Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt Borgen 6B

Skapad 2015-12-16 10:52 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 6 Matematik
Under vårterminen 2016 kommer vi att arbeta med läromedlet Matte Borgen 6B.

Läromedlet innehåller kapitel 6-10. Varje kapitel börjar med en grundkurs som avslutas med en diagnos. Efter diagnosen diskuterar du och jag om du behöver rusta upp dina kunskaper i Rustkammaren eller fördjupa dina kunskaper i Tornet.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

2. Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Förklaring av förmågorna

Utveckla din förmåga att:

 • uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder,
 • Använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra,
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter,
 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt och 
 • använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

4. Bedömning:

Kapitel 6, Mer om tal

 • läsa och skriva stora tal
 • ställa upp och multiplicera tvåsiffriga heltal med varandra
 • ställa upp och multiplicera decimaltal
 • multiplicera decimaltal med 10 och 100
 • dividera decimaltal med 10 och 100
 • dividera när det blir decimaltal i svaret
 • binära talsystemet

Kapitel 7, Enheter och skala

 • kunna räkna med tid
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar med hastighet
 • förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala
 • kunna använda olika enheter för vikt och volym

Kapitel 8, Procent och sannolikhet

 • skriva 50%, 25%, 10% och 1% som bråk
 • räkna ut hur mycket 50%, 25%, 10% och 1% är med huvudräkning
 • räkna ut hur mycket en viss procent av något är, t.ex. 12% av 150 kr

Kapitel 9, Algebra

 • räkna med likheter
 • lösa enkla ekvationer
 • tolka och skriva uttryck med variabler

Kapitel 10, Problemlösning

 • olika metoder för att lösa problem
 • kombinatiorik

Dessa kunskapskrav kommer jag att bedöma dig i.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
 • Ma  A 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

5. Undervisningen

På lektionerna kommer vi att arbeta med läromedlet Matte Borgen Direkt 6B. 

Varje lektion kommer oftast att börja med en gemensam genomgång där du antecknar det vi går igenom i ditt räknehäfte. Därefter arbetar du i din egna takt i läromedlet och skriver dina svar i ditt räknehäfte. 

I grundkursen går vi igenom de moment som beskrivs i målen. 

Om diagnosen var för svår behöver du träna mer. Då väljer du Blå kurs. Om diagnosen gick bra går du direkt till Röd kurs där du får arbeta med mer utmanande uppgifter och ibland nya moment. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

6. Tillämpningsuppgift:

Varje grundkurs i kapitlet avslutas med en diagnos som du skriver i ett separat räknehäfte. Utifrån resultatet kommer vi att diskutera om du ska träna lite extra på grunderna eller få mer utmaning. 

Vi kommer också vid några tillfällen genomföra prov som du har chansen att träna på hemma innan du genomför dom i skolan. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: