Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"LILLA AKTUELLT" händelser i vår omvärld. 16/17

Skapad 2015-11-18 10:08 i Tullbroskolan sär Falkenberg
I undervisningen ska du ges förutsättningar och stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper om händelser i vårt samhälle och i vår omvärld.
Grundsärskola 6 – 9 Samhällsorienterande ämnen

Vi tittar på programmet "Lilla Aktuellt"några ggr i veckan. samtalar om vad vi fått höra och se under programmet. Vi följer upp och gör egna fördjupningar inom de olika ämnesområden som de tagit upp i programmen,

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 I undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:
* reflektera och uttrycka dig i olika sammanhang.

* delta i samtal om samhällsfrågor.

* söka information om närsamhället, Sverige och världen

 *utveckla dina kunskaper och din förståelse för omvärlden, 
 Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • SO
  Syfte reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att bidra/medverka i att:

* delta i samtal, muntligt återberätta/reflektera om olika sorters nyheter.

* framföra och bemöta olika åsikter och föra ett resonemang.

* använda ämnesspecifika ord och begrepp i resonemang om samhällsfrågor.

* muntligt och skriftligt återge delar av informationen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  E 6
  Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
 • SO  E 6
  Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
 • SO  E 6
  Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
 • SO  E 6
  Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
 • SO  E 9
  Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • SO  E 9
  Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
 • SO  E 9
  Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
 • SO  E 9
  Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
 • SO  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
 • SO  C 9
  Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen får du möjlighet att träna på att tolka, analysera, argumentera,
reflektera och ta ställning i olika samhällsfrågor.
 
Några ggr i veckan ser vi på "Lilla Aktuellt"  
Vi samtalar  om vad vi hört och sett under programmet.
Vi fördjupar våra kunskaper genom att arbeta med olika frågeställningar/fakta  inom det ämnesområde 
som vi valt ut.
Vi arbetar enskilt och i olika grupper. 
  

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-6
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-6
  Att leva tillsammans Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
 • SO  1-6
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-6
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
 • SO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
 • SO  7-9
  Att leva i Sverige Immigration till Sverige förr och nu, samt dess betydelse för kulturer och samhällen.
 • SO  7-9
  Att leva i Sverige Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering och deras olika uppdrag. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.
 • SO  7-9
  Att leva i världen De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  7-9
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: