Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FILMTEMA åk 8 VT-16

Skapad 2015-11-30 12:35 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Under detta arbetsområde kombinerar vi ämnena bild och musik med ett gemensamt syfte att skapa kortfilmer av olika slag och längd. Under arbetets gång kommer du arbeta med alla aspekter av den filmskapande processen!
Grundskola 8 Bild Musik
Under detta arbetsområde kombinerar vi ämnena bild och musik med ett gemensamt syfte att skapa kortfilmer av olika slag och längd. Under arbetets gång kommer du arbeta med alla aspekter av den filmskapande processen!

Innehåll

Syfte

BILD
Syftet med detta arbetsområde inom ämnet bild är att du skall utveckla din förmåga att kommunicera med (rörliga) bilder för att uttrycka budskap och skapa (rörliga) bilder med digitala tekniker.

MUSIK
Syftet med detta arbetsområde inom ämnet musik är att du skall få utveckla din förmåga att i samarbete med andra skapa och bearbeta musik och att kombinera musiken med en annan uttrycksform (film).

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Övergripande planering

Arbetet med filmprojektet kommer att ske under lektionerna i bild och musik från början av november till februari.  
Uppgiften består i att gruppen visualiserar sin idé i ett bildmanus. Ni får under bildlektionerna fritt spelrum att spela in er film. På musiklektionerna skapar ni huvudlåten och all annan musik till filmen. Filmen skall sedan klippas och ljudläggas. Förutom några genomgångar som ger grund och kunskap inför projektet arbetar man i mindre grupp med möjlighet till stor självständighet. 

Redovisning sker genom att filmen under vårterminen visas för en publik från skolan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Bedömning

BILD
Filmskapande är en grupprocess. Jag bedömer dock varje elevs visade kunskaper och färdigheter när det gäller att hantera kameran, redigera, klippa och utvärdera den färdiga filmen. Allmänt gäller att aktivt bidra till att arbetet framskrider. Skådespeleri är inget kunskapskrav.

MUSIK
Musikskapandet sker i grupp. Alla i gruppen ska bidra med idéer och ni ska tillsammans bearbeta och spela in er komposition. Jag lägger tyngdpunkten av min bedömning på den musik som blir filmens ljudsignum, huvudlåten. 
Min bedömning utgår dock från den förmåga som du som individ har visat när det gäller att föra gruppens arbete fram till en inspelning av den färdiga låten.

Kunskapskrav för E

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 9
  Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9
  I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 9
  Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 9
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 9
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 9
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
 • Mu  E 9
  Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
 • Mu  E 9
  Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
 • Mu  E 9
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: