Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2015-11-29 15:50 i Västra Karups skola Båstad
Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Vart tar saltet vägen om man häller det i vatten? Hur kan läsk fräta på tänderna? Detta och mycket mer ska vi luska reda på under vårt arbetsområde Kemi och miljö.
Grundskola 5 Svenska Kemi

Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Vart tar saltet vägen om man häller det i vatten? Hur kan läsk fräta på tänderna? Detta och mycket mer ska vi luska reda på under vårt arbetsområde Kemi och miljö.

Innehåll

Centralt innehåll

När vi är klara med vårt arbetsområde Kemi och miljö ska du kunna...

 • Förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • Ge exempel på några grundämnen.
 • Berätta om ämnets tre faser.
 • Ge exempel på en kemisk reaktion.
 • Ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • Ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • Berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Undervisning

För att vi ska lära oss ovanstående kommer vi att...

 • Utföra olika experiment
 • Skriva labb- rapporter
 • Se på film
 • Diskutera i små grupper
 • Läsa i No- boken och arbeta med olika frågor och begrepp
 • Läsa argumenterande text för att upptäcka textens innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Med hjälp av skrivrecept skriva argumenterande text om aktuellt arbetsområde.

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att...

 • Samtala och diskutera angående miljö och kemiska samband kopplat till hållbar utveckling
 • Söka information och använda olika källor
 • Kunna resonera om de olika källornas användbarhet
 • Att använda utrustning på ett säkert sätt
 • Att dokumentera i text och bild
 • Skriva en argumenterande text med fungerande innehåll, struktur och språklig variation.
 • Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att...

 • Vara delaktig och aktiv på lektionerna
 • Delta i din gruppdiskussion
 • Göra din bedömningsuppgift 
 • I din argumenterande text framföra åsikter och argument.

Uppgifter

 • Lavalampan

 • O´boy experimentet

 • Ord och begrepp

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: