Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Djupedals förskola - Månen2 vt16

Skapad 2016-01-15 13:22 i Djupedals förskola Partille
Denna mall utgår ni ifrån att när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola

Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.

Innehåll

Resultat - Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Värdegrund:

Barnen visar stort intresse för "kärleksbombningen" och mer och mer löser de sina konflikter och dilemman mellan varandra. Vi pedagoger ser att barnen vågar stå upp för sig själva och mer för varandra, detta ser vi pedagoger när barnen "försvarar" varandra, och att de vågar ta mer plats i individnivå på tillexempel samlingar.

Byggnationer:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Analys - Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet? Hur vet vi det?

Värdegrund:

Vi på Månen2, barn som pedagoger kommer att fortsätta arbeta med värdegrunden som vi har gjort under ht15. Vi pedagoger var nya för varandra och vissa av barnen, en pedagog var ny för alla på hemvisten. Vi pedagoger ville få ihop hela gruppen som en grupp.

Byggnationer:

För att ge barnen ny inspiration i "målarhörnan" så valde vi pedagoger att ha bilder på olika byggnader. Barnen får börja med att välja en bild som de vill måla av, sedan får de sätta sig vid bordet och måla av bilden med blyerts penna. Barnen får sedan gå till "målarstället" och blanda till de färger som de behöver för att det ska stämma överens med bilden.   

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och

Målformulering - Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Värdegrund:

Pedagogernas syfte var att stärka varje individ men även gruppnivå, men även få en bra sammanhållning, stärka barnens självkänsla samt få en bra gruppdynamik. Vi pedagoger känner att detta värdegrundsarbetet kommer att fortlöpa genom hela terminen. Vi ser att barnen uppskattar och efterfrågar värdegrundsarbetet "kärleksbombningen" tillexempel.   

 

Byggnationer:

Pedagogernas syfte med denna aktivitet är att stärka barnens självkänsla, se om barnen har intresse för byggnationer och den nya förskolan. Barnen får även in teknik och skärper sitt öga för detaljer. Vi har redan sett ett ökat intresse hos barnen för att vilja vara i denna station mer och mer. Då byggnader finns i olika världsdelar kan vi även koppla till våra kartor som barnen är intresserade av och kunna sätta nålar med någon tråd med namnet på byggnaderna så pedagogerna synliggör detta mer för barnen.    

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Strategi - Hur gör vi?

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Värdegrund:

Barnen fick börja med att måla av sin hand och klippa ut den. I deras händer skulle vi tillsammans skriva "hur en bra kompis kan vara". När alla barnen gjort detta sattes barnens händer på väggen format som ett hjärta. Barnen har fått berätta för oss pedagoger om "hur kan man göra för att vara en bra kompis" och att vi därefter fokuserat på det positiva. Barnen ville ta kort på de olika punkterna som tillexempel hur de kan göra när de tröstar, kramas, klappar på någon med mera. Det finns bilder på alla barnen och pedagogerna. Varje vecka tis, ons, torsdag "kärleksbombar" vi en person, den här persons bild sitter i hjärtat och alla barnen får säga något den personen är bra på. Barnen har fått rösta fram ett namn på "kärleksbombningen" de valde mellan "kärlekshjärta" och "kärlekspuss" och på så sätt får in demokrati. Vi utmanar barnen i att försöka lösa konflikterna och dilemman själva med pedagogens stöd.  

 

Byggnationer:

Vi pedagoger kommer att arbeta med barnen i smågrupper för att se om barnen är lika intresserade av alla aktiviteter eller om de är intresserade av olika aktiviteter och vill vara i den gruppen de visar mest intresse för. Vi pedagoger tror att barnen kommer får ett fint utbyte av varandra i deras reflektioner, tankar och idéer och på så sätt "smitta" de vidare och barnen får bli nyfikna på vad de andra har gjort i den andra gruppen. Vi pedagoger tror att reflektera är viktigt för både barn och pedagoger för att kunna komma vidare i "projektet". Vi pedagoger hoppas att barnen får ett stort intresse av den "nya" förskolan och att vi kan följa byggnadens resa.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och

Avsnitt 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: