Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten åk 4

Skapad 2016-01-12 15:22 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Vi ska jobba med de fyra räknesätten. Målet är eleverna ska få en god förståelse och se sambanden mellan de olika räknesätten och därigenom utveckla hållbara strategier.
Grundskola 4 Matematik
Vårt första arbetsområde handlar om positionssystemet och de fyra räknesätten.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkretiserade mål

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
 • Veta hur vårt talsystem är uppbyggt med olika talsorter (ental, tiotal osv)
 • Kunna ordna tal efter storlek
 • Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
 • Kunna avgöra om ett tal är jämt eller udda
 • Använda sig sig av hållbara strategier vid beräkningar.
 • Kunna påvisa enkla samband vid beräkningar.
 • Vara säker på multiplikationstabellerna.

Bedömning


Både du och jag kommer att klicka i matrisen för baskunskaper, efter att du har gjort en liten diagnos.
Den nedre matrisen, med kunskapkrav, klickar bara jag i. /Hanna

Matriser

Ma
Baskunskaper

Kan läsa tal inom talområdet 0 - 10 000
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Vet vad en siffra är värd som ental, tiotal, hundratal och tusental.
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan ordna tal efter storlek.
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan läsa av tal på en tallinje
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan sätta ut tal på en tallinje.
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Hundratalsövergång addition och subtraktion.
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Förståelse för samband mellan position och värde
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kunna subtraktion med tvåsiffriga tal
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Upptäcka och följa mönster i en enkel talföljd.
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker

Ma
Kunskapskrav matematik

Dessa förmågor har du visat under det här arbetsområdet

E
C
A
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: