Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 9E -planering för tema WWII v.4-11 vt 2017

Skapad 2016-01-12 14:15 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Vi arbetar med läromedlet Wings 8 red: Text Book (TB), Work Book (WB) samt tillhörande övningsmaterial.
Grundskola 9 Engelska
Planering i engelska för 9E för v. 4-11 vt 2017

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning/Planering

Innehåll och arbetsmaterial

Vi arbetar under vecka 4-11 med tema Andra världskriget, World War II. Eleverna har fått ett häfte med texter, glosor och övningar och med planeringen för temat. Utöver detta används läroboken Wings 9 och/eller Gleerups Happy 8 och 9 för arbetet med grammatik. 

 

Under arbetet med temat World War II arbetar vi med att utöka elevernas förråd av användbara ord och fraser genom läsning av olika typer av texter inom temat krig. Muntlig och skriftlig förmåga stärks genom diskussioner och skrivuppgifter. Vi arbetar också med grammatik enligt följande: 

 

Grammatik som ingår i temat World War II

Oregelbundna verb: know-sing (enligt verblista Gleerups Happy 9)

Adjektiv/adverb (Wings BB p.89 + Gleerups Happy 9)

Ordföljd (Wings BB p.103 + Gleerups Happy 8)

Påhängsfrågor (Wings AB p. 207-208 + Gleerups Happy 9)

Genitivkonstruktioner (Wings AB no 75 + AB p. 190 + Gleerups Happy 8)

Enkel och pågående form i presens/imperfekt (Wings AB no 69 & 78 +p. 204 + Gleerups Happy 8)

Verb + ing-form (Wings AB no 89 + AB p. 206)

Possessiva pronomen (förenade) (Wings AB no 101, AB p. 212 + Gleerups Happy 8)

Passiv form (Wings BB p. 29 + AB p. 205 + Gleerups Happy 9)             

 

PROV för 9A-9E i vecka 11

Prov för 9A måndag den 13/3

Prov för 9B tisdag den 14/3

Prov för 9C måndag den 13/3

Prov för 9D torsdag den 16/3

Prov för 9E tisdag den 14/3

 

OBS!

Läsförståelseprov och hörförståelseprov i v. 10 (ej påläsbart)

Uppsatsprov v. 13

Muntligt prov v. 16-17

 

Läxor

Läxa till vecka 5:

“The Battle of Britain” + 15 words (häfte/BB p. 139) + oregelbunda verb know-leave (enl. verblista i Happy 9)

 

Läxa till vecka 6:

“The Battle of the Atlantic” + 15 words (häfte/BB p. 140-141) + oregelbunda verb lend-make (enl. verblista i Happy 9)

 

Läxa till vecka 7:

“Resistance” + 15 words (häfte) + oregelbunda verb mean-read (enl. verblista i Happy 9) 

 

Läxa till vecka 8:

“Love thy Neighbour” + 15 words (häfte) + oregelbunda verb ride-sell (enl. verblista i Happy 9)

 

Läxa till vecka 10:

Oregelbunda verb send-sing (enl. verblista i Happy 9)

 

Planering – To do

Texts: (Reading and words)

v. 4 “The battle of Britain”            Wings BB p 95 /häftet

v. 5 “The battle of the Atlantic”    Wings BB p 100 – 102/häftet

v. 6 “Resistance”                     - i häftet

v. 7 “Love thy neighbour”       - i häftet

v. 8 “ A Christmas story”        - i häftet

v. 10 Läsa på till provet samt läs- och hörförståelseprov (oförberett)

          

Övningar (v. 6-8)

I häftet:

exerc. 1, 2, 3                            

exerc. 4, 5                

exerc. 7, 8                                

exerc. 9, 10, 11        

“Expressions of time”                

exerc. 13 a +b, 14, 15              

exerc. 16, 17, 18

 

Grammatikövningar

Se ovan under rubriken Grammatik som ingår i temat WWII

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Provresultat engelska

F
E
D
C
B
A
Lyssna och förstå
Du har inte uppmått kunskapsmålen för detta moment
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet men också uppfattar detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Läsa och förstå
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet men också uppfattar detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Ord och fraser
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment.
Du visar att du, till övervägande del kan de ord och fraser, som vi arbetat med.
Du visar att du väl behärskar de ord och fraser som vi har arbetat med.
Du visar att du mycket väl behärskar de ord och fraser som vi har arbetat med.
Grammatik
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment.
Du visar att du, på en godtagbar nivå, förstår och kan tillämpa den grammatik som vi arbetat med
Du visar att du, på en tillfredsställande nivå, förstår och kan tillämpa den grammatik som vi arbetat med.
Du visar att du, på en mycket god nivå, förstår och kan tillämpa den grammatik som vi arbetat med
Formulera sig i skrift
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment
Du formulerad dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala och samtala
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: