Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum 3D Vt -16

Skapad 2016-01-08 11:29 i V Bodarna skola Alingsås
Vi kommer jobba med 3D modeller i ett ämnesöverskridande projekt tillsammans med NO och tema Universum.
Grundskola 6 Bild
Vi kommer skapa modeller för att bättre förstå Universum och dess sammansättning.

Innehåll

Universum 3D

Genom att arbeta med olika typer av material kan du utveckla din kreativitet och bildskapande förmåga.

Det tredimensionella arbetet med modeller är till för att skapa en förståelse för rumsuppfattning. Och hur vi kan skapa på fler plan än det tvådimensionella.

 

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Undervisningens innehåll

Planering, genomförande och dokumentation av arbetsgången. Modellerna som varje elev skapar ska tillsammans skapa vårt universum.

Kunskapskrav (för år 6)

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Detta kommer vi att bedöma

Matriser

Bl
Bild bedömningsmatris Slottet

BILD BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
FRAMSTÄLLA BILDER
(bildprocessen) Från ide och genomförande till presentation och värdering av arbetet.
Arbetar med handledning utifrån en given ide och planering. Behöver stöd i sitt genomförande och under arbetets gång, för att kunna slutföra sitt arbete.
Har ofta egna idéer om hur arbetet ska genomföras. Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med handledning.
Har egna idéer om arbetets utformning, planering och genomförande. Kan med egna idéer och initiativ tillämpa sina kunskaper i flera olika sammanhang. Genomför och slutför sin idé och utvärderar sitt resultat.
Kommer alltid med egna idéer och ger arbetet personlig prägel. Vet vad man bör kunna för att genomföra sin planering. Har kreativa lösningar. Genomför och slutför sin idé självständigt. Utvärderar arbetsinsats och reslutat kontinuerligt i processen.
KOMMUNICERA
Med egna och andras bilder för att nå ut med sitt budskap. (*informera, påverka, underhålla, ge estetisk upplevelse)
Använder, med handledning, egna och andras bilder för att kommunicera ett enklare budskap, ibland i kombination med andra uttrycksformer till exempel text, musik och drama.
Kommunicerar sitt budskap genom att använda egna och andras bilder. Gör ett medvetet val utifrån syfte*. Har ett enkelt bildspråk.
Använder medvetet bilder i kombination med andra uttrycksformer för att kommunicera idéer och tankar i bestämda syften*.
Arbetar aktivt och medvetet med egna och andras bilder av olika slag. Använder dem på ett mångsidigt och självständigt sätt för att kommunicera idéer och tankar i bestämda syften*. Har ett rikt och tydligt bildspråk.
ANALYSERA
Se, beskriva och reflektera
Beskriver vad man ser (innehåll)
Associerar kring det man ser (tanke/reflektion).
Har en personlig tolkning av bildens budskap. Motiverar sin tolkning.
Resonerar kring bildens budskap sett ur olika synvinklar (t.ex. sändarens/mottagarens) och i ett större sammanhang. Motiverar sina tankar.
Beskriver bilden konkret och resonera kring dess konkreta innehåll. Gör enklare värdering men utan motivering.
Beskriver bilden och gör nya upptäckter vid reflektion kring innehållet, oavsett realism. Visar på egna tankar och åsikter. Gör enklare motivering.
Beskriver och resonerar kring bilden och sätter den i ett större sammanhang. Gör jämförelser ur olika aspekter. Framför och motiverar egna tankar och åsikter.
Har ett personligt förhållningssätt till konst. Gör en beskrivning av bilden ur olika synvinklar (t.ex. i tid och rum). Sätter bilden i ett större sammanhang (socialt, samhälle, tradition). Jämför verk, färg- och formaspekter, i viss mån stilar. Värderar självständigt och resonera kring sin ståndpunkt.
VISA TILLTRO TILL SIN FÖRMÅGA
Självständighet och tilltro till sin förmåga,
Kan arbeta utifrån tydliga instruktioner. Behöver stöd i hela processen för att kunna planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde. Behöver instruktioner för att planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete. Provar egna idéer och har vissa strategier. Visar vilja och tar enstaka egna initiativ i processen.
Arbetar självständigt med sin uppgift. Tar ansvar för och gör egen planering, samt genomför den. Provar egna idéer och visar strategier, samt är medveten om egna styrkor och svagheter. Tar egna initiativ för att komma vidare i processen.
Tar ansvar och arbetar självständigt genom hela processen. Har strategier, är systematisk, planerar själv och känner till olika inlärningsmetoder och kan anpassa lärandet till situationen. Utvecklar sitt arbete genom att reflektera kring valmöjligheter och jämför eller provar olika metoder.
samt en drivande roll i skapande processer som förutsätter samarbete.
Eleven arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen.
Eleven deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Eleven deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Eleven är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: