Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litterarturhistoria

Skapad 2015-11-22 10:25 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Från romantiken fram till dagens litteratur. Olika epokers särdrag och textexempel från epokerna. Eget fördjupningsarbete om valfri författare.
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Strävansmål

Kopplingar till läroplan

  •  Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär
  •  Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang
  •  Utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap
  •  Får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen

Bedömningens inriktning

Bedömningen i ämnet svenska gäller hur långt eleven har kommit i sin språkliga utveckling och sin litterära medvetenhet och i sin medvetenhet om olika mediers former och syften. Bedömningen gäller således elevens förmåga att nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga medel och med den variation som varje situation kräver, på egen hand och i samspel med andra människor vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier samt medvetet reflektera över erfarenheter och uttrycksmedel. Elevens skicklighet i att hantera språket och själv uttrycka sig, i att förhålla sig till vad andra uttryckt i tal, skrift och via andra medier samt att reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig är således en grund för bedömningen.' Den språkliga och litterära kompetensen, graden av självständighet i att pröva och använda en vid repertoar av redskap liksom förmågan att språkligt behärska olika situationer är också utgångspunkter för bedömningen.

Konkretisering av målen

Eleven ska få inblick i litteraturens olika epoker, deras speciella drag och vad som formade dem. Eleven ska med detta arbete använda olika källor, ex böcker och Internet , för att skaffa information om en författare, dess verk och den tid han/hon levde i. Eleven ska kunna göra kopplingar mellan författaren, författarverket och den tid han/hon levde i, genom att försöka förstå och kritiskt granska innehållet i källorna. Eleven ska genom eget skrivande utveckla sin skriftliga förmåga.

Konkretisering av vad som ska bedömas

Elevens: *Förmåga att tolka, granska och värdera källor. *Förmåga att använda olika källor. *Förmåga att hittar kopplingar mellan författare, verk och samtid. *Förmåga att strukturera text.

Undervisning

Genomgång av läraren av de olika litteraturhistoriska epokerna med hjälp av film och litteratur. Enskilda skriftliga arbeten om författare.

Tillämpningsuppgift

Fördjupningsuppgift om valfri författare+verk samt epok. 

Matriser

Sv SvA
Fakta

Källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Urval
Behöver stöd med urval av källor.
Klarar att självständigt göra ett urval av relevant källa.
Klarar att självständigt göra ett urval av relevanta källor.
Redovisa
Källförteckning saknas.
Ofullständig källförteckning.
Fullständig källförteckning .
Granska
Granskar inte källornas trovärdighet.
Försöker att kritiskt granska källornas trovärdighet.
Granskar kritiskt källornas trovärdighet.

Fakta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Urval
Väljer fakta som har ingen eller liten relevans för uppgiften.
Får med viktig fakta men har svårt att välja bort fakta som inte har relevans för uppgiften.
Väljer ut fakta som oftast är relevanta för uppgiften.
Väljer ut fakta som är relevanta för uppgiften och viktiga för sammanhanget.
Centrala begrepp
Texten saknar begrepp och förklaringar som har med arbetsområdet att göra.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra men förklaringar saknas.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra och några förklaringar finns.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra. Begreppen används och förklaras på ett begripligt sätt.

Bearbetning av fakta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva/sammanfatta
Förståelse
Visar inte förståelse på grund av ofullständiga beskrivningar av fakta.
Visar förståelse genom att använda beskrivningar av fakta.
Visar förståelse genom att använda beskrivningar av fakta och gör försök till en sammanfattning.
Visar förståelse genom beskrivningar och sammanfattning.
Beskriva/sammanfatta
Egna formuleringar
Skriver av innehållet i källorna utan egna formuleringar.
Skriver av innehållet i källorna men använder en del egna formuleringar.
Skriver till störst del med egna formuleringar.
Skriver med egna formuleringar.
Jämförelse
Texten saknar jämförelser, skillnader och likheter.
Texten har skillnader och/eller likheter men jämförs inte.
Texten har både skillnader och likheter och ett försök till jämförelser.
Texten har jämförelser, skillnader och likheter.
Dra slutsatser
Slutsats saknas.
Försök till slutsats finns men underbyggs inte av fakta.
Slutsats finns och underbyggs delvis av fakta.
Slutsats finns och är underbyggd av fakta.

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Röd tråd
Saknar ”röd tråd”. Tankegången framgår inte.
I texten finns försök till en ”röd tråd”. Tankegången hoppar fram och tillbaka.
Texten har en ”röd tråd”. Tankegången går att följa.
I texten finns det en tydlig ”röd tråd” så att det ena länkar till det andra.
Styckeindelning
Texten har ingen styckeindelning.
Den finns en styckeindelning i texten men den är inte logisk.
Den finns en logisk styckeindelning i texten men den behöver bearbetas.
Har en logisk styckeindelning, vilket gör texten lättläst.
Rubriker
Texten saknar rubriker.
Texten har rubriker men dessa stämmer inte helt med innehållet.
Texten har rubriker som stämmer med innehållet.
Texten har rubriker som stämmer väl med innehållet.
Illustration
Bilder saknas.
Bilder finns men de stämmer inte överens med texten.
Bilder och text stämmer överens.
Beskrivande bilder som förstärker textens innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: