Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik/Slöjd - utveckling av prototyp med fokus på hållbar utveckling

Skapad 2016-01-11 11:15 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Med fokus på hållbar utveckling kommer eleverna att i ämnesövergripande projekt mellan slöjd och teknik utveckla en produkt. Arbete enligt designprocessen.
Grundskola 6
Du kommer att jobba enligt en arbetsmetod som kallas för designprocessen. Du kommer att tillsammans med en kompis att använda dig av dina kunskaper kring hållbar utveckling när ni utvecklar er prototyp. Den produkt du och din kompis ska utveckla är någon form av skydd......

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Under detta arbetsområde kommer du att öva och arbeta med följande förmågor

Teknik

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

 

 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 

 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

 

Slöjd

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

 • Analysera och värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

din kunskapsutveckling kommer att bedömas enligt matrisen i teknik och slöjd

 

 

 Undervisning - detta innehåll kommer vi att arbeta med:

Teknik

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer.
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysisk modell.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska
  lösningar.

 

Slöjd

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Teknik och Slöjd

Du kommer att jobba i grupp med att ta fram en prototyp av din produkt.

 • Delaktighet i designprocessen 
 • Delaktighet i konstruktionsarbetet
 • Teknikrapport / Slöjddokumentation
 • Redovisning av er produkt i form av en utställning

Utvärdering

När projektet är avslutat kommer du att få skriva en kommentar om din egen arbetsinsats och även ge dig själv ett tips inför framtiden utifrån kunskapskraven. Därefter gör lärarna en slutlig bedömning i matrisen och ger dig återkoppling på det du har skrivit.

Uppgifter

 • Design och produktutveckling (Teknik)

Matriser

Kunskapskrav teknik

E
C
A
,
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Kunskapskrav Slöjd

E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: