👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - reflekterande läsning

Skapad 2015-12-09 15:13 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vi läser för att uppleva, tänka och lära!
Grundskola 6 Svenska
Vi läser skönlitteratur och facklitteratur enskilt och tillsammans, reflekterar över det vi läst och läser för att lära och uppleva.

Innehåll

Så här gör vi:

 • Vi startar nästan varje dag med tyst läsning. Ibland berättar vi för varandra om vad vi läst, ibland ställer Irene en fråga om läsningen som vi får fundera på och prata om i klassen. Ibland får vi en fråga som vi funderar över i vår Läslogg. Efter att vi funderat själva och formulerat oss delar vi med oss till bänkkamraten eller hela klassen.
 • När vi läst ut en bok sammanfattar vi handlingen för klassen när vi har Boktips. Vi skriver en enkel bokrecension och samlar dessa i en särskild pärm. 
 • Irene läser högt för oss nästan varje dag, ibland en riktigt lång stund. Ibland stannar hon upp i läsningen och tänker högt kring ett ord, en formulering eller händelse. Hon hjälper oss att använda olika lässtrategier när vi läser och lyssnar, t.ex. att förutspå, att sammanfatta handling, att ställa frågor på texten, att lista ut nya ord och att skapa inre bilder. Ibland får klassen en fråga eller frågeställning som ska besvaras i Läsloggen innan vi delar med oss.
 • I åk 5 läser Irene följande högläsningsböcker: Balladen om en bruten näsa/Arne Svingen, Spökskeppet Vallona/Lena Ollmark och Mats Wänblad, En ö i havet/'Annika Thor, Pojken som levde med strutsar/Monika Zak. 
 • Vi har många böcker att välja på i vårt klassrum, lånar ofta i skolans bibliotek och besöker Fregatten ca. en gång/månad för att låna böcker hem.
 • När vi läser faktatexter t.ex. i so-ämnena hjälper Irene oss att förstå vad vi ska läsa om genom att ge oss förförståelse. Det kan hon göra genom att "packa upp" texten, hjälpa oss med svåra ord och begrepp, ställa frågor på texten både faktafrågor och djupare frågor där man måste göra egna slutsatser. Ibland sammanfattar vi vad vi lärt oss tillsammans t.ex. i en tankekarta.
 • Vi läser olika sorters texter och analyserar vad de har för tydliga drag så att vi sedan själva kan skriva egna texter i olika genrer.
 • Vi jobbar med en gemensam skönlitterär bok i klassen. Den heter "Den svarta handsken". När vi arbetar med den jobbar vi i läspar. Vi turas om att läsa texten högt för varandra och jobbar sedan bl.a. med att besvara frågor på det lästa. Det är frågor såväl på ytan, som under ytan och på djupet.
 • Kopplat till arbetsområdet Nordiska språk läser vi utdrag ur olika verk av betydelsefulla nordiska barn- och ungdomsboksförfattare.
 • VT-17 jobbar vi med UR:s serie Läsmysteriet.

Detta bedöms:

Se kunskapskrav nedan, under kopplingar till läroplan.

Bedömningsunderlag är elevens formuleringar i Läslogg och i andra skriftliga sammanhang, att förstå och tänka ut svar på frågor kring texters underliggande betydelse i läsförståelseuppgifter.

Även elevens förmåga att delta i boksamtal på ett givande sätt, att redogöra för en bok vid Boktipset samt andra samtal kring böcker och läsning är grund för bedömning.

Elevens läshastighet och läsflyt bedöms också kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6