Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Vasatiden

Skapad 2016-01-14 08:28 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Arbetsområdet sträcker sig över tiden från Stockholms blodbad till Karl IX:s död, dvs 1520-1611.
Grundskola 4 – 6 Historia

Efter Stockholms blodbad fick adelsmannen Gustav Eriksson Vasa med sig svenskarna i uppror mot danska kungen Kristian II. 1523 kröntes Gustav till kung över ett fritt Sverige och en ny tidsepok inleddes. Under Gustavs regeringstid genomfördes flera stora förändringar som påverkade samhället. Det och mycket annat annat ska du få lära dig om i det här arbetsområdet.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Ur centrala innehållet:


Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • När tidsperioden Vasatiden inträffar och varifrån den har fått sitt namn.
 • I vilken ordning kungarna regerade
 • Stockholms blodbad – orsaker till och konsekvenser av händelsen
 • Förändringar som Gustav Vasa genomförde under sin tid som kung, samt orsaker till och konsekvenser av dessa.
 • Vasasönerna
 • Reformationen – orsaker till den och vad den fick för konsekvenser
 • Likheter och skillnader i hur historiska personer och händelser framställs
 • Skillnaden mellan tolkning och historisk källa
 • Spår av historian (från Vasatiden) idag
 • Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

Arbetssätt och undervisning

Vi utgår från läromedlet Puls historia. Vi läser texterna gemensamt, diskuterar innehållet och arbetar med instuderingsfrågor. Utifrån bilder diskuterar vi hur historiska händelser och personer kan framställas på olika sätt och vad syftet kan vara med detta.

Det blir också genomgångar där jag berättar och vi gemensamt antecknar viktig fakta om tidsepoken. Vi ser på filmer om Vasatiden och samtalar om det vi har sett. Vi jobbar även med historiska källor och tolkningar, samt diskuterar trovärdigheten i dessa. I diskussioner arbetar vi enligt EPA-modellen, dvs var och en funderar först enskilt. Sedan delger man sina tankar i par och slutligen i helklass. 

Visa vad du lärt dig

Prov efter avslutat arbetsområde.

Tidsram

Arbetet pågår under ca 3-4 veckor

Bedömning

 

se bedömningsmatris.

Matriser

Hi
Matris utifrån kunskapskraven i historia åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: