Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling VT16

Skapad 2016-01-13 08:35 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Religionskunskap Geografi
"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". (Brundtlandkommissionen 1987)

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Vi ska under detta arbetsområde jobba med hållbar utveckling. Målet är att ni elever ska förstå vad en hållbar utveckling innebär. Hur det kan uppnås och varför det är viktigt. Målet är också att ni ska få en handlingsberedskap och kan handla utifrån etiska övervägande kopplat till hållbar utveckling.

Undervisning/arbetssätt

Arbetet med hållbar utveckling kommer ske enskilt. Inledningsvis kommer vi att samtala på ett övergripande plan kring begreppet hållbar utveckling och vad som görs och kan göras på global, nationell och individnivå för att nå detta. Vi kommer att utgå från de samtal och diskussioner som fördes på Ihre natur- och kulturskola. Arbetsuppgiften kommer sedan att gå ut på att ni ska beskriva på vilket sätt ni kan bidra till en mer hållbar utveckling i världen.

Bedömning

Bedömningen av era kunskaper och förmågor kommer att ske fortlöpande under arbetets gång samt efter att arbetet är avslutat. Det som kommer att bedömas är följande:

 • Ämneskunskaper
 • Förmågan att resonera kring vad hållbar utveckling är och ger förslag på hur det uppnås utifrån perspektiven ekologiskt, ekonomiskt och socialt och vilka konsekvenserna annars blir.
 • Förmågan att argumentera för sitt eget ställningstagande i hållbarhetsfrågor utifrån etiska och moraliska överväganden.
 • Förmågan att använda ämnesrelevanta begrepp.
 • Förmågan att söka information och att förhålla sig källkritiskt till denna.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Re Sh Ge
Hållbar utveckling VT16

Ämnesövergripande bedömning (geografi, samhällskunskap, religion)
På väg mot målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Har ämneskunskaper som är
ofullständiga
grundläggande
goda
mycket goda
För resonemang som är
resonemang saknas eller är inte underbyggda
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
För argumentation som är
argumentation saknas
till viss del underbyggd
relativt väl underbyggd
väl underbyggd
Ger förslag och visar på åtgärder som är
förslag och åtgärder är inte underbyggda
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda samt visar på fördelar och begränsningar med dem
välutvecklade och väl underbyggda samt visar på fördelar och begränsningar med dem
Söker information och använder olika källor
på ett icke fungerande sätt
på ett i huvudsak fungerande sätt
på ett relativt väl fungerande sätt
på ett väl fungerande sätt
Använder ämnesrelevanta begrepp
inte alls eller i fel sammanhang
på ett i huvudsak fungerande sätt
på ett relativt väl fungerande sätt
på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: