Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trolles språkglädje!

Skapad 2015-11-26 10:28 i Byvägens förskola Ale
Trollets bokstavsresa.
Förskola

Projekt/Tema: Vi på Trollet har sett hur barnens intresse för bokstäver och siffror har ökat och vi vill därför stimulera och fortsätta att utveckla lusten och lärande för skriftspråket och matematiken. Vi ser att leken har ett stort utrymme på Trollet och att kommunikationen och samspelet utvecklas med hjälp av denna. Vi fokuserar mycket på hur leken utvecklas och utformas. Lekmiljöerna kommer kontinuerligt att ses över på Trollet utifrån barnens olika behov och intressen. I den lustfyllda leken gynnas språkutvecklingen!

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Just nu är intresset för bokstäver, siffror och ord mycket stort bland barnen. Vi går på bokstavsjakt, bygger och skapar bokstäver i olika material, klipper och klistrar samt lyssnar på hur bokstäverna låter. Vi ser att de flesta barnen känner igen sin första bokstav och det egna namnet. Då vi har många barn med olika språk  fokuserar vi mycket på bokstäverna och bokstavsljuden. Vi har pratat med barnen i samling om varför det är bra att kunna bokstäver. Vi fick då till svar att då kan man läsa, man ser sitt namn och kan skriva.

Vi har en tillåtande miljö som gör att barnen stimuleras att leka med varandra, Genom observationer har vi sett att vissa ändringar i lekmiljön behöver göras för att alla barn ska komma till godo i leken.

 

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

Omformulering av läroplansmål

Att vi har en tillåtande lekmiljö gör att barnen lär sig kommunicera och lösa konflikter själva, bjuda in till spontana och uppfinningsrika lekar, samt att vi vuxna är härvarande.

Utveckling sker när barnen känner igen bokstäver, ord och kommunicerar i sin lekmiljö med andra barn och vuxna.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

På samlingarna kommer vi att använda oss av bokstavsknappar, sifferknappar, kapplastavar och namnskyltar. Vi ska gå på bokstavsjakt och skapa med hjälp av olika tekniker.

I leken kommer vi att se över våra miljöer och observera hur och vad barnen leker. Vi tittar på hur samspel och kommunikation fungerar bland barnen och försöker vara härvarande som pedagoger.

Uppföljning

Vi ser att intresset för bokstäver har ökat och barnen ser bokstäver överallt, i böcker, mat i naturen och är nyfikna och frågar mycket kring detta. Barnen har börjat skriva på datorn och ipaden, de skriver av allt möjligt. Vi fortsätter att uppmuntra och ge dom utmaningar för att stimulera det lustfyllda lärandet.

I leken ser vi en tydlig förbättring när det gäller samspel och kommunikation då vi sett över våra lekmiljöer och delat in barnen i mindre grupper. Vi fortsätter att uppmuntra barnen och vara delaktiga i lekprocessen genom att tillföra material och lyssna på barnens behov.

Nu har det blivit dags för Trollets traditionella kretsloppsarbete. Vi kommer att så frön från tomat, pumpa och kallebass för att sedan plantera ut i våra sålådor. Fjärilslarver och grodyngel kommer att flytta in och vi kommer med spänning att följa deras utveckling. Barnen kommer att göra skogsutflykter och vi kommer att delta i skräpplockardagen under våren.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Utvärdering

1.Lpfö98     Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 • Vi ser en ökad omtanke om varandra. De är omtänksamma och hjälpsamma mot varandra i vardagliga situationer. Exempelvis om ett barn behöver hjälp att knäppa en tröja så är det alltid en kompis som är villig att hjälpa.

2. Lpfö98     Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,  

 • Leken har utvecklats genom att barnen delar upp sig på ett mer naturligt sätt. Materialet är mer tillgängligt för barnen, möjligheten att sätta sig i lugn och ro med ett material har blivit lättare för barnen. Miljön har i och med förändringar blivit mer tillåtande. Vid eventuella konflikter uppmuntrar vi barnen att i första hand själva lösa konflikten med stöd av oss pedagoger.

3. Lpfö98     Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 • På den här punkten kan vi se att barnens diskussioner kring matbordet har utvecklats genom att de lyssnar på varandra och deras dialog har blivit mer givande. Barnen lyssnar mer på varandra nu och ger respons till sina kompisar. Kommunikationen och dialogen har ökat i vardagen. 

4. Lpfö98     Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 • Vi har återkommande projekt så som fjärilar, tomatplantor, grodyngel och skräpplockardag, där kan vi se att barnens förståelse och kunskap för de fenomen som uppstår utvecklas för varje år. Då barnen berättar för oss och föräldrarna vilka steg som skall ske under projektens gång.

5. Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,  

 • Här vill vi påvisa barns inflytande över våra lärandemiljöer och vad de vill leka. Vi ser att barnen kommer till oss och talar om vad de vill göra. Vi lyssnar in barnen och försöker tillgodose barnens önskemål i den mån verksamheten tillåter.

6. Lpfö98     Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer

 • Vi har en god relation till föräldrarna genom att vi tar oss tid lyssna och tar frågor och funderingar från föräldrarna på allvar.

Analys och utveckling

Att vi ständigt ser över våra miljöer gör att vi ser en stor utveckling i språk, lek, kommunikation och i det sociala samspelet hos barnen.

Att arbeta i olika projekt har lett till att barnens kunskaper kring dessa processer har ökat och utvecklats.

Att vi som pedagoger har lyssnat in och varit delaktiga med glädje, har gett inspiration till att fortsätta arbetet vidare. 

Vi fortsätter se över våra miljöer utefter barngruppen. Vi fortsätter att arbeta med empati, sociala koder, kommunikation/samspel och hänsyn.

Vi kommer även fortsättningsvis att sätta leken i centrum.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: