Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Nederländska PP Översätta och jämföra ÅK 7 - 9

Skapad 2015-12-15 10:43 i Iseråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Översättning av texter från modersmålet till svenska, och från svenska till modersmålet Användning av olika typer av ordböcker och digitala hjälpmedel vid översättning Jämförelse av båda språkens grammatik. Träna på att arbeta noggrant och strukturerat.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Ibland är det lätt att säga något på ett språk, som är svårt att säga på ett annat. Ibland finns det helt enkelt inget motsvarigt ord på det andra språket. Ibland får man kasta om meningar. Att översätta är att brottas med språket, att pussla, använda kreativitet, och kritiskt granska sina resultat, allt för att kunna återge en tanke på ett annat språk.

Att analysera och jämföra två språk fungerar bara om man arbetar strukturerat och noggrant: börja med att dela in jämförelsen i olika 'kapitel'. Beskriv först det ena språket och sedan det andra. Se till att beskriva samma aspekter. Jämför dessa aspekter. Beskriv likheter och skillnader. Vilka slutsatser kan man dra utifrån beskrivningarna?

Innehåll

Avsnitt 1 Syfte

 • Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 • LgrSkolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

 • Syfte
 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Avsnitt 2 Centralt innehåll

I denna PP övar eleven med delmoment ur följande delar av kursplanens centrala innehåll:

 • Centralt innehåll
 • Ml 7-9
  Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
 • Ml 7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml 7-9
  Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Avsnitt 3 Viktiga begrepp

För att kunna göra jämförelserna behöver eleven kunna använda följande begrepp:

substantiv (zelfstandig naamwoord)
adjektiv (bijvoeglijk naamwoord)
verb (werkwoord)
stavning (spelling)
böja verb (werkwoorden vervoegen)

stamm (stam)

ändelse (uitgang)
singular (enkelvoud)
plural (meervoud)
prefix (voorvoegsel)
suffix (achtervoegsel)
ordföljd (woordvolgorde)
huvudsats (hoofdzin)
bisats (bijzin)

källspråk (brontaal)

målspråk (doeltaal)

Avsnitt 4 Konkretisering av målen

Eleven ska öva sig i att jämföra olika grammatiska aspekter av de nederländska och svenska språken med hjälp av olika övningar och arbetsblad. Eleven ska få så mycket hjälp av läraren eller andra elever som behövs för att kunna förstå uppgifterna och genomföra jämförelserna. Eleven ska även använda hjälpmedel i form av internet, ordböcker, andra elever, andra böcker osv.

Efter övningarna ska eleven själv översätta två olika texter (en till svenska och en till nederländska) och kritiskt granska sitt arbete.
De färdigöversatta texterna ska vara lättlästa och grammatiskt korrekta.
Förekomsten av stavfel påverkar inte bedömningen.

Eleven ska öva sig i att lägga märke till skillnader i språkens uppbyggnad och resonera kring hur språken liknar varandra och hur de skiljer sig åt. Som slutuppgift ska eleven skriva en egen jämförelse mellan nederländskan och svenskan med hjälp av exempel från en av de översatta texterna. Denna jämförelse gäller både innehåll, ordval och grammatik.

Se matris för bedömningskriteria.

Avsnitt 5 Arbetssätt

Arbetet med att jämföra och översätta delas in i tre steg.

Steg 1:

Eleven ska öva sig i att jämföra olika grammatiska aspekter av de nederländska och svenska språken med hjälp av olika övningar och arbetsblad. Jämförelserna ska genomföras på ett strukturerat och noggrant sätt:

 • dela in jämförelsen i olika 'kapitel', där varje kapitel handlar om en aspekt av språket, t.ex. ordbildning, verbböjning, ordföljd osv.
 • samla information om varje aspekt, både på svenska och nederländska
 • beskriv först det ena språket
 • beskriv sedan det andra språket. Se till att beskriva samma punkter.
 • Jämför dessa punkter, en i taget.
 • Beskriv likheter och skillnader. Var noga med att skriva ner allting tydligt: någon som inte vet något om det arbete du har gjort ska kunna förstå det du har skrivit.
 • Vilka slutsatser kan man dra utifrån beskrivningarna?

 

Steg 2:

Eleven översätter en text till nederländska och en text till svenska. Översättningarna ska vara så nära originalen som möjligt, men innehålla förändringar som är nödvändiga för korrekt språkbruk på målspråket. Eleven ska under översättningsarbetet öva sig i att lägga märke till skillnader i språkens uppbyggnad och resonera kring hur språken liknar varandra och hur de skiljer sig åt.
De färdiga, översatta texterna ska vara lättlästa och grammatiskt korrekta.

Eleven förväntas själv och tillsammans med läraren kritiskt granska sina texter i syftet att hitta och rätta eventuella grammatiska fel eller ordföljdsfel.
Svårigheter och felöversättningar diskuteras utifrån en jämförande perspektiv: kan felen bero på hur källspråket är uppbyggd?

 

Steg 3:

Som slutuppgift ska eleven skriva en egen jämförelse mellan nederländskan och svenskan med hjälp av exempel från en av de översatta texterna. Denna jämförelse gäller både innehåll, ordval och grammatik.

Se matris för bedömningskriterier.

Avsnitt 6 Elevinflytande

Eleven får själv välja när i ÅK 7 eller 8 hen vill arbeta med denna planering. Eleven får välja i vilken ordning övningarna ska göras, och vilka texter hen vill översätta. Eleven väljer vilken text hen vill använda att skriva slutredovisningen om.

Avsnitt 7 Bedömning

Eleven ska

 • göra färdigt alla arbetsblad och övningar
 • kunna översätta en text till nederländska
 • kunna översätta en text till svenska
 • veta att det är svårt att översätta helt rätt på en gång, och att man behöver läsa igenom texten flera gånger
 • kunna kritiskt läsa igenom översättningarna och rätta fel/göra språket mer naturligt
 • kunna använda olika typer av ordböcker och online hjälpmedel
 • kunna använda de nederländska grammatiska begreppen (se avsnitt tre) i samtal om jämförelser mellan svenska och modersmålet
 • kunna tillräckligt med grammatik för att kunna jämföra följande aspekter av språken:

arbetsblad i denna modul (se uppgifterna):

 1.  adjektivets olika ändelser
 2. ordföljd

arbetsblad från ÅK 6:

 1. verbböjningar
 2. alfabeten
 3. stavning långa och korta vokaler
 4. substantiv singular/plural

Eleven får hjälp med stavningen vid behov men stavningen är ingen bedömningsaspekt, förutom de aspekter av stavningen som ingår i jämförelserna.

Eleven får hjälp med att tyda de grammatiska reglerna och göra jämförelserna under steg 1 och steg 2. Hur mycket hjälp eleven behöver är ingen bedömningsaspekt.

Observera att arbetet med översättning och jämförande även innehåller bedömningmoment inom modulen 'Muntliga färdigheter', där eleven ska kunna samtala och diskutera, ställa frågor och framföra åsikter, genomföra muntliga redogörelser, föra resonemang och jämföra. Samtalen under arbetet med Jämföra/översätta ger eleven möjlighet att visa i vilken mån eleven behärskar dessa kunskapskrav (men möjlighet ges även i andra moduler).

Avsnitt 7 Slutredovisning

Slutredovisning i form av en egen jämförelse mellan nederländska och svenska, där eleven använder samma tekniker som i arbetsbladen, och använder sin egen översättning för att hämta exempel som belyser likheter och skillnader mellan språken, både vad gäller olika grammatiska aspekter och innehållsmässiga val.

Avsnitt 8 Tid

Arbetet beräknas ta en termin.

Uppgifter

 • Översätta och jämföra: adjektiv

 • Översätta och jämföra: ordföljd

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 9
 • Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  C 9
 • Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Bedömningsmatris för bedömning av slutredovisning i Modersmål Nederländska PP Översätta och jämföra ÅK 7 - 9

Språkanvändning i texten

E
C
A
Meningsbyggnad
Beskrivningarna består delvis av hela meningar.
Beskrivningarna består av hela meningar.
Beskrivningar består av hela meningar och bindeord (signaalwoorden)
Sammanhang
Texten saknar tydlig sammanhang. Exempel på samma fenomen står utspridda över texten, slutsatserna står inte i anslutning till exemplen.
Texten visar ett tydligt sammanhang mellan meningarna: exempeloch sedan beskrivningar följd av en slutsats eller reflektion
Struktur
Texten har ingen tydlig struktur
Texten är uppbyggd av 'kapitel' med titlar, men det finns ingen tydlig inledning eller slutsats
Texten är uppbyggd i inledning, olika kapitel och slutsats/slutreflektion. Varje kapitel har en lämplig titel.
Ordval
Ordvalet är delvis relevant. Inga grammatiska termer, eller fel användning av grammatiska termer.
Oftast relevanta ordval. Användning av grammatiska termer oftast, men inte alltid korrekt.
Relevant och effektiva ordval. Korrekt användning av de grammatiska termer som förekommer i arbetsbladen.

Innehåll

E
C
A
Olika grammatisk aspekter
Tre olika grammatiska aspekter beskrivs
Fyra olika grammatiska aspekter beskrivs
Fem eller fler olika grammatiska aspekter beskrivs
Inga exempel eller exempel från övningarna men inte från den egna översättningen.
Relevanta exempel från den egna översättningen nämns. Det finns en koppling mellan exempel och beskrivningar
De olika grammatiska aspekterna beskrivs på ett strukturerat sätt: tydliga, välordnade (t.ex. Med hälp av färger eller olika typsnitt) exempel från den egna översättningen + beskrivning av deras betydelse + slutsats/slutreflektion. Det finns en tydlig koppling exempel, beskrivningar och slutsatser/reflektioner.
Jämförelsen
Beskrivningen handlar ibland om nederländskan, ibland om svenskan, ibland om båda
För varje aspekt beskrivs både svenskan och nederländskan
För varje aspekt beskrivs både svenskan och nederländskan, och språken jämförs med varandra.
Beskrivningarna
Beskrivning av olika grammatiska fenomen
Beskrivning av olika skillnader mellan språken
Beskrivning av språken på olika nivåer, så att både skillnader och likheter beskrivs (se elev-exempel).
Korrekthet
Informationen är delvis korrekt (utifrån den översatta texten). En del av informationen är feltolkad eller står ihop med information om en annan grammatisk aspekt.
Informationen är mestadels korrekt (utifrån den översatta texten) och välordnad.
Informationen är innehållsmässigt korrekt.
Tolkning och reflektion
Arbetet innehåller inga tolkningar eller reflektioner.
Arbetet innehåller tolkningar av eller reflektioner kring de exempel i texten som beskrivs.
Arbetet innehåller minst en oväntad tolkning eller reflektion, t.ex. ett undantag, en iakttagelse, något tillägg som inte är en direkt följd av arbetsbladens grammatiska beskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: