Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världslitteratur; Bokanalys och författarporträtt

Skapad 2016-01-05 11:21 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Bli bekant med ett urval noveller och berättelser ur litteraturen. Utveckla förmågan att analysera och göra egna iakttagelser vid läsning av noveller och romaner, utifrån typiska aspekter. Redovisningen kommer att ske muntligt i grupp. Era anteckningar ska sparas och bedömas.
Grundskola 7 – 9 Svenska

I detta arbetsområde så ska ni välja och vraka bland författare runt om i världen. Söka någon intressant roman/novell som ni ska läsa. Därefter ska ni forska kring författaren och försöka koppla samman text med upphovsman. 

Under arbetet gång kommer ni få bekanta er med olika författare. Ni kommer även få en presentation utav populära böcker, samt besöka bibliotek.

Innehåll

Bokanalys, mall

Bokanalys

 

 1. Vad berättas?

a) Redogör kort för den konkreta handlingen i boken (den så kallade fabeln).

b) Lyft fram de centrala problemen (konflikter/motsättningar) som tas upp i boken.

c) Fundera över de viktigaste personerna. Vad har de för egenskaper? Hur förändras de under berättelsens gång, och varför förändras de?

d) Vad anser du att berättelsens budskap är? Varför anser du det, och hur kommer det budskapet fram i boken?

 

 1. Hur berättas det?

a) Berättarperspektiv: Vem berättar? Är det en av personerna i berättelsen, en person som står utanför själva huvudhandlingen, eller en allvetande berättare? Påverkar berättarperspektivet din upplevelse av berättelsen? I så fall hur?

b) I vilken ordning berättas saker och ting? Är dispositionen kronologisk (från början till slut) eller omkastad på något sätt (t ex att vi får reda på slutet redan i början)? Påverkar dispositionen din upplevelse av berättelsen? I så fall hur?

c) Hur är texten skriven? Fundera över ordval, meningsbyggnad och stil. Finns det några viktigare metaforer (liknelser) i berättelsen? Vad står de för? Används ironi eller liknande medel? I så fall, hur?

 

 1. Varför berättas det?

a) Samtiden: Innehåller boken några spår av den tid och det samhälle den tillkom i? Vad i så fall? Hur pass centralt är det för boken?

b) Författaren: Innehåller boken några inslag som kan ha med författaren som person att göra (t ex sådant som är självupplevt, eller viktiga frågor som författaren engagerade sig i)? Vad i så fall? Hur pass viktigtt är det för boken?

c) Genretillhörighet och litterär epoktillhörighet: Utifrån vad du har hittat, diskutera vilken slags genre boken tillhör och varför. Ta också ställning till om du anser att den passar in till den tid den ska tillhöra.

d) Har den här texten någon betydelse idag, eller är den fullkomligt ointressant att läsa? Fundera för det första på om texten engagerar dig och varför. En text som engagerar dig är naturligtvis aktuell att läsa. En andra möjlighet kan vara att texten är en föregångare till böcker/filmer/tv-serier som finns idag, antingen innehållsmässigt eller formmässigt. Slutligen kan en text också vara historiskt viktig, på så sätt att den får oss att förstå hur människor från en annan tid/plats levde, tänkte och kände.

 

Avsnitt 1

Uppgiften består i att göra en skriftlig analys av en novell eller roman, där du beskriver några typiska inslag som t ex kris, vändpunkt, slutpoäng.
Analysen ska också innehålla kort redogörelse av handling, beskrivning av de viktigaste personerna, miljöbeskrivning, tiden handlingen utspelar sig i, författarens språk och stil, kommentar om författarens budskap och egen reflektion över textens innehåll.

 

Uppgiften inkluderar också ett författarporträtt där ni ska beskriva författaren och dess uppväxt och se om ni hittar någon koppling till litteraturen. Detta ska också redovisas.

Författarporträtt, mall

Författarporträtt

 

 

Hur skriver man ett författarporträtt?

 

Hur skulle det vara att vara en författare? Varifrån kommer alla fantastiska historier? Efter att ha läst en bra bok blir man ibland nyfiken på författaren.

 

Tips om var du kan hitta fakta om en författare:

 • Information om författaren på deras böcker.
 • Uppslagsböcker
 • Läroböcker
 • Datorn (tänk på vilka sidor som är tillförlitliga).

 

Vad ska man ha med i ett författarporträtt?

 • Bakgrund

Skriv kort om författarens liv ex om var och när författaren är född,

barndomen, hennes/hans utbildning och hur författaren levde. En

författare får ofta inspiration till sina böcker från sitt eget liv och sin

omvärld.

 

 • Verk

Vilka böcker har författaren skrivit? Hur många?

Vad handlar de om? Vad tror du

författaren vill säga med sina böcker (genre=kategori).

 

 • Hur är författarens språk/stil? 

Har hon/han några speciella kännetecken i sitt sätt att skriva, som exempelvis fantasifulla beskrivningar. Kan du upptäcka något speciellt med författarens stil?

 

Exempel på språk/stil/

- arbetar författaren med kontraster- motsatser, konflikter, stegrad handling, kronologisk handling.

- hur ser bildspråket ut?/ordval (rikligt, djärvt, metaforer, symboler)

- hur är stämningen i boken? (dyster, lugn, sorgsen, vemodig, romantisk) hur skapar författaren denna stämning?

- hur är tempot/rytmen i berättelsen? (lugnt, snabbt, ryckigt) 

- hur märks det att det är en äldre eller modernare text.

- författarens miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, historiskt sammanhang.

- hur ser författarens meningsbyggnad ut? Varierad? (omväxlande korta och långa meningar).

 

 

 • Egen åsikt 

Sist men inte minst… vad tycker du om författaren och det du läst av

henne/honom? (bra/dåligt - jämförelser).

Glöm inte att redovisa dina källor.

Uppgifter

 • Bokanalys och författarporträtt

Matriser

Sv
Världslitteratur

Rubrik 1

 • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9   Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9   Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9   Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9   Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
F
E
C
A
Läsa med flyt
 • Sv  E 9
Eleven har inte läst någon bok.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
 • Sv  E 9
Eleven visar ej grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera
 • Sv  E 9
Eleven har inte visat sig ha förmåga att tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
 • Sv  E 9
Eleven har inte fört enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven har ej visat några slutsatser om hur verket har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: