Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2016-01-11 09:59 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Moment om demokrati, ideologier, Sveriges styre samt internationellutblick om MR.
Grundskola 8 Samhällskunskap
Välkomna till vårens moment i samhällskunskap. Detta kommer ta upp demokrati, ideologier och politik.

Innehåll

Innehåll

Ni kommer under momentet att gå igenom Politik, Ideologier och hur Sverige styrs. Vi lyfter även blicken och ser på hur andra länder i världen styrs.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Bedömning

Bedömning

I bedömningens olika kriterier ligger vissa centrala bitar;

-Kunskaper om samhällsstrukturer, alltså hur Sverige styrs och fungerar

-Demokrati, vad det är och vad det innebär för den enskilda människan.

-Mänskliga Rättigheter

-Samhällsfrågor, alltså politiska frågor som man kan tycka olika om.

Momentet examineras med följande delar.

1. Skrifligt prov om ideologier och det svenska politiska systemet.

2. Eget arbete om mänskliga rättigheter i världen.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  A 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
 • Sh  A 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  A 9
  Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
 • Sh  A 9
  Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
 • Sh  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Planering

Momentet pågår under 9 veckor, från vecka 2 till och med vecka 11, med uppehåll för sportlov under vecka 7.

Momentet har följande planering:

 1. Introduktion om vad demokrati är.
 2. Genomgång av politiska ideologier, följt av en gruppövning.
 3. Genomgång av det svenska politiska systemet, inklusive EU-samarbetet.
 4. Skriftligt prov om ideologier och det svenska politiska systemet
 5. Genomgång och förhör om de Svenska nationella minoriteterna.
 6. Genomgång av mänskliga rättigheter, FN och skillnader i politiska system i världen.
 7. Eget arbete om kränkningar av mänskliga rättigheter i världen.

Uppgifter

 • Rasistiska organisationer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: