Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lille skutts pedagogiska planering våren 2016

Skapad 2016-01-07 14:21 i Nordgärdets förskola Ale
Planering för åldrar 1-3 år.
Förskola

Värdegrundsarbete via lustfyllt lärande.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har idag en grupp med fler äldre barn än tidigare . Det finns idag behov av att utveckla verksamheten och erbjuda nya utmaningar i miljön och aktiviteter. Vi ser ett behov av att arbeta med värdegrundsfrågor och det lustfyllda lärandet. Vi kommer att utgå ifrån barnens intressen.  

 

Mål

-Välj läroplansmål, gärna minst ett från varje målområde i läroplanen 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Nedbrytning av valda läroplansmål

 

 •  När vi ser att barnen utvecklar förmåga att ta hänsyn när dom tröstar varandra, delar med sig och visar omtanke.
 • När barnen börjar kunna lösa konflikter med hjälp av en vuxen eller på egen hand. 
 • När barnen kommunicerar, använder begrepp och uttrycker känslor.
 • När barnen använder matematik i sin vardag och hittar egna lösningar. 
 • När barnen kan utrycka vad dom vill och får möjlighet att påverka. 
 • När vi publicerar planeringen har föräldrar har möjlighet att påverka och vara delaktiga. 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 

Skapa rutiner via aktivitetstavla

Uppmuntra och hjälpa barnen att hålla fast vid vald aktivitet. 

Förändra lek-miljön 

Dela upp gruppen 

Arbeta med värdegrundsmaterialet Alfons vänskapslåda.

Arbete via lustfyllda aktiviteter såsom bygg och konstruktion, experiment, rollekar, banor i lekhallen, spel.

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?
15/2-2016. Vi startade upp i januari, med att möblera om för att få en bättre lekmiljö. Vi flyttade in ett matbord i gula rummet för att få en lugnare matsituation. Och tog ut bilar och klossar till allrummet, och med det större utrymmet så kunde flera barn delta i leken utan att det blir konflikter. 

Genom att vi gjorde förändringen har vi märkt att vi och  barnen samtalar mera med varandra, och att matsituationen blivit mycket lugnare, ljudnivån har också blivit bättre. 

Vi har delat in barnen i mindre grupper vilket har lett till en bättre lek. Ex. Mera roll lekar, spel, pussel. Vi pedagoger har tagit en mer aktiv roll och deltar mera i barnens lek, vilket skapar förutsättningar att kunna  utmana barnen. 

Vi prövade att använda aktivitetstavlan, men vi upptäckte ganska snabbt vi inte behövde den, barnen delade in sig i grupper själva, och det fungerade jätte bra.

vi har påbörjat experiment och Alfons lådan, vi kommer fortsätta med det. 

 

Utvärdering

-Hur gick det?

genom att vi gjorde förändringen i vår miljö, har vi märkt att barnen samtalar med varandra på ett annat sätt och att matsituationen blivit lugnare. 

Vi har sett att barnen blivit mer självständiga och tar med egna initiativ till lek och nya aktiviteter. 

Då vi delar in gruppen i mindre grupper ser vi resultat av mera rollekar, bättre lek som varar under längre tid.

 

Analys och utveckling

Barnen har varit positiva till förändringen och vi ser utveckling och mer självständighet hos samtliga.

plantering, spel och pussel och olika estetiska uttrycksformer har barnen visat stort intresse för och velat veta mer om.

Vi kommer att fortsätta att förändra vår miljö utefter barnens intressen och behov. Samt fortsätta dela in gruppen i mindre grupper.

Genom mer planering tillsammans i arbetslaget kan vårt arbete förbättras och utvecklas. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: