Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fortsatt skrivutveckling år 5

Skapad 2016-01-10 16:53 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Denna termin kommer vi bl.a. att skriva olika typer av text, anpassa våra texter till mottagaren, använda vanliga skrivregler, göra sammanfattningar av och ställa frågor till texter vi läst både muntligt och skriftligt, arbeta med att ge kamratbedömning och bearbeta text utifrån given respons. Vi kommer även att arbeta med språklära.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Denna termin kommer vi bl.a. att skriva olika typer av text, anpassa våra texter till mottagaren, använda vanliga skrivregler, göra sammanfattningar av och ställa frågor till texter vi läst både muntligt och skriftligt, arbeta med att ge kamratbedömning och bearbeta text utifrån given respons.

Vi kommer även att arbeta med språklära.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 
-skriva tydligt så att den som läser förstår
-skriva olika typer av text 
-göra sammanfattningar av och ställa frågor till böcker du läst både skriftligt och muntligt
-använda vanliga skrivregler                                                                                           -bearbeta dina texter utifrån given feedback 
-ge återkoppling på kamraternas skrivuppgifter
-argumentera för dina åsikter
-söka information från olika källor och värdera dessa
-anpassa språket till olika sammanhang

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:


- tydligt formulera dig i skrift 
- skriva olika typer av text t.ex. berättande text, argumenterande text och faktatext
- samtala kring olika ämnen och framföra egna åsikter muntligt och skriftligt
- söka och värdera information från olika källor
- bearbeta dina texter utifrån given respons
-tillämpa vanliga skrivregler när du skriver

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • Sv  A 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  A 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:

- skriva texter av olika slag t.ex. berättelser, insändare och faktatexter
- muntliga och skriftliga övningar i att ex. kunna reflektera, argumentera, beskriva och  sammanfatta                                                                                                                   - kamratbedömning samt att kunna bearbeta sina texter utifrån respons
- språklära t.ex. skrivregler, stavning och ordklasser
- källkritik, att söka och värdera information från olika källor

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Uppgifter

 • Mitt jullov

 • Mina stödord till text om Europa

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: