Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation, sv/sh Årets nyhet 2015 - VT-16

Skapad 2016-01-12 19:18 i Gammal Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
Du ska välja en nyhet från 2015. Händelsen måste på något sätt ha uppmärksammats i media. Ta hjälp av Lilla Aktuellts årskrönika och tankekartan som vi gjort tillsammans. Det finns en skrivmall som stöd och goda elevexempel att inspireras av.

Vi kommer att diskutera bildernas betydelse för en nyhet. Du kommer att lära dig att göra bildberättelser med inspelat tal och att göra en disposition. Du kommer att få tips på hur du ska öva inför en muntlig redogörelse.

Du kommer dessutom att få öva på att göra en text tydlig med ord och fraser samt att utveckla ditt resonemang med hjälp av t.ex. bindeord.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Följande punkter är centrala i vårt arbete:

- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

- Känna till aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

- Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

- Att förbereda och genomföra en muntlig presentation, där språk, innehåll och disposition är anpassat till syfte och mottagare.

- Att använda digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

- Informationssökning och källkritik

 

Så här kommer vi att arbeta

Du ska välja en nyhet från 2015. Uppgiften är att beskriva händelsen utifrån bilder som du själv valt och motivera varför du har valt just den händelsen. Du ska förklara hur den har påverkat dig och andra i världen.

Det finns skrivmall att använda som stöd i ditt arbete.  Uppgiften ska redovisas i ett digitalt bildspel där du talar in din redovisning till ditt bildspel.  Ditt bildspel gör du i Youtube.

I denna uppgift är det viktigt att du förbereder dig noggrant. Du ska hitta pålitliga källor, samla fakta på ett överskådligt sätt och gör en disposition/plan för ditt tal. Välj bilder som är tydliga och underlättar förståelsen av din beskrivning och ditt resonemang.

Skriv stödord eller hela meningar och öva flera gånger innan du spelar in. Planera ditt tal så att bilderna passar perfekt och skapar rätt tempo, känsla och förståelse. Tänk på att spara dina källadresser så att du kan ange dem i slutet av ditt bildspel. Fundera över om källorna går att lita på.

Matriser

Sv Sh
Årets nyhet 2015

F
E
C
A
Digitala redskap vid muntlig redovisning
Du har inte slutfört uppgiften, eller har med stort stöd lyckats göra en bildberättelse men behöver öva mer på att hantera digitala verktyg på egen hand.
Du har använt digitala verktyg för att skapa en bildberättelse med inspelat tal.
Muntlig redovisning
planering och förberedelse
Till nästa gång behöver du planera din redogörelse så att strukturen blir tydlig.
Din redogörelse är enkel och det går att följa med i innehållet, bl.a. med hjälp av pauser.
Din redogörelse har en tydlig struktur och det är lätt att följa med i innehållet. Du använder ord, och fraser för att markera t.ex. inledning och avslutning eller byte av stycke.
Du har gett din redogörelse en god disposition (plan), vilket märks i textens tydliga struktur och lättfunna röda tråd. Du använder ord och fraser för att leda lyssnaren genom texten på ett effektivt sätt.
Muntlig redovisning
genomförande
Inför en redovisning ska du öva så att du känner dig säker på ditt innehåll.
Du talar så att det går att förstå med enkelt språk och ganska tydligt tal.
Du talar med viss säkerhet och betonar viktiga ord och använder pauser så att textens struktur blir tydlig.
Du talar med gott tempo och använder pauser och betoning på ett effektfullt sätt.
Förtydliga textens budskap
Nästa gång behöver du (mer självständigt) välja bilder med mer omsorg, så att de gör texten lättare för mottagaren att förstå. Det är svårt att se sambandet mellan bild och tal.
Du har valt ut minst fem bilder som underlättar förståelsen i ditt tal och har planerat ditt tal utifrån dessa bilder.
Du har valt ut minst fem bilder som underlättar förståelsen i ditt tal samt förhöjer budskapet i din analys. Du har planerat ditt tal utifrån dessa bilder så att det är lätt att följa med i talet.
Dina bilder är välvalda och skapar effektivt ett sammanhang. De tillför redovisningen högre kvaliteter utöver själva talet och levandegör innehållet.
Nyhetssammanfattning
Du lyckas inte på egen hand sammanfatta din nyhet så att innehållet blir förståeligt för mottagaren.
Du berättar på ett tydligt och enkelt sätt om händelsen så att du visar att du har förstått den.
Du berättar på ett klart och tydligt sätt genom att ta upp flera olika saker och perspektiv om händelsen så att du visar att du har förstått den.
Du berättar på ett klart och tydligt sätt genom att ta upp flera olika saker och perspektiv om händelsen så att du visar att du har förstått den. Du sätter in händelsen i ett sammanhang och förklarar, t.ex. politiskt, historiskt eller religiöst. Du urskiljer faktorer som kan förklara den enskilda händelsen.
Nyhetsvärdering
Du är inte tillräckligt tydlig i dina förklaringar och motiveringar, vilket gör att ditt resonemang är svårt att förstå.
Du motiverar på ett enkelt sätt varför du valt den och förklarar hur den har påverkat dig och andra, t ex människor i Trelleborg, i Sverige och i övriga världen.
Du motiverar varför du valt den och har med motargument till varför du kunde valt en annan. Du förklarar tydligt hur den har påverkat dig och andra i världen, t ex människor i Trelleborg, i Sverige och i övriga världen.
Du motiverar varför du valt den och har med motargument till varför du kunde valt en annan. Du förklarar tydligt hur den har påverkat dig och andra i världen, t ex människor i Trelleborg, i Sverige och i övriga världen. Du redogör för hur du tror att denna händelse kommer att påverka framtiden.
Informationssökning
Du har inte med några källor och/eller funderar inte över om källan går att lita på.
Du berättar var du hittat fakta (källa) och resonerar även kring varför man kan lita på källan.
Du använder olika källor, som du berättar om, och du för fördjupande resonemang ur mer än en synvinkel kring varför man kan lita på källan.
Du använder olika sorters källor, som du berättar om, och du för fördjupande resonemang ur mer än en synvinkel kring varför man kan lita på källan. Du gör även en kort jämförelse mellan källorna ur ett källkritiskt perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: