Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och samband

Skapad 2016-01-11 09:22 i Östratornskolan F-6 Papperskorgen
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Syfte

 • Utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem.
 • Reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.
 • Tolka vardagliga och matematiska situationer.
 • Beskriva och formulera dessa situationer med hjälp av matematikens uttrycksformer.
 • Utveckla förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.
 • Kunna grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Centralt innehåll

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Du ska kunna

 • Tolka och förenkla uttryck med bokstäver
 • Lösa enkla ekvationer, t.ex. 6X = 54, 2X + 5 = 25
 • Upptäcka och använda mönster och samband
 • Skriva och jämföra tal i decimala och binära talsystem
 • Använda strategier vid problemlösning

Arbetssätt

 • Diskussioner i helklass
 • Gruppresonemang
 • Praktiska övningar
 • Enskild räkning
 • Genomgångar
 • Läxor

Bedömning

 • Diskussioner
 • Läxor
 • Prov

Matriser

Ma
Kopia av åk 6 kap 3 Algebra och samband

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsanvändning
I vilken grad eleven visar kunskap om och kan använda sig av matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem och beskriva dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan föra enkla resonemang om hur begreppen relaterar till varandra.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem och beskriva dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan föra utvecklade resonemang om hur begreppen relaterar till varandra.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem och beskriva dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan föra välutvecklade resonemang om hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
I vilken grad eleven känner till och väljer olika matematiska metoder.
Du kan använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra och samband med tillfredsställande resultat.
Du kan använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur väl eleven löser problem genom att välja och använda olika strategier.
Du beskriver hur problem ska lösas på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt och väljer då metoder med viss anpassning till problemet. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet samt kan bidra till att ge något förslag på alternativ lösningsmetod.
Du beskriver hur problem ska lösas på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan lösa enkla problem på ett i relativt väl fungerande sätt och väljer då metoder med förhållandevis god anpassning till problemet. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet samt kan ge något förslag på alternativ lösningsmetod.
Du beskriver hur problem ska lösas på ett väl fungerande sätt. Du kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt och väljer då metoder med god anpassning till problemet. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet samt kan ge förslag på alternativa lösningsmetoder.
Kommunikation
Kvalitén på elevens redovisningar och beskrivningar. I vilken grad eleven använder de matematiska språket i tal och skriftliga redovisningar.
Dina redovisningar går i huvudsak att följa och du använder matematiska uttrycksformer (ex. bilder, symboler, tabeller, grafer) med viss anpassning till sammanhanget.
Dina redovisningar är tydliga och ändamålsenliga och du använder matematiska uttrycksformer (ex. bilder, symboler, tabeller, grafer) med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Dina redovisningar är ändamålsenliga och effektiva och du använder matematiska uttrycksformer (ex. bilder, symboler, tabeller, grafer) med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang
Kvalitén på elevens förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för du till viss del resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för du resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: