Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2015-11-22 17:38 i Lilla och Stora Emilia Grundskolor
Avprickningsmatris för framsteg i matematikämnet
Grundskola F – 3 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ma
Matematik

Taluppfattning

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3  
 • Ma  1-3   Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3   Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Dela upp tal i olika talsorter
Du vet att talen består av olika talsorter, ental och tiotal men är inte helt säker på i vilken ordning de skrivs och exakt vad de innebär
Du kan till viss del dela upp tal i olika talsorter. Du vet att tiotalet är värt mer än entalet
Du kan dela upp tal i olika talsorter och visar att du kan utnyttjar den förmågan för att förenkla uträkningar av höga tal.
Du kan med säkerhet dela upp tal i olika talsorter och visar tydligt att du kan använda den förmågan för att förenkla uträkningar av höga tal.
Siffrors värde
Jag kan läsa och skriva tal och ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-20.
Jag kan läsa och skriva tal och ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-100.
Jag kan läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-1000.
Jag kan läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-10000.
Storleksordna tal
Jag kan jämföra och storleksordna tal inom heltalsområdet 0-20.
Jag kan jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-100.
Jag kan jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-1000.
Jag kan jämföra, storleksornda och dela upp tal inom heltalsområdet 0-10000.
Mönster
Jag kan beskriva mönster i och fortsätta enkla talföljder t.ex. 2, 3, 4, 5 eller 16, 15, 14, 13, inom talområdet 0-20.
Jag kan beskriva mönster i och fortsätta enkla talföljder t.ex. 3, 6, 9 eller 30, 20, 10 inom talområdet 0-100.
Jag kan beskriva mönster i talföljder som t.ex. 3, 6, 12, 24 och 12, 23, 34, 45.
Jag kan beskriva svårare mönster i talföljder som t.ex. 18, 17, 16, 14, 13, 12, 10,9.
Bråk
Jag förstår begreppen halva-hälften
Jag kan dela en hel i flera lika stora delar
Jag förstår att bråk handlar om att dela en hel i flera lika stora delar
Jag kan i bråkform namnge delarna av en hel samt kan skriva uttrycket halv i decimaltal 0.5

Räkna med positiva heltal
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Multiplikation/division
Jag kan 2- 5- och 10-hopp.
Jag förstår sambandet mellan upprepad addition och multiplikation. Jag kan räkna mulitplikation med 1,2, 5 och 10:ans tabeller. Division tabell
Jag kan räkna 2, 5 och 10:ans tabeller med stor säkerhet och visar förståelse för talmönstren i tabellerna. Division tabell
Jag kan använda mig av hela tabellen, samt 3, 4, 6:ans tabeller med stor säkerhet. Division tabell
Räknehändelser
Jag kan beskriva/rita/skriva en räknehändelse utifrån ett givet uttryck t.ex. 3+5, 7-4.
Jag kan skriva en räknehändelse utifrån ett givet uttryck t.ex. 54-32, 24+7.
Jag kan förklara vad de fyra räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder.
Jag kan använda de fyra räknesätten när jag skriver egna räknehändelser.
Addition/subtraktion
Jag kan räkna i huvudet med räknesätten addition och subtraktion när talen och svaren i uppgifterna ligger inom talområdet 0-10.
Jag kan räkna i huvudet med räknesätten addition och subtraktion när talen och svaren i uppgifterna ligger inom talområdet 0-100 utan övergång och 0-20 med övergång.
Jag kan räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 med enkla tal inom ett utvidgat talområde.
Jag kan räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-100.
De fyra räknesätten
Jag kan välja räknesätt för att lösa enkla och elevnära matematiska problem.
Jag kan välja, använda begreppen för de fyra räknesätten vid problemlösning och redovisa en lösning i flera steg.
Jag kan välja och anväda begreppen för de fyra räknesätten vid problemlösning.
Jag kan välja, använda begreppen för de fyra räknesätten vid problemlösning och redovisa en lösning i flera steg.
Skriftliga räknemetoder
Jag kan addera och subtrahera tal med hjälp av enkla skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom talområdet 0-100.
Jag kan addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom talområdet 0-200.
Jag kan addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder och uppställning när talen och svaren ligger inom talområdet 0-200.
Jag kan addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder och uppställning när talen och svaren ligger inom talområdet 0-200 med tiotalsövergångar.
Likhetstecknets betydelse
Jag kan förstå likhetstecknets betydelse och kan lösa ekvationer inom talområdet 0-10 t.ex 3+_=8.
Jag kan lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 t.ex. 8 + _ = 15 eller 12 - _ = 7
Jag kan lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-100 t.ex. 88 + _ = 100 eller 86 - _ = 75.
Jag kan lösa svårare ekvationer inom talområdet 0-200 med övergång t.ex. 95 +_= 175 eller 120 - _ = 80.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Geometriska figurer/objekt
Jag kan känna igen och namnge de geometriska figurerna rektangel, triangel, kvadrat och cirkel.
Jag kan känna igen, jämföra, beskriva, rita och namnge de tvådimensionella geometriska figurerna rektangel, triangel, kvadrat och cirkel
Jag kan känna igen, jämföra, beskriva och namnge de tredimensionella geometriska figurerna rätblock, pyramid, kub, klot och cylinder.
Jag kan rita och avbilda de tredimensionella geometriska figurerna rätblock, pyramid, kub, klot och cylinder.

Mätning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Jämföra
Jag kan jämföra längder och massor med hjälp av konkret material.
Jag kan jämföra längder, massor och volymer med hjälp av konkret material.
Jag kan göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor och volymer.
Ny aspekt
Uppskatta
Jag känner till måttenheterna cm och kg.
Jag kan uppskatta och mäta längder, massor och volymer med måttenhetern: m, cm, hg och kg.
Jag kan uppskatta och mäta längder, massor och volymer med måttenheterna: km, m, cm, g, hg, kg, dl och l.
Jag kan uppskatta och mäta längder, massor och volymer med måttenheterna: km, m, cm, g, hg, kg, dl och l.
Tid/klocka
Jag kan avläsa klocka analogt: hel, halv timme och jag kan veckans dagar i kronologisk ordning.
Jag kan avläsa klockan analogt: hel, halv, kvart i, kvart över och jag kan beräkna tidsskillnader mellan hela timmar. Jag kan årets månader i kronologisk ordning.
Jag kan avläsa klockan analogt och jag kan beräkna tidsskillnader inom timmen samt mellan timmar och minuter.
Jag kan avläsa hela klockan digitalt och beräkna tidsskillnader

Statistik och sannolikhet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Tabell och diagram
Jag kan sortera enkla data i passande kategorier. .
Jag kan avläsa en tabell och ett stapeldiagram och fortsätta ett redan påbörjat stapeldiagram.
Jag kan genomföra enkla undersökningar och fylla i ett stapeldiagram
Jag kan genomföra enkla undersökningar och samla in data och rita detta i en egen tabell och ett eget stapeldiagram

Problemlösning

 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Problemlösning
Jag gör en ansats att lösa problemet. Med handledning har jag lättare att förstå problemet och kunna välja rätt metod. .
Jag förstår till viss del problemet och väljer därefter ett lämpligt räknesätt. Jag skriver antingen ner hur jag tänker med ord/gör en uträkning eller formulerar ett svar direkt.
Jag förstår problemet, väljer med viss säkerhet korrekt räknesätt. Man kan följa hur jag har tänkt i min uträkning.
Jag förstår problemet och väljer med säkerhet korrekt räknesätt. Man kan tydligt följa och förstå hur jag har tänkt i min uträkning

Samband och förändringar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Samband och förändringar
Jag förstår enkla proportionella samband t ex hälften och dubbelt
Jag använder hälften/dubbelt som del av helhet (hälften av kakan) som del av antal (jag har dubbelt så många byggbitar som hon har
Jag ser att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde t ex att om 3 + 4 = 7 så är 33 + 4 =37
Jag ser sambanden mellan de olika räknesätten t ex att upprepad addition 5 + 5 + 5 är samma sak som multiplikationen 3 • 5
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: