Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2015-11-30 14:52 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Rör dig och utveckla din allsidiga rörelseförmåga och ett intresse för att vara fysik aktiv. Du kommer på ett lekfullt sätt att få prova på olika aktiviteter (idrotter, lekar, motorik banor och rörelse till musik).
Vi tränar på att samarbeta med varandra, lyssna och ta instruktioner.
Vi kommer också att arbeta med begreppet hälsa.
Simträning i Heby.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

2. Kursplanemål:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

3. Konkretiserade mål:

Förmågor som ska utvecklas;

Analysförmåga-eleven ska kunna praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livstil.

*Få kunskap om varför det är bra att röra på sig.

Kommunikativförmåga-eleven ska kunna kommunicera i tal  och kroppsspråk.

*Öva på att samarbeta med varandra.

*Lära dig ord och begrepp för att kunna samtala i/om olika aktiviteter.

Metakognitivförmåga-eleven ska kunna genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och förebygga risker vid fysisk aktivitet.

*Ha ett säkerhetstänk efter de instruktioner som ges.

Förmåga att hantera information-eleven ska kunna hantera information för att ta till sig den kunskap som behövs för att utföra en övning.

*Utföra ett moment efter de instruktioner som ges.

Begreppslig förmåga-eleven ska kunna röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

*Arbeta med de motoriska grundformerna, ex hoppa , springa och klättra.

*Enkla bollövningar

*Enkla lekar och rörelser till musik.

*Flyta och simma på mage och rygg

 

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att;

*hur du deltar i lekar, spel och idrotter.

*hur du rör dig till musik.

*flyta och simma på mage och rygg.

*hur du deltar i samtal om hur du känner dig när du idrottar och anstränger dig.

*hur du tar instruktioner, följer regler och samarbetar med andra.

 

 

5. Undervisning:

Under idrottslektionerna kommer du att delta i olika lekar och spel både inne och ute. Vi kommer att träna olika förmågor (balans, smidighet, styrka, uthållighet, samarbete och takt) i olika övningar och motorikbanor.

Du kommer också att få träna på att uttrycka dig hur det känns i kroppen när du idrottar och anstränger dig.

Simträning i Heby simhall.

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: