Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges demokratisering-Hur blev Sverige en rik demokrati?

Skapad 2016-01-12 09:21 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Vi kommer att arbeta med Sveriges historia under slutet på 1800-talet och 1900-talet med fokus på följande utvecklingslinjer: maktförhållanden, förändring från bondesamhälle till industrisamhälle, från fattigdom till välfärd och migration. Vi tränar de flesta förmågor i historieämnets kunskapskrav.
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med Sveriges historia under slutet på 1800-talet och 1900-talet med fokus på följande utvecklingslinjer: maktförhållanden, förändring från bondesamhälle till industrisamhälle, från fattigdom till välfärd och migration. Vi tränar de flesta förmågor i historieämnets kunskapskrav.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen utgår ifrån fokus där man kan se en utveckling under svenskt 1800-tal:
-Maktförhållanden-demokratiseringen 
-Från bondesamhälle till industrisamhälle
-Från fattigdom till välfärd
-Migration

Du har möjlighet att få kunskaper om de olika fokusområdena men också träna förmågorna att resonera, att förstå kopplingen orsak-händelse-konsekvens-framtid, att granska historiska källor, att använda begrepp och förstå att vi formas av den tid vi lever i.

Faktabakgrund får du genom lärobok i historia sid. 7-41

Gruppdiskussioner och redovisningar

Lärarledda genomgångar

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa vad du lärt dig

Du visar din kunskap om arbetsområdet i en slutuppgift där du kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser till Sveriges utveckling och position idag utifrån ett historiskt perspektiv. Tidsram

Vi arbetar med detta vecka 38-39

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du minst nå följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • Hi  E 9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi  E 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Uppgifter

 • Sverige efter 1900

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: