Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsarbete Lärmiljö Sländan

Skapad 2015-12-14 10:20 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Att utveckla avdelningens lärmiljö inne. Barngrupp 2-5 år.
Förskola

Vi vill att barnen ska få en utmanande lärmiljö som erbjuder fler tydliga mötesplatser med tillgängligt material som skapar delaktighet och inflytande.

Innehåll

Varför?

Varför valde vi detta projekt?

Bakgrund - Vad ligger till grund för vårt utvecklingsarbete?

Sländan har under lång tid arbetat med att utveckla lärmiljön på avdelningen. Vi pedagoger har successivt arbetat hårt med att skapa bättre förutsättningar för barns lärande samt erbjuda en tydligare lärmiljö ur ett läroplansperspektiv. Arbetet med "Giftfri förskola" har inneburit ökade kunskaper om gifter i material som barn kommer i kontakt med. En konsekvens med "giftfri förskola" är att visst material med stor betydelse för den dagliga verksamheten kasserats/måste kasseras inom kort och ersättas.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

Tillvägagångssätt - Hur ska vi nå målen?

Hela avdelningen behöver inventeras och rensas. Gammalt inaktuellt material och misstänkt giftigt material skall kasseras. Grundmöblering och grundstruktur ska ses över. Vi pedagger ska definiera vilka mötesplatser som avdelningen ska erbjuda och skapa. En gemensam målbild krävs för att skapa delmål. En skiss över det önskade läget ska därför upprättas. Ett studiebesök till en förskola som arbetar inspirerande med bygg och konstruktion ska genomföras.

Kasta skräp. Samordna möjlighet för det?

Köpa in smarta lösningar för förvaring på element.

Kontinuerlig handledning av pedagogista och utvecklingsledare Katinka Leo.

 Begrepp:

 • Mötesplatser - Definerar en bestämd plats för möten och lek mellan minst 2 barn. En mötesplats är tillgänglig för alla barn eller åldersspecifik. En mötesplats är könsneutral, innehåller tillgängligt utforskningsbart material och har en estetisk inriktning. 
 • Grundmöblering. Genomtänkta möbler, flexibelt, färgsammanhållet och framför allt funktionellt.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Vi pedagoger avsätter tid på PUT (pedagogisk utvecklingstid) varje vecka. Vi utnyttjar varje tillfälle att färdigställa på avdelningen. Vi träffas en helg då vi rensar, städar och renoverar möbler.

Barnen är delaktiga i att möblera om och såga av ben på bord.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Mål

Mål - Hur vill vi att det ska se ut?

 Allt material har en hemvist i rummen och tillhör en specifik plats. Avdelningens mötesplatser har ökat i antal och är väl avgränsade och tydliga. Mötesplatserna i de olika rummen har en beskrivning och ett syfte. Rummen är inbjudande och estetiska. Skapandemöjligheterna har blivit fler och det finns en grafisk ateljé (språk), en målar- och klisterateljé och en vattenateljé. Målet är att kunna erbjuda vattenutforskande varje dag. Det finns flera olika mötesplatser för bygg och konstruktion som t.ex. platser för byggande i mikro- och makroformat. Ett särskilt sinnligt rum finns tillgängligt för avskildhet och vila. Stor variation med material i form av temalådor "på lager" Se till att alla ytor är optimalt utnyttjade. En plan för fortsatt arbete med organisation och introduktion, personal vs lärmiljö. Ansvar och roller och samarbete. Enhetlig förvaring.  

Utvecklingsarbetet ska genomföras i dialog med barn och föräldrar och barn ska dessutom erbjudas inflytande under processens gång.

Syftet med utvecklingsarbetet är att öka barns delaktighet och inflytande i det dagliga arbetet samt möjligheter till lärande inom samtliga målområden.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Vi fotograferar och visar i blogg och lärlogg. Vi skriver ner barnens tankar, ideer och reflektioner som vi ska föra in i pedagogiska dokumentations mallar.

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

Under vår PUT (pedagogisk utvecklingstid)  varje vecka.

 

När ska det ske?

Regelbundet

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Alla i arbetslaget

Vi utvärderar tillsammans med barnen. Både på samlingar och genom att göra revisits. ( återbesöka händelser och aktiviteter vi haft under veckan)

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: