Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 läsår 15/16 Milstensskolan

Skapad 2015-11-18 15:31 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
Grundskola 4 Matematik

En resa in i matematikens olika områdens värld, där eleven med varierande arbetsformer får göra upptäcksfärd.

Innehåll

Övergripande mål


Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

För elever och föräldrar

Här kan elever och föräldrar ta del av:


 • Mål för undervisningen -  Kunskapskraven i år 6
 • Undervisning och examinationen - Se nedan under respektive arbetsområde
 • Bedömningen - Formativ och summativ

Arbetsområde 1 v.35-38 Talsystemet 1-100 000, tallinjer och jämföra/storleksordna

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:

 • ha genomgång av symboler, talkombinationer och räknemetoder addition och subtraktion
 • träna huvudräkning på 3 nivåer mha 75-tal
 • arbeta med symboler, talkombinationer och räknemetoder i matematikboken Eldorado
 • göra problemlösning om bråk
 • forma tal med hjälp av centimoklossar och träna positionssystemet
 • arbeta med centikuben och bråk
 • följa upp Test 4
 • arbeta med ditt IUPmål i matematik
 • göra gruppuppgift Plump
 • ha utematematik och göra Ur hökens vida vingar vilket tal
 • göra test Tummen upp om Taluppfattning och tals användning


Arbetsområde 2 v.40-42+45 Symboler, talkombinationer och räknemetoder


Arbetsområde 3 v.46-48 Tvådimensionella figurer, vinklar och symmetri

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:

 • ha genomgång av två dimensionella figurer, vinklar och symmetri.
 • träna huvudräkning på 3 nivåer mha 75-tal
 • arbeta med två dimensionella figurer, vinklar och symmetri i matematikboken Eldorado
 • få arbeta med geometri och tangram
 • få arbeta med geometri och geobräde
 • göra repetitionstest om två dimensionella figurer, vinklar och symmetri med miniwhiteboard
 • få göra uppdrag om tal i decimalform
 • arbeta med ditt IUPmål i matematik
 • göra gruppuppgift Tanketavlan
 • ha utematematik och göra Vinkelmätare
 • göra test Tummen upp om Geometri

Arbetsområde 4 v.50-51 Räknehändelser, textuppgifter och problemlösningsstrategier

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:

 • ha genomgång av räknehändelser, textuppgifter och problemlösningstrategier.
 • träna huvudräkning på 3 nivåer mha 75-tal
 • arbeta med räknehändelser, textuppgifter och problemlösningsstrategier i matematikboken Eldorado
 • få arbeta med problemlösningskort
 • få öppna klassens adventskalender och göra problemuppgift om Julen
 • göra repetitionstest om räknehändelser, textuppgifter och problemlösningsstrategier på miniwhiteboard
 • göra gruppuppgift Gemensam problemlösning med stickor
 • ha utematematik och göra Miniuppdrag
 • göra test Tummen upp om Problemlösning

Arbetsområde 5 v.3-5 Multiplikation och räknemetoder

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:

 • ha genomgång av multiplikation och räknemetoder
 • träna huvudräkning på 3 nivåer mha 75-tal
 • arbeta med multiplikation och räknemetoder i matematikboken Eldorado
 • få arbeta med läggmaterialet Bricko
 • få arbeta med problemlösningskort
 • få arbeta mot ditt eget IUP mål
 • göra repetitionstest om multiplikation och räknemetoder på miniwhiteboard
 • göra gruppuppgift Plump
 • ha utematematik och göra Multiplikationstabell
 • komplettera test Taluppfattning och tals användning

Arbetsområde 6 v.7-8+10 Längd, skala och tabeller

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:

 • ha genomgång av längd, skala och tabeller
 • träna huvudräkning på 3 nivåer mha 75-tal
 • arbeta med längd, skala och tabeller i matematikboken Eldorado 
 • få arbeta med mattelinan och Trampolin om Geometri
 • få arbeta med Geobrädet och omkrets + skala
 • få arbeta mot ditt eget IUP mål
 • göra repetitionstest om längd, skala och tabeller på miniwhiteboard
 • göra gruppuppgift Mellan dessa gränser
 • ha utematematik och göra Klappa trädtabell
 • göra Tummen upp test Geometri(komplettering) och Statistik

Avsnitt 11

Arbetsområde 7 . 12+14-16 Division och problemlösning

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:

 • ha genomgång av division och problemlösning
 • träna huvudräkning på 3 nivåer mha 75-tal
 • arbeta med division och problemlösning i matematikboken Eldorado 
 • få arbeta med miniräknaren och division
 • få följa upp problemlösningsuppgiften Kuben
 • få arbeta mot ditt eget IUP mål
 • göra repetitionstest om division och problemlösning på miniwhiteboard
 • göra gruppuppgift Spelplan 1-49
 • ha utematematik och göra Klappa trädtabell
 • göra test Repetition 8 och Kommer du ihåg 7?

Arbetsområde 8 v.17-20 Bråk, decimaltal och problemlösning

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:

 • ha genomgång av bråk, tiondelar, decimaltal och problemlösning
 • träna huvudräkning på 3 nivåer mha 75-tal
 • arbeta med bråk, tiondelar och decimaltal i matematikboken Eldorado 
 • få arbeta med problemlösningskort
 • få arbeta med Centikuben och bråk
 • få arbeta mot ditt eget IUP mål
 • göra repetitionstest om bråk, tiondelar och decimaltal på miniwhiteboard
 • göra gruppuppgift Färglägga decimaler
 • ha utematematik och göra Samla naturföremål
 • göra test Repetition 5A och Kommer du ihåg 8?

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Kunskapskrav matematik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: