Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens värld - Grekland och Rom

Skapad 2016-01-13 09:12 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbete om det antika Grekland och Rom
Grundskola 7 – 9 Historia
En stor del av vår kultur är påverkad och inspirerad av händelser som inträffade för mer än 2000 år sedan. Vårt sätt att styra ett land är inspirerat av den demokrati som först uppstod i Grekland. Hur kan det komma sig att antiken lever kvar i vår värld och vårt medvetande så långt efteråt?

I det här arbetsområdet dyker vi ner i den antika världen.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • Förstå hur demokratin uppstod i Grekland och utvecklades i Rom.
 • Känna till skillnader i flickor och pojkars levnadsvillkor och uppfostran under antiken.
 • Utveckla din förmåga att beskriva, förklara och resonera kring historiska händelser. 
 • Utveckla din förmåga att se samband mellan olika epoker, exempelvis antiken och nutid.
 • Utveckla din förmåga att se samband inom en och samma epok, exempelvis genom att göra jämförelser mellan Aten och Sparta.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Arbetssätt och redovisning

Arbetsområdet kommer att bestå av lärarledda genomgångar, läsning i historieböckerna med tillhörande instuderingsfrågor ni ska besvara, arbete om antiken i grupper, diskussioner kring antiken samt en avslutande enskild inlämningsuppgift som kräver längre resonerande svar. Du kommer att få ut en skriftlig instruktion till denna uppgift (som även kommer att ligga på it's L).

Arbetsområdet omfattar:

 • Demokratin under antiken med kopplingar till nutid.
 • Hur antikens kultur hänger samman med och påverkat nutiden
 • Flickor och pojkars levnadsförhållande och förutsättningar under antiken.

Tänk på att varje lektionstillfälle är en möjlighet för dig att göra ditt bästa och visa dina kunskaper.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att beskriva och resonera kring antika företeelser, hur du gör kopplingar till andra epoker, samt din förmåga att använda begrepp som vi lär oss.

HUR? Du kommer att få besvara två längre resoneringsfrågor där du skall visa dina kunskaper om demokrati och människosyn i Antikens Grekland och Rom i jämförelse med idag. Du skall visa faktakunskaper som du för resonemang kring och även visa förmåga att se samband mellan hur dessa epoker påverkat och hänger samman med nutiden. Din text lämnas in på It´s Learning i en inlämningsmapp. 

Se bedömningsmatris nedan.

Matriser

Hi
Antikens värld

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper och resonemang
Förmågan att föra beskriva och redogöra för fakta, föra resonemang om orsaker (varför saker sker) och konsekvenser (vad händelser leder till)
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Du har har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Utvecklingslinjer och samband
Förmågan att beskriva hur olika epoker har påverkats av varandra och hur dessa har påverkat nutiden.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Begrepp
Förmågan att förstå och använda historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: