Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia, identitet & bildanalys 8E VT16

Skapad 2016-01-07 10:09 i Torpskolan Lerum
Vi tittar på och pratar om olika bilder som propaganda- nöjes- nyhets- reklambilder och om identitet. Vi kommer att arbeta både på so, svenska och bildlektionerna
Grundskola 8 Svenska Bild Samhällskunskap
Vi pratar om och tittar på olika typer av massmediabilder. Uppgiften består av både en enskild del och en grupp del. Enskild uppgift: Ni väljer en valfri bild ur en dagstidning som ni sedan gör en bildanalys på. Tänk på att välja en bild som du reagerar på något sätt av, blir upprörd av osv. Gruppuppgift: gruppen kommer få en bestämd kategori, propaganda, nöje, reklam eller nyhetsbild tilldelad. Gruppen bestämmer redovisningssätt, film eller affisch. Väljer man affisch spelar man in redovisningen.

Innehåll

Introduktion

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkomunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla, förståelse för att kommunicera med bilder, sin kreativitet och sin bildskapande förmåga.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer (personer med olika kulturella bakgrunder) och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Genom undervisningen i ämnet ska eleven lära sig att reflektera över hur invdivider och samhällen formas, förändras och samverkar och analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 
Svenska
 
I svenskans kursplan står det att eleverna ska analysera texter från olika medier. Med det menas att även bilder ska analyseras. Det är dessutom en del som ofta förekommer i de nationella proven i svenska. Man ska kunna avgöra vilket syfte som finns med bilden, vilket sammanhang den kommer ifrån och vad konstnären eller fotografen vill förmedla med bilden. Svenskan kommer att bedömas både utifrån det muntliga deltagandet under de inledande lektionerna och i form av den skriftliga bildanalysen. Den kommer att bedömas avseende innehåll och språk.

Bildanalys

Enskild uppgift

Bildanalysen ska lämnas in på google drive.

Texten ska skrivas som en löpande text, alltså inte som svar på frågor. Alla dina ställningstaganden ska motiveras, det räcker inte med att svara med några ord. Tänk på vad, varför och hur. Det var ju det där med utvecklade resonemang...

 • Vad föreställer bilden?
 • Vad ser du på bilden? Vilka färger dominerar, finns det djup i bilden, hur är motivet placerat, är det en helbild (hela personen syns), halvbild eller närbild.
 • Har fotografen använt något speciellt perspektiv och varför tror du isåfall att han använt det, fågel-, grod- eller  värdeperspektiv ( då man låter något eller någon få mer fokus i bilden) 
 • Finns det rörelse i bilden och hur ser du det isåfall?
 • När och var tror du bilden är tagen och hur ser du det?
 • I vilket sammanhang är bilden publicerad? (Nyhet, sport, reklam eller propaganda.)
 • Vad tror du hände innan bilden togs och vad tror du hände efteråt?
 • Vad tror du fotografen vill säga med bilden? Försöker fotografen påverka dig? Hur då? (t. ex väcka medkänsla, sensation, verka avskräckande, lockande, humoristisk)
 • Vänder sig bilden till en speciell grupp av människor?
 • Vilken kategori av bild tror du det är (propaganda, reklam, nyhets, nöje) 
 •  Hur påverkas du av bilden? Vilka känslor får du av den ? Varför?
 • Resonera om hur bilden kan påverka identiteten för en individ?
 • Resonera om hur bilden kan påverka identiteten för grupper (Kan delas in efter t.ex. kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, bostadsort, intressen eller något annan kategorisering)?

Grupparbete:

 • Ni kommer att få en kategori tilldelat er grupp, nöjes, reklam, propaganda eller nyhetsbilden
• Ni ska beskriva och förklara den tilldelade kategorin
• Diskutera och ta reda på fakta, Skriv ner vad gruppen kommer fram till. Hela gruppen ska kunna redovisa.
• I er redovisning ska ni även ha med; Vad finns det för regler för att få använda andras bilder? Vilka rättigheter och skyldigheter har man som användare och sändare? Hur långt kan man gå med yttrandefriheten och individens integritet i media?
• Redovisningsform: Ni får välja om ni vill göra en kort film eller affisch om den kategori ni fått. Väljer man det senare alternativen spelar man in sin redovisning.

                                                                                                  

 

Matriser

Sv Sh Bl
Massmedia, bildanalys åk 8

Bild

Bedömningen avser förmågan att:
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Förstå vad som ger en bilder dess mening. Här behövs även kunskap om tex konst, design, arkitektur, film, serier, reklam. Förstå och använda olika bildbegrepp
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och före- teelser i omvärlden.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Samhällskunskap

Strukturer samband
Undersöker hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Undersöker hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Undersöker hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Påverkan samband
För enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
För relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
För välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation

Svenska

Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Tolka/analysera
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och budskap som kan "läsas mellan raderna" (jo man kan göra det med bilder också.)
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som läses mellan raderna eller är dolda. Eleven kopplar resonemanget till tid, upphovsman och sammanhang.
Diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera på lektionen genom att framföra åsikter lyssna på andra och ställa frågor som för diskussionen framåt.
Eleven uppfyller E kriterierna och tar ansvar för att diskussionen flyter på.
Som E och C men gör dessutom att lektionen blir ett bra lärtillfälle för alla.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: