Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering Teamplan Jord 2017

Skapad 2016-01-15 10:28 i Ugglumsledens förskola Partille
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Denna utvärdering och analys bygger på teamplanen.

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Syfte med teamplanen

Teamplanen kan ses som ett verktyg för utveckling av verksamheten.

 • Den är ett stöd för analys- att stanna upp i arbetet
 • reflektera över vad som sker 
 • vad som behöver utvecklas i relation till uppsatta mål.

 

Teamplanen utformas utifrån KASAM-känsla av

 • sammanhang
 • hanterbarhet
 • begriplighet 
 • meningsfullhet.  

 

 Använd navet i årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete som stöd så att planen "svarar på frågorna

"Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? 

Planen bör vara så vardagsnära som möjligt och på ett tydligt sätt verka för utveckling och lärande hos barnen.

Teamplanen ligger till grund för arbetslagets regelbundna planering och reflektion.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2015-2016

I år har Oxleds förskolor valt två fokusområden

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
 • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

Till stöd har vi 

 • Litteratur "Mediapedagogik på barnens villkor" 
 • Litteratur " Vad berättas om mig"

Unikum - pedagogisk dokumentation . Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar med Pedagogisk dokumentation och Systematiskt kvalitetsarbete och använder Unikum som verktyg i detta arbete.

Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Vi utgår från förskolans likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. 

 

Fokusområde Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

 • Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?

 

Vår barngrupp är väldigt intresserad av att skapa med olika material i estetiska processer, skapa världar och utforska sina matematiska begrepp  i konstruktion, göra aktiviteter/lekar  där man är många. De delar upp roller och ansvarsområden vi får vara med och lyssna, vägleda samt ge barnen verktyg till att tillsammans lösa/förhandla/omvärdera saker som händer i leken. I det arbetet är det viktigt att ta sig tid till för att kunna beskriva och tillsammans med barnen reflektera om hur det känns om någon alltid får bestämma kontra aldrig få sin röst hörd. Vi är hela tiden närvarande utan att ta plats eller störa leken/aktiviteten för att kunna vägleda/hjälpa/ge exempel på hur samspelet påverkar det de gör, kamraten eller gruppen.  Det är ett ständigt pågående arbete som vi anser är viktigt inför livet utanför förskolans värld.

 

 

 • Hur använder vi oss av ipads och andra digitala hjälpmedel?                                                                                                             Ipads har barnen fri tillgång till, apparna är noggrant utvalda och ska generera till "möten" där flera barn möts och samverkar kring en app.  De använder också ipadsen till att filma och dokumentera.

Vi arbetar aktivt kring att avdramatisera ipadsen i förskolan. Ipaden är ett verktyg i vårt dagliga arbete precis som pennor eller pussel.

Vi använder ipadsen för att dokumentera barnens utveckling och vad som händer på förskolan på Unikum.

Barnen har ett stort intresse för appen Minecraft. De lär varandra om saker i spelet, samtalar. Minecraft om det tar även plats  i den dagliga verksamheten som t.ex att måla av figurerna, pärla figurerna, konstruktionsbygge m.m. Vi ser att det är ett gränsöverskridande möte kring Minecraft i barngruppen.

Vi använder google som inspirationskälla med barnen dagligen. Vi märker att barnen är bekanta med nätets användningsområde och att de kommer och ber oss söka upp olika frågeställningar som de funderar kring. "Visst är lava varmt?", "Är lava som sten när det blir kallt?" etc, om man är lyhörd ser vi att dessa frågor föds i en lek, lever vidare ute i naturen och skapar utrymme för fanatasi och kunskapstörst.

 

 • Vilka alternativ finns? Hur kan vi göra istället

Vi tror på att använda digitala verktyg i verksamheten. Det är ett slående inslag i dagens samhälle och vi reflekterar inte över att det ska vara annorlunda.

 

Utgå från kommunens utvecklingsområde FRAMÅTANDA; (Nytänkande, innovation och nytta är viktiga delar i vår vardag)

 • Vad saknar vi kunskap om och hur ska vi ta reda på mer?

Vi behöver tid till att utveckla unikum och använda det.

Vi känner att vi saknar ""wow-känslan" som uppstår på inspirerande workshops eller föreläsningar- vi behöver bli inspirerade och få till oss ny kunskap.

Vi skulle vilja utveckla användandet av unikum tillsammans med barnen, göra de mer medvetna om att de kan påverka innehållet i bloggen och i sina lärloggar. 

 

 

Fokusområde Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn? Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

 •  Hur arbetar vi idag med fokusområdet?

Vi arbetar aktivt med barnens enskilda behov att se och mötas där just det barnet befinner sig, samtidigt som barnet är en del i en grupp och andra barns behov. Vårt förhållningssätt är att lyssna in och vara lyhörda och närvarande vuxna, att säga ja istället för nej, att inte komma med färdiga lösningar utan utmana till reflektion och eftertanke. Vi arbetar gräns- och åldersöverskridande, tycker att det är viktigt att belysa och nämna olikheter i etnecitet och normer.

Vi har utformat ett arbetssätt med väldigt tydliga ramar, ganska fyrkantig och solid ytterram med mycket frihet och medbestämmande inom den. Hur mycket medbestämmande ett barn eller en grupp kan ha är individuellt och kräver tillit, respekt och inlyssnande av rättigheter och skyldigheter. Vi vill att våra barn kan se och känna sig som kompetenta individer, med en stark känsla att de varje dag möter vuxna som tror på deras förmåga och inneboende kompetenser.

På jord har vi ständigt levande diskussioner om hur vi ska utforma miljöer eller verksamhetens innehåll. Vi startar upp projekt utefter barnens intressen och ser om det projektet inspirerar till en gemensam process att mötas kring och då se att vi får in värdegrund, demokrati och likabehandling genom att möta och belysa att alla är lika viktiga. Alla kan utifrån sin egna förmåga. Vi utformar vår verksamhet, vårt sätt att vara som pedagoger på ett sätt så att vi möjliggör att varje barn får "lyckas", känna sig kapabla och kompetenta. Vi reflekterar och tänker att det är vi som måste anpassa och utforma verksamheten så att alla barn får den plats de behöver. 

 • Varför arbetar vi som vi gör?

Vi vill skapa socialt kompetenta människor med ett självförtroende och självkänsla som går hand i hand. Känna sig unika med ett eget värde. Vi vill så frön i varje barn om människors lika värde och att se olikheter som berikande. Vi är alla del av en självcentrerad tid där "jaget" får ta mycket plats, vi anser det vara vår största utmaning att ge barnen på vår avdelning verktyg och förståelse för att kunna komma ut i livet och sin fortsatta vandring i kunskapens stig som nyfikna, ödmjuka och toleranta individer.

 • Vad saknar vi kunskap om och hur ska vi ta reda på mer?

Vi saknar möjligheten att möta mer kultur-teater, museum m.m, utforska samhället. Vi  saknar också möjligheten att skapa möten med det mångkulturella i dagens samhälle.

 

 

 

Utgå från kommunens utvecklingsområde 

PROFESSIONALITET

- Vad innebär det att bemöta våra "kunder" på ett professionellt sätt?

Skapa en öppen arena där de möts med respekt och lyhördhet. Lyssna in vad de vill och vara tillmötesgående. Bjuda in till många "möten", ha en transparens in i vår verksamhet.Vi vill verka för ett öppet klimat där vi gemensamt arbetar kring barnet & verksamheten.

- Hur skapas yrkesstolthet och trygghet i yrkesrollen?

Genom att lyfta lärandet och värdesätta förskolansroll i utbildningsledet.  Att få möjlighet till att fortsätta utvecklas, fortbildas och få behålla nyfikenheten till förändringar.

- Vad innebär det att vara en bra förebild?

Att behandla andra med respekt, vara en människa som pratar med och inte om, att vara positiv, ha visioner och framåtanda. Att vilja så frön, vara en människa som möter, lyssnar och gör skillnad. Att vara en inspirerande människa.

- Finns det situationer där ärlighet gör mer skada än nytta?

Det finns situationer som kräver att man visar finkänslighet. Vi tycker att om man har en god intention och ett gott förhållande/relation till den andra människan kan alla sanningar sägas. Om syftet är att utveckla verksamheten och förståelsen för varandra. Det är att visa respekt.

 

 

ALLAS LIKA VÄRDE

- Vad betyder "Allas lika värde" för er?

Att alla behandlas och blir sedda efter deras förutsättningar. Att möta varje individ där den befinner sig.

- Hur arbetar ni för att att bemöta alla barn oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller etnicitet?

Vi arbetar i ett individperspektiv där fokus på det enskilda barnet är i fokus och vi anpassar vår verksamhet till barnen. Det är upp till oss pedagoger i verksamheten att möjliggöra att alla barn på jord får delta/medbestämma och känna sig lyckade i det vi gör. Vi möter barn i vår vardag, ser inte till kön eller begränsningar.

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 Sammanfatta era utvecklingsområden

Utgå från kommunens fokusområden

 "Framåtanda"

"Professionalitet"

 "Allas lika värde"

 

Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum"?

Unikum

Vi har aktivt arbetat med barnens lärlogg, använder oss av det som kommunikationskanal till vårdnadshavare.Vi har under vårens samtal använts oss av samtalsmallarna för utvecklingssamtal samt harmonisering.

Vi har även varit mer fokuserade på vad vi lägger upp på bloggen.

 

Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Värdegrund

Vi vill fördjupa oss i och fortsätta utveckla vår gemensamma syn på förhållningssättet. Hur möter vi varandra? Vem blir jag tilsammans med dig i vårt möte? Hur får jag plats i gruppen? Hur känner jag att just jag är viktig, blir sedd osv?

Vi vill synliggöra och bli bättre på att lyfta demokratiska processer och barnens reella delaktighet i vardagen och vår verksamhet.

 

Allas lika värde betyder för oss att varje barn ska bli sedd och bekräftad utefter sina egna förutsättningar, både enskilt och i grupp. Vi arbetar kring att skapa en gruppkänsla där alla ska känna sig respekterade och få ta plats, en tillåtande atmosfär där mycket fokus läggs på hur vi är mot varandra, samtalston, tolerans etc.

Vi ser att vi aktivt behöver tilldela alla barn plats och utrymme så att de som behöver få komma till tals och synas vågar göra det. Vi jobbar dagligen med att skapa en atmosfär där vi lyssnar på varandra, tar tillvara på varandras olikheter och ser allas specifika egenskaper som en tillgång.

Vi har under årets gång fått nya barn i olika omgångar. Därför har mycket tid lagts på att låta barnen lära känna varandra och oss samt att låta barnen hitta sin plats i gruppen. Vi har också arbetat för att barnen ska utvecklas i relationerna till varandra

 

Hur vill vi arbeta med valda fokusområden?

Unikum- Vi vill utvecklas i Unikum så att vi känner oss trygga med Unikum som ett verktyg i vårt pedagogiska arbete.

Värdegrund- Vi vill fortsätta arbeta aktivt med värdegrund, varje dag och i varje situation. Vi skulle vilja möta annat arbetslag som utmanar och inspirerar till eftertanke och sätter igång nya processer. Kanske mötas både vuxna och barn och fortlöpande under en längre tid.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: