sina villkor.

Vi inspirerar barnen genom att titta på avsnitt av programmet "Labyrint" tillsammans och för att alla ska få en förståelse för innehållet. Därefter frågar vi de äldre barnen vad de skulle behöva för att kunna gå vidare i sin Labyrintlek på förskolan. Vi skickar med frågan till föräldrarna och ber om hjälp till material, främst textil för att inreda ett rum. Utefter vad barnen säger att de vill ha, funderar vi tillsammans på hur vi kan skapa och forma ett inspirerande Labyrintrum där barnen kan leka. I mindre grupper skapar och experimenterar vi. Vi tittar återkommande på olika Labyrintavsnitt för att upptäcka nya utmaningar som vi kan vidareutveckla i verksamheten samt för att befästa lekregler. Vi försöker att använda oss av Labyrint-tema i olika aktiviteter/lekar för att fånga barnens intressen och leda dem vidare i sin utveckling. Pedagogerna är aktiva i leken för att hjälpa till att vägleda samt snappa upp åt vilket håll intresset leder och kunna bemöta barnen på rätt nivå. Vi genomför aktiviteter både inomhus och utomhus och försöker anknyta till intresset i den vardagliga verksamheten. Aktiviteterna kommer i huvudsak att genomföras i 1/2 grupp förmiddagar tisdag-torsdag. Vi pedagoger tittar på hur andra förskolor har jobbat med Labyrint och inspireras till nya idéer om hur vi kan lära mer om bl. a matematik, konstruktion och naturvetenskap. Vi söker information på internet och gör regelbundna besök på biblioteket. Vi dokumenterar med hjälp av bilder och lägger in i Unikum, målsättningen är att barnen ska vara delaktiga.

 

Uppföljning

Barnen visar ett fortsatt intresse för Labyrint. I Januari skickade vi pedagoger brev till till barnen med olika uppgifter från Daidalos. Detta blev väldigt uppskattat av samtliga så det är något vi kommer fortsätta med. I och med brevväxlandet har det blivit en del fokus på skriftspråk och kommunikation. Barnen kommer med egna idéer om hur vi kan uttrycka oss i text och utmaningar som de vill ha Daidalos hjälp med att genomföra. Engagemanget är stort hos de äldre barnen och det har verkligen smittat av sig till de yngre. Vi ser att vinsterna är stora även utanför de mål som vi satt upp. Barnen visar stor glädje och samarbetsförmåga. De visar varandra respekt genom att följa gemensamma regler i Labyrintaktiviteter och det blir ett mönster som fortsätter även "utanför Labyrinten". Vi fortsätter därför arbetet med Labyrint och utvecklar det vidare till att innefatta språkutvecklingen likväl som den matematiska och naturvetenskapliga utvecklingen. Hittills har vi fokuserat på barnens intresse, upptäckarglädjen och samarbetet mellan barnen. Nu vill vi ta det ett steg längre och göra barnen mer delaktiga i sitt eget lärande, få dem att reflektera över sina handlingar. Vi har en idé om att visa dem bilder på Labyrintaktiviteter som vi genomfört. Om vi tillsammans samtalar om vad som händer, har vi en förhoppning om att få reda på hur barnen tänker om sitt lärande.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Utvärdering

När vi ska utvärdera "Intresseklubben" ser vi att vi har använt oss av labyrint-tema i de allra flesta aktiviteter för att fånga barnens intressen. Vi har dokumenterat aktiviteter i bloggen och främst i lärloggarna. Vi har reflekterat över dokumentationen tillsammans i arbetslaget och haft handledande och reflekterande samtal med specialpedagog och UNIKUMinsperatör. På slutet av vårterminen var barnen delvis med i dokumentationen på Unikum och gavs möjlighet att reflektera över sitt eget lärande.

Vi har delat barnen i 1/2 grupp inne och ute förmiddagar respektive eftermiddagar. Planerade aktiviteter har främst legat på förmiddagarna men även eftermiddagarna har några gånger per vecka innehållit vuxenstyrda aktiviteter. Då främst fysiska aktiviteter såsom dans, miniröris och rörelse. I de genomförda aktiviteterna har vi bland annat arbetat med färg, form, kreativt skapande, problemlösningar, matematik, konstruktion, teknik, talbegrepp, samarbete och inspiration. Vi har med jämna mellanrum tittat på avsnitt ur Labyrint tillsammans med barnen och kontinuerligt använt oss av internet för att söka ny information och inspiration.

Vår tanke var att fokusera på barns utveckling inom främst matematik, teknik och naturvetenskap och senare även intresset för skriftspråk och kommunikation. Det vi kan se är att det blev ett stort fokus på samarbete och socialt samspel i barngruppen.

Föräldrarnas delaktighet och engagemang har funnits genom hela året.

Analys och utveckling

När vi ska utvärdera "Intresseklubben" är det första vi tänker på det fantastiska intresset, glädjen och kunskapstörsten som spirat på Björken. När vi går tillbaka till lärloggarna ser vi att barnen visat stor upptäckarlust när de reflekterat tillsammans över olika problemställningar inom naturvetenskapliga områden. Barnen har utvecklat sin förmåga att bygga och skapa/konstruera med hjälp av olika tekniker och material.

Det har varit både svårt och roligt att dokumentera i Unikum. Vi har varit väldigt hjälpta av handledningen vi fått och märker att vi lär oss mer och mer. När vi ska sammanställa utvärderingen och går tillbaka till äldre lärloggsinlägg kan vi se vår egen utveckling. Det underlättar utvärderingen när vi kopplar lärloggstext till texten i den pedagogiska planeringen. Vi vill bli ännu bättre på detta samt att göra lärloggsinläggen mer personliga. Vi ser att det är lättare att följa barns utveckling om det finns personliga inlägg om hur just hen lär sig. När det gäller dokumentationen tillsammans med barnen känner vi att arbetet har påbörjats men vi vill bli bättre. Vi vill att barnen själva ska vara med att ta kort, välja ut kort, återberätta vad de upplevt och äga sin dokumentation. Vi önskar reflektera mera med barnen om deras eget lärande. De gånger vi har frågat barnen om deras eget lärande har vi fått spännande reflektioner och vi vill gärna utveckla detta arbetssätt mer framöver.

Att dela barnen i 1/2 grupp ser vi som ett vinnande koncept. Detta har bland annat givit att det har skapat ett lugn i den mindre gruppen, det finns större chans att våga ta plats och bli sedd, det har varit lättare för oss pedagoger att fånga upp barnens intressen, det har skapats en trygghet-barnen känner till rutinerna, de vet om de ska vara inne eller ute, det har skapats en positiv nyfikenhet för varandra, en stolthet över sin egen tillhörighet och det har skapats en förståelse för varandras olikheter.

En framgångsfaktor för att väcka barnens nyfikenhet till lärande var när vi introducerade brev från Daidalos. Att barnen fick uppdrag från Daiadalos skapade en spänning och förväntan hos dem. Barnen kunde inte få nog, de ville ha mer och mer uppdrag av Daidalos och det födde påhitterikedom hos dem. Barnen började samarbeta när de fick ett gemensamt intresse att samlas runt. Det spreds en glädje, vilja och känsla av gemenskap i gruppen. Detta blev en stor vinning som vi ville fortsätta stärka. I "Intresseklubben" hade vi inga läroplansmål som berörde det sociala samspelet och istället för att lägga till de valde vi att fortsätta arbeta med den pedagogiska planeringen "Värdegrund Björken 2015" parallellt.

Ett exempel på ett uppdrag var när de äldre barnen fick i uppgift av Daidalos att konstruera  roboten Taurus. De fick en ritning och en materiallista på vad de förmodades behöva till bygget. Vi upplevde att barnen kastade sig in i projektet med liv och lust! Det skulle behövas ca 50 st mjölkkartonger och när barnen räknade kartongerna och det inte fanns tillräckligt, fokuserade de snabbt på att samla in mjölkkartonger. Gladeligen fråga de andra avdelningarna, i köket, hos städ och hemma! De kom med egna idéer till matematiska lösningar och kreativa processer. De förklarade för varandra om sina tankar och jämförde sina tekniker med tejp, sax och kartonger. Dom inspirerade varandra med sin entusiasm, samarbetade, visade hänsyn och respekt inför varandra.

Barnen styrde själva över hur Taurus skulle se ut, hur mjölkkartongsbitarna skulle sättas ihop och vilken färg han skulle målas i. Det användes många olika material och de reflekterade.

inflytande, skapande med material, färg, kladd

Det var ett tidskrävande projekt där barnens tålamod sattes på prov, vissa visade mer tålamod än andra men alla kände ändå stolta och kände delaktighet. Den yngre gruppen hade visat stor nyfikenhet på bygget och fick hjälpa till och färdigställa roboten. Detta gav dom stolthet, delaktighet och skaparglädje. När projektet var slutfört var alla väldigt stolta, samhörigheten hade växte sig starkare och med glädje visade de upp Tarus för föräldrar och andra som var intresserade. varit rädda om honom

Föräldrarna har fått en större kunskap om vad vi gjort på Björken i och med dokumentationen på Unikum och barnens upptäckarlust har smittat av sig till föräldrarna.

Vi ser stora vinningar  med att jobba utifrån barnens intresse och inflytande. Detta är en framgångsprocess som vi kommer fortsätta med då vi under året funnit arbettsättet mycket stimulerande, kreativt och glädjande.

Marie Eriksson skriver i sin bok Med luppen på verksamheten: "Med fokus på kvalitet och lärande är det lätt att snöa in på det som handlar om fakta och mätbara kunskaper. Men faktum är att utan fantasi hade inga nya saker blivit uppfunna och utvecklingen hade varit begränsad."

Det blir för oss en tydlighet att vi redan från uppstarten av terminen vill hitta barnens intresse för att ge dem goda förutsättningar att utvecklas.

 

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: