Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt-16 åk 3

Skapad 2016-01-07 12:36 i Trönningeskolan Halmstad
Eleverna kommer under vårterminen i åk 3 arbeta med alla delar i matematiken för att repetera och befästa de olika momenten i slutmålen för åk 3. De kommer få fortsätta arbetet med - taluppfattning 0-1000, positionssystemet, likhetstecknets betydelse, de fyra räknesätten och dess samband, bli säkrare på tal i bråkform, matematiska begrepp m.m..
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Vi kommer under våren fortsätta arbeta med matematikens fem förmågor: lösa problem, använda begrepp, använda lämpliga metoder, föra resonemang och kommunicera kring matematik.Vi kommer uppmärksamma språket, begreppen i matematik.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Under vårterminen repeterar vi det centrala innehållet i matematik samt lägger mer tid på moment som vi ej arbetat med tidigare.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Kunskapskrav

Vi kommer repetera/arbeta med samtliga moment i de olika kunskapskraven, som även är slutmålen i åk3.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Konkretisering av kunskapskrav

Du ska lära dig ...

 • Läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talområde 0-1000.
 • Förklara vad de olika räknesätten står för och dess samband med varandra.
 • Dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
 • Räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen ligger inom 0-20 samt enkla tal i ett utvidgat talområde t ex 20+25.
 • Addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder som tex algoritm (uppställning) i talområde 0-200.
 • grundläggande kunskaper i bråkform tex vad är 1/4 av 20 st?
 • Hantera matematiska likheter och likhetstecknets betydelse t ex 4=6-2=3+1=4
 • Känna till begreppet skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Beskriva någon geometrisk figur tex rätblock med rätt begrepp (antal hörn, sidoytor och kanter) samt konstruera ett enkelt geometriskt begrepp tex att bygga ett rätblock med små kuber.
 • Multiplicera med faktor 1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.
 • Dividera enkla tal med delningsdivision (t.ex. 16 russin delas lika mellan 4 barn) och innehållsdivision (t.ex. hur många 4:or ryms i talet 16). 
 • Använda miniräknarens funktioner för de fyra räknesätten.   
 • Använda olika strategier för att lösa elevnära problem tex rita lösningen, skriva med symboler, bygga lösningen med föremål.
 • Välja räknesätt vid problemlösning.
 • Föra resomemang genom att förklara din egen lösningsmetod.
 • Göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, volymer, tider och massor. Använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultat tex i cm, sekunder, kg, dl.
 • Göra bilder som är symmetriska.
 • Avläsa enkla tabeller och diagram.
 • Använda enkla proportionella samband tex dubbelt, hälften

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att...

genomföra mattelabb med laborativt material

färdighetsträna på olika sätt inom talområde 0-200 i addition och subtraktion och inom ett lägre talområde i multiplikation och division

arbeta med sambanden mellan räknesätten

lära oss olika begrepp inom våra aktuella arbetsområden

använda miniräknare

arbeta med omkrets och area

träna på att uppskatta längder, tider, volymer och massor

skapa tabeller och diagram

arbeta med tal i bråkform

resonera kring matematiska tankestrategier

arbeta med problemlösningsuppgifter både praktiskt och teoretiskt i varierande gruppkonstellationer

färdighetsträna digitalt (Nomp)

  

Dokumentation/bedömning

Du ska:

genomföra mattelabb där du redovisar muntligt och eller skriftligt

göra diagnoser där du visa din förmåga inom det aktuella området

dokumentera lösningar av problem i form av bilder, symboler m.m

delta i resonemang utifrån dina och andra elevers tal och lösningar

kunna använda dig av aktuella begrepp som vi arbetar med

veta hur en miniräknare fungerar för att göra enkla beräkningar i de fyra räknesätten

visa ditt arbete i Nomp

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: